[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]

 îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍÔÅï ßåÔ

:546 Íïð §úÊÅ
ûíÖ ÍÔÅï ßåÔ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ Ñð ¨ÍÙÅ
 ßï» Íé ó ÍÍçú ñïóï ñÊ þé ¨ïúç úïÍå þð îíÒó úíÝ íí
 òúÍé Óí« óé ÕÈÔ þÒú ûÒé î ð òóúé þë òúªé Íó þëðó
 îíÒí úíÝ îÊ¡ öó Ѿ ýÍé ¨ÝåÔ üÍï òúï ûªí ö¼Í ó»
 ûíÞ« Í ¡ é þë òúÍé ØÍÝ Íé ó ÍÙÅ òúï ö¼Í ûé
 öó þúøÊ ¨»ð òúï Íó þú»úé ¨ÝåÔ üÍï òúï ö¼Í ûé
 îúÍ î« þë òúøïÍå Íõ¾ òúªð æø þé î Ñ òúï þë òúøïÍå
Ѿ òú¶ ìúíÈ þé ûíÞ« íí öó éðóúé ÿ» Ѿ þé îíÒí úíÝ
þë òúø»ó ÍÙÅ òúï ¨ïÊÈ ûé îíÒí îúÍ öó
 îíÒí úíÝ ûÒóï î« òúªð æøí þí î Ñ òúï þë òúøïÍå ¡
ûÒóï öó Ѿ úïÍå î¬ þÒ ñ þð ûíÞ« íí éðóúé ÿ» Ѿ þé
Ñ òúï é þë òúøïÍå ûõ öó þë òó ÍÙÅ ¨ïÊÈ ûé îíÒí úíÝ
 íí öó éðóúé ÿ» Ѿ þé îíÒí úíÝ ûÒúÝ î« òúªð æø þé î
 úíÝ ûÒúÝ êóí öó Ѿ òú¶ ÄóÍ ûé äÍÚ ûé Ñ Íó ï¬ ûíÞ«
 òúï þë òúøïÍå öó þë òúø»ó ÍÙÅ òúï ¨ïÊÈ ûé îíÒí
 ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûåÚÖï ÊïÅï î« ó òúªð æøí þé î Ñ
 ûíÞ« íí þúí þé ñ é òú¶ýÊð ÕÈ þÒú öó ÿ»ÍÙÅ òúï ¨ïÊÈ
Ѿ ýÍúï öó Ѿ þúÊïÍå äÞï öðë þé òóíõ¾ Íó òó½ þéð þð
 þÒ Í þð¾ òúï Íõ¾ þ î û Íúï ó« ú ¼ òóªé òúï ó« þë òúø¡
 ¨ïÅÍï ¨Ï» þõ»ï ó« ¼ òóÍé íÚ ¨Ï»
òúï «Ò þé ñ» ûë òúø» ûøõéÒ òúåúÍÞ« ûÒú Íó ûë þø» üÊïÍå
­¼ òÿ» ó ÏúÍ öÊ»Ò òúï ö¼Í ûé Í þð¾ Íó ¼ òÍé ð¸ ó ÊïÅ
ÿõµ ÍÒ ! îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÊïÅï ý ¼ þøïÍå ÊÔÍ ûíÞ« íí
¼ þø» úé ÚÝ òúªï« óëðï Íó ûë þø» ûðÒ ¨ üÍªï« óªé Íó
 ØÍÝ òúï Íõ¾ ûë þø» ûé ìóç ¨ÝåÔ üÍªï« óÍé ¨ÝåÔ Íó
úÅ ý ¼ó ÊÔÍ Ñ¾ ¨ï üÍúï ¨ï üÍúï Í ú ¼ òóÍé
 ìÊ þé Ñ» óí ìð þÒ þÒ î𪻠Íó ÿ» îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 Ñ¾ó Íõ¾ ¼ òóÍé û Òú òúï ó ñïú ûõ ÍÍ þé ó» òúï
ÏúÍ öÊ»Ò ÍóÙÅ þé Ñ Íó ¼ òóÍé ð¸ ó ÊïÅ ûé ûíÞ« íí Íé¡
ÍÒ ! îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÊïÅï ý ¼ó ÓÍ Ñ¾ ¼ òÿ»ó
¼ þø» úé ÚÝ òúªï« óëðï Íó ûë þø» ûðÒ ¨ üÍªï« ÿõµ¡
ØÍÝ òúï Íõ¾ ûë þúø» ûé ìóç ¨ÝåÔ üÍªï« óÍé ¨ÝåÔ Íó
üÍúï ¨ï üÍúï Í ú ¼ òóÍé
 úíÝ íí ûíÖ úÅ ý ¼ó ÊÔÍ Ñ¾
 þé öÍÌ òúï ìÊ þé Ñ» óí ìð ûõ þÒ þÒ î𪻠ÿ» îíÒó
­¼ òóÍé û Òú òúï ó ñïú ûõ ÍÍ
ÍóÙÅ þé Ñ Íó ¼ òóÍé ð¸ó ÊïÅ ûé ûíÞ« íí Íé¡ Ñ¾ó Íõ¾
 úíÝ íí ûíÖ ÊïÅï ý ¼ó ÊÔÍ Ñ¾ ¼ òÿ»ó ÏúÍ öÊ»Ò
 óëðï Íó ûë þø» ûðÒ ¨ üÍªï« óªé Íó ÿõµ ÍÒ! îíÒó
 ìóç ¨ÝåÔ üÍªï« óÍé ¨ÝåÔ Íó ¼ þø» úé ÚÝ òúªï«
¨ï üÍúï ¨ï üÍúï Í ú ¼ òóÍé ØÍÝ òúï Íõ¾ ûë þø» ûé
 þÒ î𪻠Íó ÿ» îíÒó úíÝ íí ûíÖ úÅ ý ¼ó ÊÔÍ Ñ¾
ó ñïú îé ûõ þÒ þðÊ þé ûøÍ òúï ìÊ þé Ñ» óí ìð ûõ þÒ
­¼ òóÍé û Òú òúï Ѿ
(üÍÈ)
¨Ýï» ó ¨ðÒí îÛÝ ÊóÒ
:547 Íïð §úÊÅ
ç¡ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ üÍÞÔ §ÍÅ ¨ÍÙÅ
«úÊ îéÅ òóÏú  Ãð¾ óé î« òúï úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
ûé æÅ ùïíÝ Íó þðÍ «Ò þé ¨Ýï» (üÎ ûé óðïíÒï) òó
 òúï öÍ ûé ÊÈ Íó ¨Í»ô Íó þðÍé ¨ÝÚ Íó þððÒ òú«
 îÝ ûðÞú) úë ð Íõ ¨Ôí èú þÒ ¨Ýï» ó» þðÍé ʪ»
 ûé îíÒ þð Ñ (úé äÍÅð þÒ ìïÝ ó ÊøçÝ þé òóðïíÒï
¨úí¶» ó» ÍóýÍé ó« þø¡ ¯óí é ú Íëï üÊÍ« þÒ þ½ þð¾ ûÒÍ
þé ÇÌóÊ öó ó« þøí þÒ (ÖÞ« þé ¨úïóç ûðÞú) ýóí þé
 é ýÍé ñïë Íó þôξ Ïïð þõéÍ öÏóÍ ÂÍë þ þÒ òúï òóóÍë
þ ñïíÒï öó
(üÌïÍ« ÊïÅ ÊðÒï)
¨ïúíÞ« ûé òóåúÅÖ
:548 Íïð §úÊÅ
 þð òúï é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ üÍåá ÍÌ ó ¨ÍÙÅ
!îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍú ûé ØÍÝ òúï üóð ö¼Í
 ¡ ¿ òúõ« ¨ïúíÞ« úé òúï òóåúÅÖ þé îíÒí úíÝ îúÍ
 òúõ« ûøë ûé Óú¾ òúï ÍÊð ûíú¸ï« ¨ïúíÞ« îï« öó úïÍå þð
òú¶ ú öó Íó
Ë òúï ÓøïÏ¡ Íé ýÊ ÍÊ«ç þõ»« !öÔÊ öÊÍóÈ úÍå ý
ÍúôË ìï þé úðÊ é þ úë »úõ òúªð þúí Ñ þõ»« þ úë
þé äÖð þð¾ ó« é þ úë úð öÔÊ þúí Ñ þõ»« éí þø¼í
 îóíÛï éðóúé þéóÍ þÒ þðÂðª¾ è« »ï óé »«í ûé òóïóíÛï
Íó ó ð òóúé û Íå öó ÂÍë «Íé òúªð ÊÍ òúï óé ; ûé
¨çó þð¾ é þ îÏí ; Ñ þ òúï ÑóÅ ó Óó è« » ÊðïíçÝ
Âé ýÍé ¨»ðï þÒ ûíÞ« íí ¨çó Âé ýÍé îúÒç« Òðï ûé
òóÏú ûøó ûøð ûé ûíÞ« íí ¨çó Âé ýÍé Ò«Å ð¾ ¨çó
­ýÍé ûõ Íéå ûé þðú¾ þðõé ¨çó Âé Íó ýÍé Íéå ó Íóá ;
ýÍé ÍåÒ þúí þé ÊÖçï ñú« äÍÖ é þ îÏí ûõ ú ¾ ÊðïíçÝ
 ¨ÍóÍÙ ûé ÓÞï þð¾ ú þúí þé þðÍé ßï» Ôó« ¨ÍÈ¡
 ûõ ú þúí þé ÊðïíçÝ Íó þúí þé ìóÙÅ þé ¨Ìí ìíÅ ú þúí þé
 ûð¾ þÍ »ó«ï äÍÚ ûé ÄíÖ ûé ìÅ þð¾ öó é þ üÍóÍÙ
ÒÅï òó« ûð¾ ÕÈÔ ó» éðóúé þõéÍ òúï óç óé ñÏ
­ûë òó Ê þÒ ñÏ ûéÒ û òú« Êúåï äÍÖ ó« ¼ ýÍé
 úíÝ ûÒóï! îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍú ûé ØÍÝ þð òúï
 öó úïÍå þð ¡ òúøïÍå ñú ¨ïúíÞ« ûé òóåúÅÖ þé îíÒí
 þõ»ï þ ûõ ú òúï ñ òúõ« ìï«Ôï ; ¨ÅúÖð ó ÛÝó Ò ûé Ò
þé úðÊ öó Íó ó ñúçú ¨óï òúªð» þ «ó »Þ« ; òóëóí ñ
 þÒ» þ »Þ« ûõ; ÕÈÔ Ñ þõ»ï òó ÍóÍâï ; ¨íóÊ ó ìï
 ûõ ;  ÕÈÔ Ñ »ï ó û«¡ ûÒð þÒ Íó ó ñúçú îðª»
þúí þé þðïé úðÊ Íó þ «õéÍ ñúçú ; ÍúÊç« ó» þ «ó »Þ«
 úðÊ ó» þ «ó »Þ« ûõ ; ÕÈÔ Ñ þõ»ï ó «Í ñÔú;
 ÊÖçï ð¾ óé úðÊ ìóÖÅ ûõ Íõ¾ þ «õéúÊ óé ¨Íúâ« þéÒ Íó
 þé ¨ïúç ó» þ «ó »Þ« ûõ ; ÕÈÔ Ñ þõ»ï «ð ûëÊðÏ
­ «Íé òúªð ìïÝ èúð ñéúí þ «õéÍ ñúçú «é ÒÅ ñÊ
 þõ»ï îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍú ûé ØÍÝ þð òúï Íõ¾
 éðóúé óÍ þ«ÍË þÒ ûíÞ« íí úïÍå ÊÔÍ þúøïÍå ¨úÖó
þúøïÍå Íó Âé ûé ØÍÝ þð òúï þ λ ûé òóúéúð  îï« ú
îÏí óé ÍéÌ þé ûíÞ« íí Íó  ¨óí« ûé ñ¡Íç úïÍå ÊÔÍ
§Ý òúï ñïÒ¡ Íó òú¶ ûðÔóÍ òúï ñúïÏ þúí ýÍªï« ú óíÍé
 úïÍå ÊÔÍ òúøïÍå ÊÔÍ ÊúÏï ûé ØÍÝ þð òúï þëðó Í»
 öÊÍï óé íç ú éðóúé ÿÂ þÒ þðÒð öÊúÏ óé ¡ þð¾
 ûé ØÍÝ þð òúï þ «úÊÍé î«È óé Íóð þé öͪ Íó þ «úÊ Íé
ʪ» òúï öÍ ûé ûíÞ« íí úïÍå ÊÔÍ þúøïÍå ¨ÅúÖð Íó Âé
ÊÔÍ ÊúÏï ûé ØÍÝ þð òúï þ ¨úð¶Í ûé ¨ï üÍúï ú é óÍé
¨ÅÖ ûé ñ Íó óÍé ¨Åï þÒ òóúÍá úïÍå ÊÔÍ þúøïÍå
­óÍé Íú«È
êóí ó» úïÍå ÊÔÍ þúø»úé ¨ÅúÖð Íó Âé ûé ØÍÝ þð òúï
 þÒ î« ó» Íó óõéúÊ òúªð òó îé þÒ î« òúï «Íï ó ¨íóÊ
 î« ÄÍÚ Ñ óõéúÊ ð äÍÚ ûéð òó ûíÝ òúï «Íï ó ¨íóÊ
 ûé ØÍÝ þð òúï þë óÍé òúªð üÍéÔð ûé òó«ïÞð ûé ûíÞ« íí
ÂÍë óÍé ªé ¨ æÅ úïÍå ÊÔÍ þúøïÍå ÊÔÍ Íó Âé Íó
ûíÖ íí ûíÖ íí ìóÒÍú ûé ØÍÝ þð òúï þëí üÍ óé òóëóí öó
 Íó òóúÝ þð¾ î« úïÍå ÊÔÍ þúøïÍå ¨ÅúÖð ÊúÏï îíÒó
 öó Íó óËðóôË ð úÝ þé òóÍÒóÊ Íó óõéÍ ÍÛð ; òóúÍóÏïé
 þé ûïÊ¡ óÍé ð Öá ÏëÍ ó« òúÍé ýÍÒóÊ Íë óÍé î« ó» î
þé òóÍÒóÊ Íó þ𪾠ð úÝ þð¾ öó é þ ûå úÝ ú þúí
òóÍÒóÊ Í¾ þðÍé þéÒ ó «Íé  ÊóÈ î ó» Íó ýÍé Óí« úÝ
­ó ØÍð þÒ
 þðúÒ ýÍúï ¨çåÔ ¨ÒÊ ð¾ þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ Íõ¾
 óé î»ð üÊðïíçÝ üÎ þÒ Ò !ÍÌ ó ý  úïÍå Íó õéÍ Í¾
ð þÒ îÍÅ üͼÏú; üÎ þÒ Ò þ ðÍé î Íé ÃóÒ
þ æíÈ ñÒÅ ¨åÍÔ üÎ þÒ Ò Íó
(ú¶Í« ó úáÍ«)
[;ó]
[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]


ISLAM ONLINE! http://www.islamol.com