[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]
 ñúÞÍ ûå ñúï ñúÊ
:553 Íïð §úÊÅ
ûíóï ó ç¡ þð òúï é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ñïíÒ ¨ÍÙÅ
òú¶ úé òú¸úÊÅ Ñúí öó úé ¨åúÍÊ þÒ îíÒó úíÝ íí ûíÖ
ìÈÊ òúï ¨ð» þíÍé Êú óéð ó» é úë úïÍå ú òúï ýÍ þé ñ»
­úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îíÝ ¨ïÅÍ­¼ó
ñïú ; ûíÞ« íí­
; ñÊ þé ¨ÍÈ¡ Íó­
; Êó»ó þé òó«ÔÍå Íó ­
 Í¾ òó«é ûðïÒ¡ Íó ­
; îÍé ùúð îï« Íó­
; ûëÊðÏ ûé ÊÞ þé þðÍï Íó ­
þ þÒ äÍÚ ûé û ûíÞ« íí Ò é ; ÍúÊç« üÍ ûõ Íó­
 Íó òúªð ÊóÞï ûøóé óÒ þé ûíÞ« íí é ýÊ ûóë Íó ­
 òú¶ ìóÒÍ þé ûíÞ« íí îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÊïÅï
Íé îøç óé Ïïð þéÍé óÙó ìï ¨çó þé Ïïð Í ­
Íé Ê ¨Ï Íó­
éÍ ýÏóÍ þé ñÙïÍ Íó ­
Íé ÀÅ ó« ó ìï Íë Íó ­
Íé Ê ðÏóÍ öÊéóï ¨ðÒ ¨ÞéÍ öÍ­
Îóõ ð Í«ó ûõ òúï ¨Í ûÒé­
 Íé ð èúÍÔ óé ûÒé «Ò þé ûíÞ« íí­
Íé ð ûðïÍåð ûé ñúÊíó­
õé ð ìï îú«ú æÅð­
û¾ ð ÍÔ ­
Íé ð üÍÊ ­
õé ð îÒç ûµóõ» ­
ýÊ  ð ûóë ûµóõ»­
Íé ð ìïÝ Í¾ ¨ÔóÈ ûðÒåð ­
 Íé ð ¨úá ûé ûøõ ñïíÒï­
¼í ð ¨ïª« óé ÊÍï ú ¨ÍóÝ ñïÊ è¾ ­
éÍ ð ðúé þÒ ûøõ ñïíÒï­
 ó ð ìóâÔï òúï Êóé ìúõé ­
ñ ð ó þðõéúÊ Ôï«­
ªé ¨ï ðëõµ þÒ ¨úð ûé úÝ óé Êç «Ò¾ ûÒé ­
Î ¨ï æÌï ûÒé ­
Íé ð üÍóÈ ìâ ñúïÍÊ þé òóðïíÒï­
ÍéÊ ÍéÔ Í¾ òó«ïÞð ûé ûíÞ« íí ­
Íé ÍÖ Í¾ ¨úÖï Íó í­
 ó ð ÍÈ þ þÒ ÌÝ þé ûíÞ« íí­
Íé ð æíÞð ßÚç þÒ òóÍÊ «ÔÍ ­
Íé ûïÅÍ íÖ «Ò þé ñ éí­
 Íé ð ¨ðÞí ; æóíÈï ûÒé ûé ûíÞ« íí­
Íé ÊÍó þÒ ¨Í¸é íí í Íó Íé íí íí ñÅÒ­
ó ¨ï ÍÙÅ Íúá òúï ñúÊúÝ Íó ßï» ­
 ûÂ𪾠þõ»« ¨ÅÍ Íó ¨úÖï ó» é éÍ ñúçú ¨ Ñ ­
þðÂ𪾠ûõ ÄÍÚ ûÒé öó Â𪾠òúªð Âé ó» Íó ûõ« ð ûíó þðíµ öó
­õ« ð ó
Îóõ ð ûõ òúï ìÅ ûÒé ¨óí« ûé Êú»ï ñ¡Íç Íó­
îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍú úé ìóÒ þð òúï é òú¶ þ«ªé üóÍ
íí ûíÖ îúÍé ûð ¿ ¼ þíï ó¸ úé þÒ ýÍé Êú óé ñ ûøóé ó»
 îÍé ùúð ÍÔÅ Ñ òúï ¨ïúç ûíÞ« íí úïÍå þð îíÒó úíÝ
­¼ þøïÍå «Ò þé ñúÊ þøïíÝ Íó îíÒí îªúíÝ
(ìïÞíÏðé)
îíÒ òóõé ¾ ¨ïÅÍ ñ» ûåÚÖï
 îíÒ òóõé ¾ ¨úÊô îÏ ßïÔ 
òú«ïÞð ûé Êó ó ìï
:554 Íïð §úÊÅ
 îíÝ ¨ïÅÍ é þ ¨úóÍ þÒ ðÝ íí ûÙÍ ÊóÞÒï ñ ¨ÍÙÅ
 óÊ þð¾ ûíÞ« íí ñÊ þé ¨ïúç úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 ÚÝ ¨Í¸é ûé Êó ó ìï þð Ñ òúªð» ¼ ýÍé öÊðÏ óé òóÊð
 þõ»« þð òúï úé òíå ñ òíå ý ¼ þøïÍå þÒ èú ûõ« ûøïÍå
 ýÍúï ò¶ ¼ þªé öó õ« Ïóð òúªð þÒ ¨Í¸é ûé Êíó ó ìï
 ûíÞ« üÍ ÊÔÍ ûõ« ûøïÍå ÚÝ ¨Í¸é ûé Êó ìï þð ó« Í
 ûð¾ ìï ÍÒ ð¾ þð òúï ¼ þªé öó ¿þúé î úé þð ó« Íõ¾ ¼ó
Íó ¼ó ÊÔÍ ó ð í«ï òúï ¨Íá öó é« Îóõ þúí þé Êíó
 ñ» «óÍ öÊúÏ Íó «Òð îé ó« ó« «ó îíÝ ¨çúçÅ þõ»« Íë
 þð òúï õ« äóÈ þõ»« òúï ýÍ þé Êíó ûð¾ ÏúÂ Ñ» þí
­üÊÍé ÚíÒï ; ñ ( ¨Íá) Ïú ûó
ìï þõ»« þð òúï úé òíå ñ òíå ý ¼ þøïÍå þÒ ýÍÒóÊ Íõ¾
 þ Í ýÍúï ò¶ é ¼ þªé õ« Ïóð òúªð þÒ ¨Í¸é ûé Êíó ó
þªé öó ¿þúé î úé þð ó« Íõ¾ ¼ó ÊÔÍ õ« Ïóð þð ó« èÔ
Êíó ûð¾ Íó úé ÃÍÈ òúï  öÍ üÍú« ìï ó úÊ Íú« þð òúï ¼
þõ»« Íë ¼ó ÊÔÍ úé ÒóÍõ ; ¨ïÅÍ üÍú« òúï ýÍ þé
 þí ñ» îé «óÍ Íó ¨ª «Òð ó« òúï úðÊ ó« «ó îíÝ ¨çúçÅ
 þð òúï úé Êï«Ý ; ¨ Ñ» þð ó« òúï þíÒíÒ þé Êíó ûð¾
üÊïÍå ÚÝ òúªð (ûíÅÔóÈ) Ïú ûó
(ú¶Í« ó úáÍ«) 
[;ó]
[þë¡][¨Òͪå][þõÂú¾]
 
ISLAM ONLINE! http://www.islamol.com