[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

 î« ú ó« þøí þé ûíÞ« íí

ìïÞ«Ò
­:ù«å«Ò
 óé ûíÞ« íí é òúï íøÒï Ñ ñúÊ ñú«åï òú þ«ïÍå úé
 ûÒé Íó þ «» Íé¾ Íé ªé î« ú ó« ; ÍóÚ îÝ
þéì¸ïú òú þ«Íé¾ Íé ªé¡ îúÛÞ« ÊÖçï óé êÍÏ
 þïíé þé ¡óé îíÒóúíÝííûíÖ îÍé ÍóÙŠ; ÍóÚ
úíÝ íí ûíÖ ðúÊï ÍÍÒ é» ­þ «» úé ÚÈï þÒ
ÍúÈ íí èÏ» ­þ ûé ûíÞ« íí ¨Ì ûÎ þÒ îíÒó
                      (ñ«íï ûÊúÏ ûíÝ ÊÏ:ìøÒ)
­:ó»í
¨Í¸é òúï Ñ» é þÊÅó ûÒú ¨Ì ûé ûíÞ«óèÍ« íí
þÒú þøí þé ûíÞ« íí þøí ûÒ­«éÒó òúªð ûõ øÔ é
 ­ó Ô é ¨Í¸é òúï ñ»þ«éÒ» þøé òúªð ìïÞ«Ò Ûåí
 þ«ó öÊÅúíÝ öÊÅúíÝ þâúÖ þé ßï» Íó ÊÅó òúïñÏ Í
 ûõé Íó þ þøí þé ¨Í¸é òúï ìÖ âúÖ é ßï» ­òú
  óèÍ«íí ̪í­þ «»úé ìïÞ«Òûõ þøí þé îúÛÞ«ûõé
ûðÞïìÖ þéÑ»«éÒ» íóòúªð Ûåí Òú þøí þé ûíÞ«
 ûøóé þÒ ûðûÒé òúï Êú»ïñ¡Íç þøí ûÒ­òú þé ¨Í¸é
 ìï«Ôï;þâúÖ þé ßï»ó» þòúªð ìóçðï íï»ú ÝÊûÒú
þð¾ ÊóÈ îíé«ï­þ ó ìïÞ«Ò âúÖ é ÊÅó ë» Í ó
 ÊóÖçï  þÒ Ñ ó« þ «Íé  ìïÞ«Ò âúÖ  é ßï» þøí
 Í¾ þðÍé ûÍÊÍðïÍå þé Íé ÍÛ ¨ïÛÝ ûð¾ ; ÚÈï
þð¾ ÊóÈ þð ûíÞ« ó èÍ« íí þøí Ñ ­þ «ó ðÍé ìøï
òúªð ìíÊ«Ò þÒ ñòú þøé ìïÞ«Ò þâúÖ þé ßï» þøí
 ðÍé ìïÞ«Ò âúÖ é ÊÅó ìÅͪ òúï ­«éÒ» úé
­þø    
­:ù«å«Ò
òúï Ì íøÒï ñú«ïÜÍÔ ñú«åï ó ñúÊ ùïíÝ òú þ«ïÍå úé
 âúÖ é ßï» þøí þé ûíÞ« ó èÍ« íí :þ «ªé ÊúÏ é
 ÝÍÔ ðªé òú þ«ïÍå ÅÖ íí í¸ï ­þø ðíó òúªð
þ ûÒé öó Íëï ó ó« Ïø» Òåð ûå ÏúÂ ûøóé Íë ­þ ßðï
ó ñª¾ ûé îóç Íåé ûÒé ú ÍÞÔ é îóç öÍïë Íó ñúÊ
Ìªí ­þ ûÍóÍÙ þøí þé æÅ ì ðÍé èÍ« óé Ñ ó« þø»
 ÍÒóÊ þ ßðï þÒ »ó ûé Ô« èú ðªé ÅÖ íí
 «é Ï ìóçðï ð Ûåí é ÅÖ ­òú ûåúçó« ûªí ùïÒ
 ó Üóðïï Ûåí é ÅÖ ó« ­ûåúçó« ð Íó þ ôÍúá ó ÊøçÝ
 òóÍÏ ûé óÊÍ þÒ òóúÊÖ ò¡Í ÊúÏï ­þø ðó îÍÅ
ÉøÔï Íé Íó ¨ðÒ ì ïø¡ ñúçÒ ùïíÝ îï« òúï «é
­þ úé ð«» ó ÏÍ«Å þÒ þâúÖ þé ßï» ÊÖç þð ¨íï
ïÔóï î » þ Úíá ÍÒÍÒ ðªé é ÊúÏ é þ «ªé Íé
 ¨ðøé Í ó« òú þ«Íé ìïÞ«Ò âúÖ é ßï» þøí þé
 òúï Ñ » ¿òúÍé ð ìïÞ«Ò òóúé þøí þé ñúïéÅí îéÅ
 òóúé ¨çïÅ ûé þðÍé Êúíç« ûé òóíõ¾ ó« þ Ê öÊúÏ
¿òúÍé
óÍ»ó« ó óðú ¿ é Íé ú ÆúÅÖ ìóç é ÊúÏ
                    (ÊïÅïÍÊ:û«å«Òïí)
­:ó»í
 þâúÖ óÊ þé ßï» Íó ÊÅó þøí þé ÊÊÝ ñú òúï ñÏ Í
 ñú« ßï» Íó ú𸫠ÊÅó òúï ñÏ ûÍÝ ñéúí òú þ«ó
  «í ­þ òúªð îíé ûøóé ó« òúï ú𸫠ó ÊÅó ­òú þâúÖ
 ìïÞ«Ò þøí þé ÕÈÔ öÊúÏ þÒ óÊ ú óÊ âúÖ é ßï»
ûÍÝ Ûåí é ßï» ûðÞú­òú ûçúçÅ ûðÞï þé Ñ ú­þ «ó
 þé ÊÍå ÊøÏ þÒ óÊúóÊ òúï òóðÏûÍÒóÊ öóíÝ þé ñÏ
  ìïÞ«Ò þøí þé  ÊøÏ þÒ ñú« ú  ñú« òúï ûÍÝ é» þøí
ìïÞ«Ò âúÖ é ßï» þøí þé ÊÅó öóíÝ þé Ñ ­þ «ó
 ­òú òú«ÍóÖ óÊ òúï þðÍé
ûõ òúï ¨ÍóÖûéþðó ÊÅó þé ÚÈï ÕÈÔûøóé Íë
û«ó ÊóÖçï îúÛÞ«þÒ Ñ ó« ýÍéìïÞ«Ò âúÖ é ßï»
þÒ »ó ûé ¨çåÔúîúÛÞ« óé ÚÈï èú ûÒé þÒú»­þ
 é þ ú ¨ÍóÖ ûÍÒóÊ ­òú þ«ªé ¡ ë» ûé ó«
 ­ýÍé ìïÞ«Ò âúÖ é ßï» þøó þ«ó ÊÅó ï ÊóÈ
 «ó ìïÞ«Ò  þÒ Í«Ý þé ¨ÍóÍÙ ûé ìÅï ó ßçóï ú
 òúï  þÒ  ó« þíó  æíÞ«ï  þð¾ ÕÈÔ  ûøóé í¸ï  ­þ
 ûé îéÅ óé  ÚÈï ë»  ûÒé Íëï þø  ðÍé  ìïÞ«Ò
«ªé Íó þ «Íé ÍÛ ûøÎ ûð¾ ï þøí þé þð« ¨úï
þð î« õ« ªé ú òúªï« þð î­òú þ«úÊ îéÅ òúªï« î :þ
­öÍúáó öÍúáó ðï ð òóúé
 ë» ûÒé ó« òú þ«Íé ÞíÚï é §úÊÅ ó ñ¡Íç î »
 þøí þé ûíÞ« íí þð ûÒé é û«íï òúªð ÍúÛð ûøóé ûÒú
 ú Ùç« é ¨ïÛÝ éðíÅ ­ó úé ìïÞ«Ò âúÖ é ßï»
 úé ÚÈï «Ò þé þâúÖ þé ßï» óé ûíÞ« íí é õ«
 é úë úé òúªð ìïÞ«Ò âúÖ é ßï» þøí Ñ Íëï «»
«» íó ; ñú« ú óÊ ú­òú ¨Í¸é ûçúçÅ ûðÞï þé ßï»
òúï Ñ é þ ûÒú ¨úðÊÅó ¨åÖ ûé ûíÞ« íí Íó ­þ
íí þð ï ûÒé þøí Ñòúªð ûõ øÔ é ¨Í¸é ó ÊÊÞ«
Ñ é úé ð ìïÞ«ÒâúÖ ßï» þéÍé ÚÈï óé ûíÞ«
­ó ð ûé ¨Í¸é ¨úð ûé Ñ ÂÍë­¼ó ñïë é ¨Í¸é þÒ
 þøí þé ûíÞ« íí é þ ûøë ûé §Å Í¾ Ñ òúï î¬í îíÝ
 Ìï èú òúï Ñ ­òú þ«éÒ» þíó ùïÒ þÒ ñóé ñóé
ûðÞú ­òú ûåúçó« ûíÞ« ûÍ ùïÒ é þ úë úé ìçð ú ó«
» þíó ùïÒ ûó äÍÖ òú ìóçðï ùïÒ ó» þÒ ÜÍÔ
 þé îÒ þé ûíÞ« íí Ûåí ûøóé öóíÝ þé ñ ­òú þ«éÒ
­«éÒ» íó òúªð ; ÍóÚ
 ýÍÒóÊ öóíÝ þé ÜÍÔí ñï ìóçðï é þ ú Ìï ÍÒóÊ
 ó» Ûåí öó é þ ú ÚÍÔ Íëï òú þ«éÒ» þíó ûõ Ûåí
ûé þðó ûðÞï ÊÊÞ«ï þé Ñ ë þø» íó þøí þé ûíÞ« íí
 ð äíÈ þé ¨úóí ñÔ ûõ ûðÞï èú ûøóé òúï ¨ÍóÖ
 ûé ûíÞ« íí ûõ ûðÞï  èú òúï ûðÞï  òóÎéðúÒ Íë ­ó
­þ «ó Ïø»ð ðÍé ìïÞ«Ò óé Ñ ó« ó ð æøí þé ñÔ
 Í¾ ¨Í¸é þÒ Í«Ý þé ¨çúçÅ ûð¾ » âúÖ ßï» Ìªí
ó« þ «ó ìïÞ«Ò Ï»ï þøí þé îúÛÞ« Íó þ «Íé ¨íÊ
 þ òúªð Ïø» ÄÍÚ ûÒé ðÍé ìïÞ«Ò þøí þé ûíÞ« íí
 ûé ûíÞ« íí ú Íó ­þ ÊúÅó« ûåðï ¨Í¸é ìï«Å éðóúé
 ßï» þøí þé ûíÞ« íí êóí ó» Ìªí ­þ òúªð æøí þé ñÔ
òúªð óé þ«éð Ñ Íó òú þ«Íé ûÚíá öó òú þ«íó âúÖ
 âúÖ ßï» æøí þé ¨úðÊÅó ûé ûíÞ« íí é þ«õ»ïÒ
 þøí ûÒ ­«éÒó òúªð ìïÞ«Ò þÒ Í«Ý þé ûðÞï ûÒé
 íí òúï öÍúáó òÿÝÊ ë» òóÍÏ òúï òó«é ûé §úÊÅ
­þ úë úé ìïÞ«Ò âúÖ é ÊÅó þøí þé ûíÞ«
ßï» þøí þé ¨Ì ûð¾ òúï Êú»ïñ¡Íç þð ûíÞ«íí ÊóÈ ò
 þé ßï» öÍúáó ñÅð ë» ë» Íó þ úé ìïÞ«Ò Ûåí é
Íó ÍªÛ é ûíÞ« ûÍ ¨ïÛÝ þÒ Ñ é« ­òú þø¡ Ûåí
 Íé ð ìúíÊ óé ñ Íëï ­ó ÍÛ ¨úï ûé îéŠ; òóÊð
 íí ­«éÒÍé òúªð ìïÞ«Ò þâúÖ þé ßï» ÕÈÔ ûøóé
¨ïÛÝ ûé Ñ öÍúáó íí» ì» «Ò þé ùïÒ þé ûíÞ«
 þ ìóïÞï é ñúÅíÖ äíÒ ðíó Ûåí þíó þðÍé ¨ííÊ Í¾
 ûíÞ« íí òúï ñÏ óÊÍ ­þ ìóçðï òúï §úÊÅ Íó
 þ«» þíó Ûåí þé öÍúáó íí» ì» íí è¾ íí
­òú
 þé þð¡ òúï ñ«ÒóÊð þé  òóÏúÍëð Ûåí é  ÅÖ
 òóëóí þíó¯ðú¾ ¯óé êóí Íó ëí þð» íó þøí þéñ ÊÞ
  Ûåí þøí þé ûíÞ« íí ̪í­þëí þðªé Íʪ ÅÖûõ óé
 ÍÛ  ûøÎ Íë ú é þøí  Ñ ­þ Ïø»ð ðíó ÅÖ
 þé  ñÔúå ñúÊ þ ó«  þ «ó ìïÞ«Ò  þøí þé þðÍé
 ìïÞ«Ò ûõ þøí þé òóëóí ïð ÏúÍëð Íó ÏúÍëð öÊÊíÊ
 ó» þÒ §Å  ûé îíé  îíÝ Í¾ó þð î Íó  þ «ó
ìóç ó»þ òúï öÍúáó äçóï ÄÍÔ ÍóÊøçÝ ÄÍÔ
òúï Ûåí ûÒé é úëó îóíÞï ú þÒ Ñ úé ìçð ìÖúå
   òó ð æøí þé ¨úóíñÔ Íó òóýÍ ûõ ûðÞïûøóé
  Ìªí ­«éÒó òúªð ìïÞ«Ò þøí þé ûíÞ« íí Ûåí öó ó«
­þ Ïø»ð ðªé ÅÖ íí
                     (îíÝ ûíÞ« ííó)                                    
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman