[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

îéÅ þðÍé ¯óï

­:ù«å«Ò
 þé þíøÒï Ñ ñú«ï ÜÍÔ ñú«åï ó ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
 þ öÍÊ ûåÍ èú éðóúé ¿þ Òúé ðÍé ¯óï é òúï ýÍ
 ó ͸é ûé ýÍÊ ñéúí þ ÍÍé î þÒ îð þé æíÈ ¨ïÊÈ ó»
­þ û«ó ¯óï òúï òóÏúÂ Í«Ôú
 óÖ ó» ìíÊï Íó ìïéï òúï ûðÔóÍ ûé úÊïÅï ¨ÞúÍÔ
 ¨úðÝ ó» Êí» þ Êúï ­òó Íó»ï ííÊðÝ Íé ïÍå ßíÚï þÒ
­þë òúøïÍå
(ûÂÍé ûðóí ìÖúå öÔ ñúÊí º« ÊïÅï ÉúÔ:ìøÒ)
­:ó»í
¯óï Íó ûÊ éóôÊ ûåÈ öÊÝó ûøóë àóÍÊ ¨Í»« ûé ñïíÒï
 òúï òó«é ûé §úÊÅ ­þ û«ó è¾ þÒ Íóï ÜÍÔ äÈ þÒú»
 ÍóÙÅ ­òú ûøó ÊÍó òúï ¨ïÌï ûé òóï ñ §úÊÅ ¨Í¸é
:þ è¾ ñïÍå îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÍé
ðï Ñúíå Óá ñï
­òúªð þÒ òúï î öó ýÍé ¯óï Íó éóôÊ ó»
(Üóúí ûå Óâí «úôÍé ûå ù»ï Üóúí «é üÌïÍ«)
 ÆúÅÖ ú Íë òú þõéí ¨Å þé ýÍÊ Ñ» òúï ìóÒ Ìªí
 íÚï þÒ ¨ïóéÅ ­þ üÏ éóôÊ Íó û«ðúÊÊ ûøª«ð ó« òú
­þø ðúÊ óÍé Êð óé òóï þé ýÍÊ Ñ þéÍé
­:ù«å«Ò
 é þ ÊÔÍ úé òúï íøÒï Ñ ¨Ýï» ó ¨ðÒ ì þøïíÝ
 òúï òóíó þé ¨ïúç öÊúÏ óé ìó þé ¨ïúç îé ÕÈÔ ûøóé
 ûÒ ­þ Ñð» û èú ìó é þõ»ïÒ Ïø» Íé ÁóÒ ú ðï
 ûå é ó» óé µóµ û«ïÒ þé »ð¾ ÕÈÔ ûøóé þÒ þçúÍÚ
 Ñéï þ «ó «ÒÒ é ó» òúï µóµ þé ôÊðÒ þ «ó ¼ðªï
þðªé µóµ ÕíÈ Íó þ µóµ ÕíÈ ú é þªé ú Íó ýÍé
 ÍÒóÊ ûøóé òúï µóµ þð Ñ é þ û«ó ú ÊÍï ûé Ñ þÒ
­úé òúªð Ñéï ìóÂ
(Ê¡ ûíÝ ûðíÊÝ:ìøÒ)
­:ó»í
 ¨Í»« Íúá þÒú» þ îÍÅ û þÒúó ûõ ðíó ¯óõ» òúï ¨Í»«
 ìó þé ë» Íó ú ðúÊ ï ìó þé îÊ îé ðÍé ¯óï ­òúï
 éóôÊ Ò ú ­ðÂú Íé þí îð ë» üÍÒóÊ ûÒé Íó Íé ï
 úíÝ ÍóÙÅ òúï ýÍ þé ¨Í»« ûÒú ­þ îÍÅ ó» þ üÏ
:þ úïÍå þð îÒíó öóíÖí
ðï Ñúíå Óá ñï
­òúªð þÒ òúï î öó ýÍé ¯óï Íó éóôÊ ó»
(Üóúí ûå Óâí «úôÍé ûå ù»ï Üóúí «é üÌïÍ«)
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman