[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]
 

þíó þðÍé ûÈ«Òë òúï ñÔ ûé îÍé ùúð

îéÅ
­:ù«å«Ò
:é òúï ýÍ Ñ ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
 þ õéí ñóïÙï èú þÒ ñóðÝ þé ûÔóÈ ûé Êúï þð ÕÈÔ èú
îÊ¡ ¨ÍÙÅ þøó þ«úÊ òúí¸ï ûé îíÒí îªúíÝ îÍé ùúð òúï Ñ Íó
­þ úé òúï Ûåí ñ ÍéÌ îíÒí úíÝ
 îï« Íó Òðõ¾ òúï ìëð þé ñÚúÔ » ñÒð Íë öðë íª¾ öó
 ó« äÍÖ ó« Îé¾ óé Ñ þð òóúÊ îï« Íó Îóõ óé Ñ þð òóúéúð
­ûÍ «Ò þé Ñ û
­õéí òúï ýÍ þé îíÒí úíÝ Äóð ¨ÍÙÅ
ûÒóúï Ï» Íó õ« «» ª òúï òó»óï ûé ñåóÚ » ÊÈð íª¾ öó
; Îú Ñ òúï ñåóÚ ûÒ (Êúï) Ñ¡ ó« õ« «¡ òúªð ÍÛð Âé þé
ûõ« ûíó þðëí
­þ úé Íú«È ÍúÍÅ« ÏÊð ú òúï ýÍ þé îíÒí úíÝ óçÞú ¨ÍÙÅ
  Ñ þ «óÍ õµú òúï Íõë þð¾ ôÊð þÒ òóõéð¡ ôË öó óõéúÊ
 þ «ËðóôË óé Ñ öó þ úëó øá òúï ÎóúÍ þé òóúÎúõ µú Íú¾
­«íï òúªð öó Íõ¾
¨ÍÝ ú é òúøïÍå ñú þÒ óÍ ûé ñú«ï ÜÍÔ é þ Ñï«í þÒ ¡
¿òúªð ú òú úÍåé
­:ó»í
 ûé îíÒí îªúíÝ ùúð þÒ ñ òú ûøë ûé ìçð òúï ìóÒ ¨ÍÝ ó»
ñ«ª äíÈ þé ¨Þçó óÍ ûøó ûÊ þ Íó ûÈ«Òë ¨ÈÒ òúï ñÔ
 ÊÔÍ òúï ýÍ þé îíÒí úíÝ îÊ¡ ¨ÍÙÅ òúï îúÍé ñ¡Íç ­þ
:úë úïÍå
ïÏÝ í Ê»ð îíó ûÒðå
             (:¨ú¡ Ú () öÍóÒ)
(öðë) ¨úÖÞï óé ñ þð î Íó þõ« þøë ìóõ îíÒí úíÝ îÊ¡ ûðÞú
­ú¾ ð íó þðÍé öÊÍ
¨ÈÍÊ Ñ ûðÞú ûé ûÚíá èú äÍÖ Íé ìóõ þð îíÒí úíÝ îÊ¡ Íó
 é õéí ó» þð Íëð ñóïÙï Ñ ­õ« úë úé ßðï þÒ Ñ» úí õé ìõ¾
 ú ­Íúõë óé Ñ þð òóúÊ îï« Íó ÎóõÂ óé Ñ þð òóúéúð îï«
­þ ñ«ª Íó ùÍ«å «ÅÍÖ
 íí Íó ûõ« ûé ÝÊ þÒ ûíÞ« íí » þð îíÒí úíÝ Äóð ¨ÍÙÅ
 þé ñ Íó ûé ñ òúï «Ò Íó úÊ îéÅ þðð û«Ôé òúªð þð ûíÞ«
úïÍå öÊÝó é û«ïíÒ ûé òóíó þðó ÍóÒ òúï û«Ôé ûðÞú òóúõ«Ò
 ú Íó ðõéí ðó Êúïð ó Ñóúï æíÞ«ï þé îíÒí úíÝ Äóð Íõ¾ ­õ«
ñ¡Íç Ïúð þ ¯óõ» ÆúÍÖ õ« «¡ ð ÍÛð Âé þé ûÒóúï Ï» é ðªé
­þ ÜÍ«È Í¾ îíÒí úíÝ Äóð Íó
Íó ûÈ«Òë ÆúÍÖ öó þõéí Ûåí ó» æíÞ«ï þé îíÒí úíÝ óçÞú Íó
­þ ûÊ þ
é« þø ðÍé º»«Å ¨ÈÒ äíÈ þé Íëð ñóïÙï Ñ óé òóðïíÒï
 ÚÙ ûõ óé ñóïÙï þé Ñ Íó þéÒ» ûÊ ÏÒ ûÞçó ÍÍç þÒ
­þø ðÍé
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman