[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]

ÍÌëÍÊ óåÝ

:445 Íïð §úÊÅ
îÍé ìóÒÍ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
 îíÒí úíÝ ûÒóï ¨ÍÙÅ é úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
èúÊÏð ýÍú« öÊð Òðóé ͼÊÍó; ýÍúï ý ûé ØÍÝ þð
äÞï þøó þ«õéÍ ¨ÍÊç ó» öÊð öó úïÍå ¿þ íó ¨ÏÝ öÊúÏ
ýÊÍé
(öóéÔï ûçªú) 
:446 Íïð §úÊÅ
òú¶ þ«Íé ¨úóÍ þÒ Êíó þð¾ ðÝ íí ûÙÍ ÌÞï ñ ìªÒ ¨ÍÙÅ
 û¾ óé þÖá ÕÈÔ ó» úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ é
¨ïúç ûíÞ« íí ó ÍÊç ; þðÍé üÍ» þéÒ éðÅ þø»
 þÒ é è« òªú ¼ þøí òúï òóÍÊÍÒ þé æóíÈï óéÒ ñÊ þé
þí þí þÂ ÍóÅ ó» é ¼ ýÊ Íú«È
(ÊÿÊó) 
:447 Íïð §úÊÅ
Íóð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ÊóÞÒï ñ íí ÊÝ ¨ÍÙÅ
ÏúÂ Ñ òúªï« òúï úé úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÒ»ï
 îÍð Í þ û«ó îÍŠ; Ñ ê¡ Íó ; ê¡ ó» òóÊ ð ÍÈ ûé
­ó þðÍé ÍÏëÍÊ Íó úÍç þÒ òóëóí ñÏ îÍð¨ÞúÚ
(üÌïÍ« ÊïÅ) 
:448 Íïð §úÊÅ
ûíÖ îúÍé ûð é þ ¨úóÍ þÒ ïªðÝ íí ûÙÍ ÔøÝ ¨ÍÙÅ
 ûíÖ ¡ ó« úë úÊ Íú«È òóï óÊ » óé îíÒó úíÝ íí
 ð öðë öó é» úé È«ðï î ñÒ¡ Ôúï þð îíÒó úíÝ íí
þÒ Ò þÒ Ñ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ ó« «ó öðë öó Íó «ó
¨Ì ûð¾ ûõé þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ Íó þ«Í ÍóÊ öÊúÏ
þé ûíÞ« íí é þé Ñ þøóÒ úí òúªð îç«ð ¨ ûÒé þúí þé
 îíÒó úíÝ íí ûíÖ îíÝ óÊ ÍÍÒ ó« û«ó û«ïÍÅ þ ûé îÅ
­þ«úí îç«ð Ñ þúí þé ûíÞ« íí
(üÍÈ) 

¨Ýðç

:449Íïð §úÊÅ
ìóÒÍ é þ ¨úóÍ þÒ ïªðÝ íí ûÙÍ óÍïÝ ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ
ó» úëó úï ÕÈÔ öó úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí
þÒ þð ûíÞ« íí Íó úë úÊ æÏÍ ¨úåé ÍÊç þÒ Íó ó ñïíÒï
­üÊ ¨Ýðç ; þøó þúÊ
(îíÒï) 
:450 Íïð §úÊÅ
îÛÞï ìóÒÍ é þ  ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
Êðï«íóÊ ó Ò ó ìï öÊúÏ úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 ÍÖ ûðÞú)ó ûðá Ñåð Ñ» þ «ó öó Êðï«íóÊ éí «ó òúªð
(ó ßðçó
(îíÒï üÍÈ) 
:451 Íïð §úÊÅ
íí ûíÖ îúÍé ûð é þ ¨úóÍ þÒ õ»ó íí îÍé ûíÝ ¨ÍÙÅ
 Í¾ æÏÍ ýÎóõ« þøó þúÊ þé ûíÞ« íí ó» úïÍå þð îíÒó úíÝ
­¼ó ûÙÍ Í¾ ìïÝ ýÎóõ« þé Ñ ûíÞ« íí ¼ ó ûÙÍ
(öóéÔï ûçªú) 
:452 Íïð §úÊÅ
 Íóð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ñÖÅï ñ íí ÊúÝ ¨ÍÙÅ
ìÅ Ñ þÒ òúï î« ÕÈÔ ó» úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÒ»ï
û«ÒÍÊð« òúï îÒ» Íó ñïó ñï òúï ìÊ þéÒ é ýÍé ÆÖ òúï
ßï» úðÊ üÍÒ þúí þéÒ úóë ó« ó ðõé ñÊ Ñ¾ þé Ñ Íó
­ ûøë üÊÍé
(üÌïÍ«) 
:453 Íïð §úÊÅ
 ûíóï ó ç¡ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ùÊÍÊ ó ¨ÍÙÅ
Ñ þ «ó ÜóíÚ ºÍóÒ ûõ » þ ÊÔÍ îíÒó úíÝ íí ûíÖ
üÍÒ þé Ñðó ñ» þøóÒ òú¶ þ«Í¾ þ«ÔÍå óÊ äÍÚ òóðóÊ þé
 Îóõ« ó» ÿ¡ äÍÚ ûé Í þð¾ óëóí ý òú¶ þ«ðÒ óé æóíÈï
­ýÊÍé ìåá Íó ó öÊúÏ ó» þ õ  þÒ Ñ öó ó ûå Íó ó
(öóéÔï îúÞð ó) 

ðÍé ÁÍÈ òúï öÍ ûé ûíÞ« íí

:454 Íïð §úÊÅ
ûíÖ íí ìóÒÍ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
éðÅ ìï Íúï ìï Íúï þ «ªé öÊð úïÍå þð îíÒó úíÝ íí
ýʽ Íé ñª¾ ú ýÊÍé î«È Íé õé ó» òú¶ ñú« äÍÖ ìï þé Ñ
þ öóíÝ þéð ìï ó» ýÊÍé ßï» ó« ýÊ (òúï öÍ ûé ûíÞ« íí )ú
þðÎóõ þúí þé òóëóí þÒú ìï öó Íó þ íó þð» ó« (öÊð) öó ó«
þ ó
(îíÒï) 
:455 Íïð §úÊÅ
 ìóÒÍ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ÊóÞÒï ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ
 þð¾ þÒ» þ ñóé òúï î« úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÛÞï
ú ûé ØÍÝ þð ÅÖ ¿ó Íú¾ öÊúÏ þÒ ìï þð¾ ìï §Íó
 þÒ Íëï òúªð ûøóé þÒ òúï î îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ
 úïÍå ÊÔÍ þ Íú¾ öÊúÏ þÒ ìï þé §Íó þð¾ ìï ð¾
òúï öÍ ûé ûíÞ« íí ûðÞú) ýÊ Àúõ þë¡ ó» þ öó ìï Ñ
­þø» ÎóõÂó» þ öó ìï §Íó Íó (ýÊÍé ÁÍÈ
(üÍÈ) 
:456 Íïð §úÊÅ
ûíÖ ûíóïó ç¡ é þ ¨úóÍ þÒ ïªðÝ íí ûÙÍ ÔøÝ ¨ÍÙÅ
Ñ» þ Íõë Ñ úðÊ þ ñÔúíÝ ñïÍå îíÒó úíÝ íí
þéÒ Íó ó ð ìï ûøóé Ñ» þ ìï Ò Íó ó ð Íõë ûøóé
­ó ð ìçÝ òúï Ñ» þ «Íé ßï» öó þúí
(ÊïÅ) 
:457Íïð §úÊÅ
 ûíóï ó ç¡ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
!îÊ¡ ñ ý þ «ïÍå ûíÞ« íí úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
­¼ òóÍé ÃÍÈ Í¾ »« òúï Íé ÃÍÈ (òúï öÍ üÍúï) ó«
(îíÒï üÍÈ) 

 ¨ïÅÍ ó ¨çåÔ

:458 Íïð §úÊÅ
 íí ìóÒÍ é þ ¨úóÍ þÒ ïªðÝ íí ûÙÍ ÑÝ ñ ¨ÍÙÅ
 ýÍï ó» òúªð þÒ òúï î öó úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 Íó ýÍé ð îúÛÞ« ûé òóÎ ýÍï ó» ýÍé ð îÅÍ Í¾ òóµóõÂ
­ýÍé ð ßðï þÒ òó« üÍ Íó ýÍé ð îéÅ òó« ûõÂ
(üÌïÍ«) 
:459 Íïð §úÊÅ
ÍóÙÅ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ííÊÝ  ñ ÍúÍ» ¨ÍÙÅ
«Íé òúªð îÅÍ Í¾ Ñ ûíÞ« íí úïÍå þð îíÒíó «óíÖí úíÝ
­«Íé òúªð îÅÍ Í¾ òóëóí ó»
(îíÒï üÍÈ) 
:460 Íïð §úÊÅ
îÒ»ï Íóð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ÍúÔ ñ ñïÞð ¨ÍÙÅ
¨ïÅÍ ûé Ѿ¡ óé òóðïíÒï î« úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 èú » é þë óéõúÊ ÄÍÚ ûé îÒ» èú òúï ûðͪï Íó ¨Åï
ýÍÒóÊ èú ùÙÝ ýÍÒ þé îÒ» ó« þø»ó Íïú óÙÝ
­òú¶ þ«í äÍÚ ûé ÍÈ Íó ûóÈ þ óé
(îíÒï üÍÈ) 
:461 Íïð §úÊÅ
 îúÍé  ûð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ÊÞÒ ñ ìªÒ ¨ÍÙÅ
 öóÈ íó þðí¾ îú«ú Íó òúï úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 þð ¡ Íõ¾ þë òó ÄÍÚ ûÒ òúï ¨ð» Íúá ú ó òóð¾
 Âé ñúïÍÊ þéð Íó úïÍå öÍÔ þÒ û½ð ûé Ãú Íó ï¬
­ûøïÍå ûëÊÔé
(üÍÈ) 

¨Åï þúí þé ûíÞ« íí

:462Íïð §úÊÅ
ûíÖ íí ìóÒÍ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ öÍúÍ ó ¨ÍÙÅ
 òú¶ òªé ¼ þøïÍå ñÊ þé ¨ïúç ûíÞ« íí úïÍå þð îíÒó úíÝ íí
 þð¾ òúªð òúï þíó þðÍé ¨Åï òúï Ѿ¡ þúí þé ¨ïÛÝ üÍúï
ûøóé óÒ þé úÒ ýÍúï é» ¼ òóÊ ë» òúï ¨ïÅÍ úÒ
 ­òúªð úÒ
(îíÒï) 
:463 Íïð §úÊÅ
 ûíÖ îÍé ìóÒÍ é  þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ÍïÝ ¨ÍÙÅ
ð ó» òú¶ öó ýÊð ØÞ þé ûíÞ« íí úïÍå þð îíÒó úíÝ íí
Íç þé ñ ñÊ þé ¨ïúç ùÊªÔ Íó ùúð ; ñ ÊúªÔ ð òú¶ ûð ó«
íí ìóÒÍ ú ûé ØÍÝ þð òóëóí þë òúÍé èÔÍ þÒ »ó ûé ûªí
öó úïÍå ¿òú¶ êóí ñóé öó þú»úÊ ÍÈ òúï îíÒó úíÝ íí ûíÖ
þÒ ýÍÒóÊ èú þÒ »ó ûé ñ¡Íç þé ûíÞ« íí ó» þ îóç öó
ûíï þé Ѿ¡ Íúâ þé üÍÊ  ¨Íç ûé Ѿ¡ Íúâ òú¶ þ«Íé ¨Åï
 þë òó Íóð ýͪ þé ñ îÒç ûé ûíÞ« íí ó« þé ñúÊ ñúí
» Íó þë òúÍË ð ú þë òúÍË êóí » þë òó ; Íóð öó Íó
¨óí« ¨ú¡ ú Íó þë òó ð ñúëïá ú ó« þë òó ñúëïá êóí
þ äóÈ Âé ð ; òóúíó þé ûíÞ« íí èÔ þ ó ÍÊÍÈ ûøïÍå
­îá Âé ð Íó
(ÊÿÊó) 
:464 Íïð §úÊÅ
èú é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ÊóÞÒï ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ
 ØÍÝ Íó ú¡ òúï ¨ïÊÈ ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð ÕÈÔ
òúïýÍ þé ÕÈÔ Ñ ¡  îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ ú ûé
íï ð þÒ ñ Íó ýÍé ¨Åï þÒ îóç ûÒé ó» òú¶ þ«ïÍå úé
­ýÍé ¨Åï öó þÒ Ñ» ¼ó «Ò þé Ñ ñÒð úïÍå ó
(îíÒï üÍÈ) 
:465 Íïð §úÊÅ
 þð òóªð é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ì» ñ ÌÞï ¨ÍÙÅ
 þð ûíÞ« íí é ðÒ þ«ïÍå óé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ
þúí ýÍúï Íó òóíó þðÍé ¨Åï þøí ýÍúï ¨Åï üÍúï úïÍå
 þðÍé ÃÍÈ òúï öÍ üÍúï Íó òóíó þðÍé ¨çíï òóíó þðõµú
­ûøëó îÏ þúí þé òóíó
(öóéÔï èíï) 
[;ó]
[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]
ISLAM ONLINE! http://www.islamol.com