[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]
 

ìïÞ«Ò ÊóÒ

­:ù«å«Ò
 èú é òúï ýÍ þé þíøÒï Ñ ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
þ «úÊ þÒ ¨úð ûé ¨ÍúÈ óé òóúÍá Íé þí ÊóÒ èðú ÕÈÔ
 öÊøå îíÒïÍúá ; þðúí ð ýÍúï é þ «úí þøí ûÒ ÊóÒ öó Íó
­þø» úÊÍé ¨ÍúÈ òúï òóúÍá Íé þí ð òóúé Ìªí ­þë òúøõµ
¿òúªð ú þ ÆúÅÖ ìÞå ó ìóç ú Ñ ó«
­òúøïÍå ¨úðÝ ó»
(ûÂÍé ûëðÍó ÍÊÖ ûíÝ:ìøÒ)
­:ó»í
ûé òóÍóÈ ÊóÒ ûõ ðíóõé ¯ðÿ êðóúÒ Íó þ îÍÅ ðúí ÊóÒ
òúï ÒÅ þð¾ Ìªí ­þ äÊÍ«ï þé þðóõéí îð ð¾ òúï ¨Òͪå
 þðúí ð þé ¡ ­òúÊ ýÊ Íé éí óé èðú þøí þé þð¼í ð ÊóÒ
 òúªð Ѿ þé òóïíÒïÍúá ûë þÍ Ñ¾ þé èðú îçÍ öó þÒ
 ñïíÒï òúï Êï ûé ÊóÒ ó» îçÍ öó þíª¾ þÒ ûÊÏ¡ ­ûë þø»
 ­ûõ« û«» ûé ÁÍÈ þøí þé þðúõ¾ þé ¨úøÒúÝ þõ« þ«úí òúªð
ÒÅ þé ûÒé ûÍó»ï Íë ­«ó òúªð Êú¾ û ìóÒ öó Íëï
 ûé úÍá ûÒé îçÍ û ûð« ó« þ úë úÊÍé ìïÔ ÊóÒ òúï
 ¼ ýÍé òúªð ó¸ ¨úð òúï Ñ ­þ »ó ðúÊ ýÊ òúï ¨úéíï
 þ ûøëó ìïÔ òúï ìï ýÍúï ûëÊðë ó» é ¼ó ú öÊÍ éí
­òó ÍÍé Ê» þÒ ìï þð¾ óé Ñ
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman