[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ÝÊ ûé ÓÔÈ þøí þé èÍÔï

­:ù«å«Ò
!ÅÖ û«åï ð» îÍ«Åï
«Í ó íí «ïÅÍ ó îéúíÝ îÒí
 Í¾ ¨åó ûé îíÒïÍúá èú òúï Í«åÊ ýÍï é þ ú íøÒï Íúï
 è¾ íí é þ úë ªé òúï Ñ ­úë úÊ îâú¾ óé öóú ûé Ñ
Íúá èú úé é þ ú ìóÒ ­ þÔÈ ñóéÒ óé ÄóÍ ûé îóÅÍï
 þÒ äÍÚ ûé ñïíÒï èú ûé þðÔÈ ñóéÒ óé ÄóÍ ûé îíÒï
 «¬ð òúªð ó« óíª¾ öðë ûÒé òúï Ñ Íó ¿þ û«éÒ» ûé ÝÊ
 þ û«éÒ» ûé ¨Íåâï þøÝÊ þøí þé Ñ Í¾ þðÍï þé îíÒïÍúá
­òúøïÍå ñóðïï Íé ýÊ ó» ¿òúªð é ú
(ûÂÍé ûµÍõ« ñÔú ûóú ìóÒ ûåóÖ ñúÊí îÍ«Å:ìøÒ)
­:ó»í
:þ òúï îúÍé ñ¡Íç
ûÍç ûíó óð óíó ñúéÍÔïíí óÍåâ«Òú ñ óðï ñúÌíó ûðíí ñï
ÓÔÈ ûé òóéÍÔï é òúªð æø þøí þé òóíó ñïú Íó ûð ûðÞú
­òó ÍÊ «ÔÍ öó ÂÍë òúÂ
(:¨ú¡ «ó«í ()öÍóÒ)
:úïÍå ; îçï ýÍÒóÊ
ÌÞí îõðÝ äåÈú å
­¼ó ð í ÌÝ þÒ Í¾ ñ Ѿ
(:¨ú¡ öÍçí ()öÍóÒ)
:úïÍå ë» Íó èú
ùÔú ñïí èíÌ ñóÊ ï Íåâú ó èÍÔú ñ Íåâú íí ñ
 Ñ Íó þø» úͪõµ èúÍÔ ûøóé Ñ é «ÔÈ òúªð þÒ íí
­þ «úÊ ïÍå äÞï þ þÒ» þ Âé ó» þÂúð þÒ
(:¨ú¡ ùÒðí ()öÍóÒ)
 ó ñóéÒ ó ¨Íåâï þøí þé èÍÔï ó Íå òúï íÿÒï ¨ÍóÖ Ìªí
­þ Íåé ðÍé ÝÊ ûé ¨ÅÍ
:þ úé ìçð ìóç ûåÍç îïþð ñúÊÝ ñ ïÝ òúï ûïÔ üó«å
­ ÍÈ ïúå ûíÞ« íí úÌé« íÚí Íåíí öÍåâïí ùÝÊí ñ
 
 íí ÝÊ ú é (þ Íåé) þøí þé Íå ðÍé ÝÊ ûé ¨Íåâï èÔ þ
 íí ûé Ñ» òúï ÏúÂ Ñ þ û«Â úÌé« ûé ìóç þé ûíÞ«
­üÊ ÍÈ þð ûíÞ«
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ ìó Êí» ûïÔ)
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman