[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]
 

ûøïé ûé üÍó½

­:ù«å«Ò
 ¨ïÊ ÅÖ ñúÊíÍçó ÊïÅï û«åï íç ¨ÍÙÅ îçïí îÍ«Åï
!îõ«Í
«Í ó íí «ïÅÍó îéúíÝ îÒí
èú é òúï þíøÒï Ñ ñú«ï ÜÍÔ ñú«åï ó ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
 «ó èúÍÔ òúï òóíåÅï ûé ÍóÍÒ ó êðÍ Íó þ Íó½ ÕÈÔ
 ûøóé ÕÈÔ Òú Íë ­þ ð» ð¼ ÞúÍÌ ûðÊï¡ ûé Ñ ­þ
 óé úÚÈ ó îï þé Ê»Òï ûÒé Íé ÊúÍÈ Îó» òóξé ú ÏúÂ
 ú îï öó úé ó« òúÍé ìïÞ«Ò þÒ û ¡ é þªé ú Íó ýÊ
ñ ó« «éÒÍé òúªð ìïÞ«Ò Íë ¿þ «éÒ ôξ Ïïð Íé ñª¾ ýξé
¿þø ðÍé úé òóξé
ûëðÍóé îúÍ Ê»Òï îï üóÙÍ ûÒúó ÊïÅïÍúÈ ÛåÅ:ìøÒ)
(ûÂÍé
 -:ó»í
 þøí þé ¨Ì ûð¾ óé þ¾óÍ Ñ ­þ îÍÅ ûøïé ûé þð» þð¼
 ðúÊ Í¾ ÍóÚ þé þøúÊ óé ûÒé Íó þ Ïø»ð ûõ ðÍé ìïÞ«Ò
Ïø»ð ú¾óÍ ú é þ îóíÞïóé Ñ Íë úÊ ú¾óÍ ú óé Ñ» ­ûõ
þ¾óÍ îéÅ ú ­þ Ïø»ð ðúí ûõ þÒ ó« þ úë úïé ; ÍóÚ
 óÊ ûé Ñ ó« þø» üÊúÍÈ Ïú ûøóé þÒ þ¾óÍ Ñ ñéúí ­þ
ñúÞï ú¾óÍ ûøïé îÍÅ öó é þ ú ¨ÍóÖ èú ­òú òú«ÍóÖ
Ïú ó» ú) ξé þ¾óÍ Ñ é þªé Íé õéÊ óé ÍÊðÊ Íó þéÍé
ó» ó« ýÊ óé ÍÊ ñÊ ú¾óÍ ûó Íó óÊ ýÊ (þ Í ÊúÍÈ ûõ
­òú þ«ªé Êçð ó ÊçÝ þÒ ­þ Ïø»ð ûõ öó ûøë üÊúÍÈ ÏúÂ
 ­òú þ«ªé Êçð óé þðúÊ Íó ÊçÝ óé þðÊúÍÈ Íé õéÊ ú¾óÍ ûðÞú
 ûíó þð» üÊúÍÈ ó« òú þ«ó ; îÍÅ òóðóÊ Êçð ó ÊçÝ » ó«
­þ û«ó îÍÅ ûõ ÏúÂ
öó þ û«» ûí Ïú ó» ó« ó ð ; îÍÅ èú þÒ òúï òóðóÊ Íë
ªé þÒ ÍÊðÊ Íé õéÊ ú¾óÍ ûøïé îÍÅ ¸ï û«ó òúªð îÍÅ
 éÍ ú¾óÍ öó Íõ¾ óÊ ýÊ Ïú ûøóé òúï þíÊ þé þ¾óÍ Ñ é
 Êçð Íëï þ ; îÍÅ ÊçÝ ó« úÊ ýÊ ú¾óÍ ûøïé ìÅ Íó úí
 çíÚï Íó úé òúªð ñúÞï Íó úõéÊ ú¾óÍ ú ­þ òúªð ; îÍÅ
Ñ úÊ ýÊ þð ÍÊðÊ ­óÊ ýÊ Î¾é þõ»ï òúï þ¾óÍ ÑÊ é ªé
îÍÅ ÊçÝ òªú ó« úí þí ξé Íé ýÊ ú¾óÍ ûøïé Ïø»ð ÊÞ þé
 Ñ òú Ïø» òú«ÍóÖ òóðóÊ ú ­þ ; îÍÅ Êçð þ òúªð ;
 ýÍï ­þ Ïø» ìïÞ«Ò Ñ þ ûøë ûÊúÍÈ ÏúÂ ó» ÄÍÚ
 Ñ ­þ û«ó ; þçúÍÚ üÍÈ¡ ¨ÈóÍå óÊúÍÈ Í¾ ÍóÚ îÝ òªú
 Ïø» ðÍé ìïÞ«Ò Íó ðúí îï úë úÊ Î¾é ó» Íé ÊúÍÈ ÄÍÚ
­þ
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman