There is God but Allah and Mohammad (peace be upon him) is His Messenger
Go to barkati home page
 

Note Pl download umair font by click and install to window font directory, simple copy umair font and paste to window font directory

¨Òͪå

Index of Waqar-ul-Fatawa
4 3 2 1
8 7 6 5
12 11 10 9
15 14 13

 îœíÒ› (1)
¨óž¸ þÒ ñ¡Íç ‰ …žúÚ …ïíé
 ¨ÊœªÔ …ï¬ ‰ îíÒó …úíÝ …íí› ûíÖ ÍóÙÅ
 îéÅ ‰ (‰Ò Ã𪾠…ð îœâú¾ ‰ îœíÒ› è« Ñ» ÕÈÔ öó ) ìóª»ï
 þƒ  ¶Ìï œúœðÒ œðÒ èú› îœíÒ› œúé
 œðõ»ïÒ œú œðªé Íå‰ óé ñœïíÒï
 œðÍé öʛ͛ ‰ þðÎóõ óé îœíÒ›
œðÍé öʛ͛ ‰ þðóƒ ºÍœÈ  þÒ îœíÒ›
ÊúÅó« (2)
 î›Í«Å› œé ûíœÞ« üÍœž îÒ›
ìœïÞ«Ò› ‰ " î« " œú "ó« "  þúí þé ûíœÞ« …íí›
  œð͉¾ þÒ "›ÊÈ" Ûåí óé ûíœÞ« …íí›
 œðóƒ ÍÛœð ó ÍٜŠ‰ ûíœÞ« …íí›
œðÍé ¨žÒð ûé ¯óõ» äÍÚ ûé ûíœÞ« …íí›
œðÍé ¨žÒð ûé úÝ  ûÒé äÍÚ ûé ûíœÞ« …íí›
 ¨ðÒ ûíª¾ ûé îíÒó …úíÝ …íí› ûíÖ ìóÒÍ þé Ñ› Íó› ûíœÞ« …íí›
î›Íé þøœúžð› (3)
¨Ôóë ‰ ûðœžÍç ûé îœíÒí› …úíÝ îúƒ›Íž› ¨ÍÙÅ
ÍžÖ ‰ îœíÒí› …úíÝ óú› ¨ÍÙÅ
üÊœÔ ûé œÈúíÌ ¨ÍÙÅ Íó› îœíÒí› …úíÝ äÒóú ¨ÍÙÅ
 Íó› œðœ» œúœõµ› äÍÚ ûé ñœïÒ¡ š¨Êœíó ûé îœíÒí› ûÒúÝ ¨ÍÙÅ
œðÍ«›  öÍœžóÊ
 Í‰ð› ‰ Êï¡ ûé üʪï îœï› Íó› îœíÒí› …úíÝ ûÒúÝ ¨ÍÖÅ
îéÅ ‰ þí›ó þðÍé  ûÈœ«Òë òúï ñœÔ ûé î›Íé ùœúžð›
 îéÅ ‰ þí›ó þðôÊ𜞠¯óõ» ; îíÒó …úíÝ …íí› ûíÖ îÍé› ûžð
 ¨íœÒÍ (4)
ñœúž ‰ ¨ÝœÙÍ ûé îíÒó …úíÝ …íí› ûíÖ ÍóÙÅ
œðªé " …íí› ìóÒÍ œú ûð¸á› "
œðªé " …íí› ìóÒÍ œú "
œðªé "ÊïÅï œú "
 œðõéí " îÞíÖ " œú " Õ " þøœ»ž þé îíÒó …úíÝ …íí› ûíÖ "
œðªé 蜾 ìóÒÍ
œðªé "ûé …íí› ìóÒÍ ¨ðÒ"
 úá îíÝ Íó› îíÒó …úíÝ …íí› ûíÖ ÍóÙÅ
ÍÔž œú òú¶ Íóð îíÒó …úíÝ …íí› ûíÖ ÍóÙÅ
œðóƒ ÍÛœð ó ÍٜŠ‰ îíÒó …úíÝ …íí› ûíÖ ÍóÙÅ
 …íøÒï ‰ þðïóÂ þõµóëð›
 ñœúž ‰ þíúÒó
œðªé œÔé ìéÔï óé ›ÊÈ Íúá
ϛ͞ ó ìóž þé îíÒó …úíÝ …íí› ûíÖ ÍóÙÅ
 ñœúž ‰ ¨ÊœªÔ ûé îíÒó …úíÝ …íí› ûíÖ ÍóÙÅ
ñœúž ‰ öÏœð» Ïœïð ûé îíÒó …úíÝ …íí› ûíÖ ÍóÙÅ
œðõéí ; ÑéÝ þé èÍœžï ìÞð ûé îíÒó …úíÝ …íí› ûíÖ ûåÚÖï îœð
…žúÚ …ðúÊï œú þƒ ìÙå› …ïÛÞï …éï
 ¨óžð î«È
îœíÒ ó ÊóÍÊ (5)
œðôξ " îœíÒ ó …«óíÖ " þíª¾ þÒ ¨ïœç› ó ñ›Ì›
 œðôξ " îœíÒ ó …«óíÖ " ÊÞž þé Ïœïð
œðôξ "îœíÒ ó …«óíÖ" ; ÍóÚ ûݜ﫻› ñÊ þé …Þï»
œðôξ"îœíÒ ó …«óÖ " þíÞ¾ þÒ ñ›Ì› Íó› ÊÞž þé Ïœïð ûé …Þï»
œðôξ ‰ "îœíÒ ó ÊóÍÊ ¨ú¡ " òúéï œÝÊ
œðôξ äúÍÔ ÊóÍÊ  òúï ÍÈ¡ Íó› ÜóÍÔ þé œÝÊ
œðôξ "îœíÒ ó …«óíÖ " •«œÒ þé ͪ» ÊÞž þé Í»å Ïœïð
œðôξ îœíÒó ÊóÍÊ Íé óƒ ýÎõé
îéÅ ‰ îœúç òúï " îœíÒ ó …«óíÖ"
 ¨çúçÅ ûé þðªé " …íí› ìóÒÍ œú èúíÝ îœíÒí› ó …«óíÖí›"
¨çúçÅ ûé "…úóÙÍ ó ÊóÍÊ"
îéÅ ‰ Íéðï þé ºœ« ÊóÍÊ
îéÅ ‰ þð»úõž îœíÒ Í¾ ûžð Íúá
͉ð› þÒ úó¸« ‰ èíÒïí› ûåðÅ ûÒé
îéÅ ‰ þí›ó þðªé ¨ÝÊž óé "îœíÒ ó …«óíÖ"
îéÅ ‰ þí›ó þðªé ¨ðÞí óé äúÍÔ ÊÍóÊ
 ûôÎ›Ê (6)
îéÅ ûÝÍÔ ‰ ûôΛÊ
Í›Êçï ûé ûôΛÊ
ÊóÊÅ ûé ûôΛÊ
¨Ïœ»› ûé þðœðž ÚÈ Íó› ÊóÊÅ ûé ûôΛÊ
 îéÅ ‰ þðËðóï 윞 þé ñúåÍÚ þé ûž ûé ûôΛÊ
îéÅ òúï ýÍœž þé ûôΛÊ
œðóƒ îé þÒ ¨Ôï èú› ‰ ûôΛÊ
îéÅ ‰ òóí›ó þð›ó Í«é œú þð›óËðï ûôΛÊ
ûÍ›Ê …ïÌ ûé ñúÊí›ó òúï þð›óõéÍ ûôΛÊ
œð›óËðï  ûôÎ›Ê þúí þé ûÊœÔ
ìåœÅï (7)
Êœíúï îœúç Íó› Êœíúï ìåÅï
 ¨ú¸úÅ ûÝÍÔ ûé ¨Þð ìåÅï
¨ú¸úÅ ûÝÍÔ ûé ìåœÅï ûé ÑÍÝ Íó› òúóƒÍœúë
 œðÍé òœá›Í ; îœú› ûžƒÌï ÕóÖÈï
êðÍøœå òúï ûÔóÈ ûé òóÍ›óª« ûž¶Ìï
 œðÍé îúÒç« Íëðí ñÊ þé ìóœí› ßúžÍ öÍœž
ÊœçÞð› ‰ Êœíúï ìåÅï òúï Ê»Òï
œðÍé ÊçÞðï ìåœÅï òúï Ê»Òï
œðÍé ûð›óÈ ñ¡Íç þéÍé  ßï» óé òóëóí
 ûøóë ÓÅå ìåÅï
 ûí›óç (8)
 ¨çúçÅ ûé ûí›óç
 ûó«å ‰ ¨ÍÙÅíÝ› òúï ýÍœž þé ûí›óç •«œÒ þé Íúï ›Ïï
îéÅ ‰ þðôξ Ïœïð þõÂú¾ þé þí›ó þð›óÍé Íó› þððÒ ûí›óç
üÊúÍï üÍú¾ (9)
Úø›ÍÔ ûé þððž Íú¾
¨Þúž ÊúÊ»« Íó› ¨Þúž òúï ìÒœíÒ äí«éï
œðœ» öÊ; þž ‰ ¨ÍóÝ þðïœÒ þé ÉúÔ œú Íú¾
Íú¾ ûíÞ»
îéÅ ‰ Íú¾  þí›ó þð›óÍé æíÞ« ßÚç
üÏÍó äœíÈ ûé ¨ÞúÍÔ ‰ ÊúÍï Íó› Íú¾
œðíóž ¯óõ» ‰ Íú¾
œðœ»ž þéðï Íé •µúž ; ûíÖï
œðÎó« ¨Þúž ûé Íú¾ ìïÝ þž
 ûÒúÝ ä«œ¶
œð¡ ûÍ›óÒ ûé êÍÏž
îéÅ ‰ þðíï ; …ðï óé û𜾠þé óÙó þé Íú¾
›ó¸ ìœÖú› (10)
¨çúçÅ ûé ›ó¸ ìœÖú›
¨ú¸úÅ ûÝÍÔ ûé þðœõé þé Ñ› Íó› îíªÂ šûÒÍž šîøóÒ
¨ú¸úÅ ûÝÍÔ ûé îíªÂ Íó› îøóÒ
œðúí ¨Í»› ; ûð›óÈ ñ¡Íç
þé ›ó¸ ìœÖú› þð¾› Íó› œðÍé ÕóÖÈï …ë» ûé Ížç ûƒ òúï ûëÊðÏ
œðÍé öÍúáó îøóÒ þúí
œðÍé îúÒç« öÍúáó ûðúÍúÔ þÒ äÍÚ ûé ùœ¸Íó ; …Þçóï þé ñúåÊ«
¨éÍÔ òúï Ñ› Íó› ¨óÝÊ Í¾ ßçóï þé îá
ìøœÒï  æÍåðï æíÞ«ï þÒ þðœõé Íó› þðœé¾ œðœõé Íõë þé ¨úï
œðÍé öÍïÝ þÒ äÍÚ ûé ÕÈÔ öÊðÏ
 ìøœÒï þé …íúÅ Íó› ÚœçÒ›š …úÊå
îéÅ ‰ þðÍé Õ«Èï Íó𜻠þúí þé ›ó¸ ìœÖú›
 ¨ú¸úÅ ûÝÍÔ ûé Ïœúð þúí þé ›ó¸ ìœÖú› þé òóëÍÏž
îéÅ ‰ þðúÊ …Å«œå Íé •éÍ þðïœÒ œðœõé
¨ú¸úÅ ûÝÍÔ ûé òóËðóé
 …çúÍÚ ‰ ›ó¸ ìœÖú›
ôÊž üÍÈ¡ ‰ ÍåÖ öœï
œðÍ«› ‰ òÿœíž Íó› öó†Å ‰ ÍåÖ öœï
 ¨ø›Íž Ô
œðÍé ›ó¸ ìœÖú› óé ¨úï òúï Íõë œú Ê»Òï
ìœíÅ (11)
 …çúÍÚ ‰ þðÍé ÆžÌ óé Íóðœ»
îéÅ ‰ þøœë ûé œúíú͵ҡ
îéÅ ‰  ûíõÂï èÍœÔ
 …ÅúžÌ ‰ œ«é 샛
îéÅ œé þðœõé ¨úïÒ ìœõé óé šþøœ¾ š ûÍÒ
œð†¾ ôÊóÊ ‰ Íó𜻠î›ÍÅ óé Íó𜻠ì†Å
œðéðóõ¾ ¨çó þ«Íé îÊ Í¾ ûðœ¾
œðœªð þÒ ñžœÖ þé ìóµúË
œðÍé îÍë œú œðœé¾ œðœõé þÞúÍÏ þé ¯Í¾Ò›
œðô; …åúÛó ¨çó þ«œõé ñœ¾
îéÅ ‰ þðœõé ¯éÒž þí›ó ÍúóÖ«
îéÅ ‰ ¨ÈóÍå ó ÊúÍÈ ûé «é ûí›ó ÍúóœÖ«
îéÅ ‰ Í¡ ûÒ ûó Íó› ûó ûµ šóúËúÍ
îéÅ ‰ þðõéúÊ ñÐúó ûíúµ
îéÅ ‰ ¨ÈóÍå ó ÊúÍÈ ûé ¯Òúé  óúËúó  ûíœÈ
îéÅ ‰ ¨Ô‰ ûé ñóúå›
Úœí«È› ‰  ûðÊï¡  î›ÍÅ ó ìœíÅ
îéÅ ‰ þðÍé ÑðÍóÔð› Ïúð þðúíÊóÒ þÒ Íå‰
îéÅ ‰ Ë𜞠Ïø›Í¾
Ï›ó» îÊÝ ûó«å ‰ ñÒÅ ûíó û«åï
ÍÊ ‰ ñÒÅ ûíó û«åï
î›ÍÅ (12)
œðÍé ¨ïÏœíï òúï ûð¾ïé ÑðÍóÔð›
¨ÈóÍå ó ÊúÍÈ ûé ÏÍúøÔ
îéÅ ‰ ûøœïé î›ÍÅ
îéÅ ‰ ûðÊï¡ ûé œïúðÒ
œðœõµ› öÊøœå þÒ Ïú ûõéÍ ñƒÍ
¨ú¸úÅ ûÝÍÔ ûé üÎë¾
òúªð Ïøœ»òúï ¨ÍóÖ ûÒé üÎë¾
îéÅ ‰ þðúí Ñð›óÊú› Íó› ûÎë¾
ñœúž ‰ þðóƒ Ïøœ»œð þé …ïúž
îéÅ ‰ ÊóÒ
ìœïÞ«Ò› ‰ ÊóÒ
þƒ î›ÍÅ œðúí ÊóÒ
œðúÊ ÊóÒ óé îíÒï Íúá
œðúí …ÙÍç ; ÊóÒ
œðÍé ÃÍÈ òúï ÍúÈ Í‰ óé îçÍ î›ÍÅ
îéÅ ‰ þðÍé ¯óœíï
 ûøœïé þé  ü͉óíë
 ¨ÈóÍå ó ÊúÍÈ ûé ñóÈ
êðíëïÒ›
ñœúž ‰ òóïúéÒ› üÊóÒ …»óÍï
¨ÈóÍå ó ÊúÍÈ ûé Ë𜞠; îçÍ Êø›Ï
œðÂúž òúï öÊœúÏ œú îé óé îçÍ ûé ûÒúž
 îúéÒ›  ûµ ûø¡ ñú ›Íó œðÍé î‰ òúï ü͉ðúž ûÊóÒ œíž
îéÅ ‰ òóïúéÒ› ¨Âž ûïóç
ñœúž ‰ ûµúïé ûéí
þƒ î›ÍÅ ¨Í»› ûéÒ› Íó› œðËðóï ûôΛÊ
þƒ î›ÍÅ œ«é
 ñœúž ‰ þðóƒ î›ÍÅ þé ýóé
ùœÙÝ› î›ÍÅ þé òóÍó𜻠ìœíÅ
œðÍé ºœíÝ þÒ ùœúÔ› î›ÍÅ
îéÅ ‰ œúóÊ› Íó› èõ«ú¾ óíú› Íó› èõ«ú¾ óúïóƒ
œðúÊ …úÚÝ ‰ ñóÈ
œðœõé ›Îéúé Íó› ¼ðúõ»
îéÅ ‰ þðœõé üÎõ»ó›
þƒ î›ÍÅ ûðÏ ¨Ôï
œðí›Ë û휞 òúï ñ‰ ‰ òóÊÍï
¨œúÍåé (13)
äúÍÞ« ûé èÍÔ
îéÅ ‰ Ê«Íï
îéÅ ‰ þðÍé ¨ïÏœíï òœªú þé òóúðœúÊœç
ñœúž ‰ Íåé þé òóúðœúÊœç
îéʼn þðóƒ ûÙ›Í Í¾ Íåé
îéÅ ‰ þí›ó þðúÊ ûíœë óé ñœïú› Íó› ñ¡Íç
îéÅ ‰ þí›ó þðÍé û«ïÍÅ þž ûé œ«é ûé äøœÛ ó óÊ› Íó›
þƒ …ïíé …úÍåé "ìúø›Íž» œú ¨ð›œí› …휪í"
îéÅ ‰ þí›ó þð𜻠ìœíÅ óé …úÞÚç ¨œïÍÅï
 œ«Íé ¨ÊœžÝ ûé Ñ› òúï …é œðªé þéÍé ö͜ԛ äÍÚ ûé …úžÔ ûÒé
òóƒ
œðíóž œú œðõéí þéÒóƒ …ð ìúóœ« ûé ñ» Ûœåí› …úÍåé þÒú›
îéÅ ‰ þðÍé ¨Íåâï þøœÝÊ Íó› ›ó¸ ìœÖú› þúí þé Íå‰
œðÍé  ñú¶ó« Íó› œð›Î› æ›Ïï ‰ ¨ðÒ
œðúÊ ûíœë óé ñúÈúÔ þÒ òúï …žœÅÖ
œÝÊ ûé ÓÔÈž þúí þé èÍÔï
îéÅ ‰ þðúÊ Í›Íç Íå‰ óé ûÒé ¨Å«þé ìóÖ› …«ÈœÒ ÊóÈ
îéÅ ‰ þðúÊ Í›Íç Íå‰ óé òóúÊðžóúÊ
 þçÍå (14)
 þƒ ûíóÖ› äœí«È› ñœúïÍÊ þé òóçÍå ÍëúÊ Íó› ¨Ýœï» ó ¨ðÒ ìƒ›
 ûÝóÍå œú
¿ þë òúøœ» òúï ¨ð» ûƒ ¨ðíÒƒ›  äÍÖ œúé
îéÅ ‰ þðªé Íå‰ óé ¶ÏïÊž
¿òú¶ êóí ñóé û»ÍœÈ
îéÅ ‰ þðôξ Ïœïð ûé ñ› Íó› þðõéÍ ¨œçíÞ« þÒ ßúÔ« 샛
Íóå» ó æÒå ‰ ÊúÏú
îéʼn  òóúíúÝœïÒ› Íó› ûÍÔÝ ùœð¸›
ûðœÈ œá¡ / ûíúÝœïÒ›
 …çÍå üÊúÅó«
îéÅ ‰ §úÊÅ Íéðï
îéÅ ‰ ñï»ð› Í›Ê ñúÊ
îœíÒ› ñœÔóÍåÍÒ ñï»ð›
¨úíóïÔ òúï ûµÍœ¾ ¯Òðóúïé
 ûðœÔð ûé ûžœ¶ó
ñÛ ñÒÅ þúí þé ûžœ¶ó
œðœðž ìúíÊ ûé þðóƒ öÊúçÞí› ÆúÅÖ óé ñ¡Íç ÛåÅ
¿ òú¶ ñœïíÒï ûžœ¶ó œúé
 œðÍé ì֜ŠîúíÞ« òúï òóƒ¼ÒÍÊ ûé  òóúžœ¶ó
œðõéÍ Êœ«Ò› ûžœƒó
œðõéÍ ¨œçíÞ« þÒ ñ› Íó› œðÍé îœíÒ óé òóúÊðžóúÊ
œðúÊ ¨ÏÝ óé ¨ÍóÝ  öÍå‰
ŸóÍ ìÖ› ‰ ¨Ýœï» ûâúíž«
 ûÔé …í ûé ¨Ýœï» ûâúíž«
ãúíž« î‰Å›
œððÒ ÑÍÊ ‰ ñ¡Íçí› îúªå« " ÍúÒå«úé ûÊóÊóï
üÍÊœçí› ÍƒœÚ ÍÒúåó;
æÍå«ï (15)
¨Òð탛 ÊøœçÝ
ìøœÒï ÊúÊ» Íó› ¨œïúíÞ«  ûïœíÒ›
ìúÖå« ûé î›ÍÅ ó ìœíÅ òúï Óóð ÊÍóÈ óé ùœúÔ›
îéÅ ‰ þðÍé …ÅåœÖï ÊÞž þé Ïœïð
ñœúž ‰ ÍúÊç« Íó› ¨ïÒç
¿ þƒ œúé ûëÊðÏ
öœðë Í› æóíÈï
ñœúž ‰ þ𜻠 þð͉¾ þÒ îœð þé öÊí›ó œú Êí›ó ¨ïœúÇ ÏóÍ
¿ þƒ û«óƒ 蜾œð ñœžÏ  þÒ þðíóž " ÍóÒ" Ûåí œúé
îéÅ ‰ ÓóðóÊÍóÈ •«œÒ þé òóïíÒï Íúá
œðõéÍ ¨œçíÞ« Íó› œðú¾ œðœõé •«œÒ þé òóïíÒï Íúá
îéÅ ‰ þðœëí "…ðÝ ûíœÞ« …íí› ûÙÍ " •«œÒ þé  ûžœÅÖ Íúá
 òúªð æíÞ« ûøóé ‰ òóðœ«Òï þÒ …åÖ œÅÖ›
îéÅ œéþðõéÍ æíÞ« þÒ ØúÍï þé ûž û«
ñœúž ‰ þðóƒ œ»ðë
îéÅ ‰ þðôÊ𜞠›ÍªÒ
îéÅ ‰ þðõéÍ ûÍóÖ« òúï Íõë
 …çúÍÚ ¨ðÒ ‰ þðõéí ÚÈ
¨ú¸úÅ ûÝÍÔ ûé …ð«È
¨›Í¸› þé òóÅóÍ ûÍž Íó› ûõ›
œðíóž Íœ«Ò œú Íóåá óé òóïœð Íœ«Òí›ÊžÝ œú Íóåâí›ÊžÝ


E-mail

Go Barkat home page
 Home
Under construction
;ó›