[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ðªé íí ìóÒÍú

­:ù«å«Ò
é òúï ýÍ þéþíøÒï Ñ ÜÍÔñú«åïóîÍé þøïíÝ òú¶þ«ïÍå úé
ó þðªé ûíÝú Íó §óáú íí ìóÒÍú é þ «ªé ¨ÒóÊ èú Íúï
òúøïÍå ¨ÅÙó ¡ Ìªí­þ ûøëó ûçå«ð þÒ »ó Ñ ­þ èÍÔï
 ßðï óé Ñ ¿Ïø»ð ú þ Ïø» ðªé ûíÝú Íó §óáú íí ìóÒÍú é
þÒú¿þ îéÅ úé ÜÍÔ þøóÍÏ þøí þé þíó þðªé èÍÔú þíó þðÍé
¿ òúªð ú þ Ïø» ðð îï óé ÕÈÔ
    (ÊÈ öÊð:ìøÒ)
­:ó»í
:úïÍå ÊÔÍ òúï îúÍé ñ¡Íç þð ûíÞ« íí
ÙÞ îéÙÞ ùÝÊé îéðú ìóÒÍí ùÝÊ óíÞ»«
 èú òúï î« Òú» óí ͪõµ ð Òú òúï Ѿ¡ óé þðÍé¾ þé ìóÒÍ
­þ «Íé¾ óé ýÍÒóÊ
     (:¨ú¡ Íóðí () öÍóÒ)
 þÒ þðÍé¾ óé îíÒí úíÝ ÍóÙÅ þð ûíÞ« íí òúï ïúÍé ¨ú¡ Ñ
ûé ¨ú¡ öÍóéÌï­úé ßðïþÒ þðÍé¾ ÄÍÚ ûé òóÍó éí úéòúªð ßðï
:é þ õéí òúï öÍúáó ñÏÈ Íó ñúí ÄóÍ ÍúÒå« òúï ÆúÍÔ«
 þé çí éí óÍé¾ ð Íé ªé (îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ) ÊïÅïú
 íí úÅú (îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ) íí ìóÒÍú ûðÞú óÍé¾ «Ò
­öÍúáó (îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ)
 äúðÅ ñ ñï¸Ý îôÍúáó ûðÍÚ ó »ï ñ Íó äúÍÔ üÌïÍ«
 íó úíÝ íí ûíÖ îÍé ÍóÙÅ ÕÈÔ ðúð èú é òú ûóÍ þÒ
 þÒ íí þøí ýÍúï é úé ØÍÝ Íó ó ÍÙÅ òúï ¨ïÊÈ ûé îíÒó
 ÝÊ ó« þ ó« Íë úïÍå ÊÔÍ ýÊ ¨úåÝ þõ»ï é þø»úé ÝÊ
ØÍÝ þð òóªð þ Í«ª þøí ýÍú« ú ÍóÍé ÍÖ ó« þ ÍóòóÍé
 ûíÖ ÍóÙÅ ó« òúÍé ÝÊ (îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍú) úé
 ¨ÞéÍ óÊþéÍé óÙó ÄÍÚ ûõ é úïÍåîéÅ þð îíÒó íó úíÝ íí
:óôξ ÝÊ ú Íõ¾ óôξ Ïïð
¨õ»ó«ÊçûðÊïÅïú «ïÅÍíûð ÊïÅï èúí»ó«óèíøÒ ûð îõíí
 Ìô æÅÒóìç­ûåÞåÔåîõíí ûÙç«í öÌôû«»Å ûåûÍ ûí è
­ÆúÅÖ §úÊÅ
 ûð ýÍú« òúï öëÍ ûÍú« Íó òó «Íé ìóÒ þÒ »« òúï!íí ý
èÔ þ (îíÒóíóúíÝííûíÖ) ÊïÅïú­òó «ð íúÒó óé ¨ïÅÍí
 þé ¨ÍóÍÙ èú ûð¾ ­òó «Íé »ó«ï äÍÚ ûé Í þð¾ óé ¡ òúï
 äÍÚ ûÍúï ó« íí ý ­þø»ó ûÍó¾ ¨ÍóÍÙ ú ûÍúï é òúï ýÍ
­þ ÆúÅÖ §úÊÅ ú òú þ«ªé æÅÒ ó ­ó »ó«ï
   («»Åí öóíÖ ûå ù»ï ñÙïÍ ÍõÔ ûå ù»ï »ï ñ ñðÒ)
ûõ þðõµî îÒç ûé ÊÈ é òúþ«ïÍå §úÊÅ ûóÍäúðÅ ñ ñï¸Ý
­þõ« ð þôÊð ûõé úóë é þø¡ Ѿ ýÍï öó é þõ« þø¾ ð
 îúíÞ« ûéþðÍé Êð óé îíÒóíóúíÝíí  ûíÖ ÍóÙÅ òúï §úÊÅ Ñ
 ÊÞ þéüóúðÊ ¨úÅ ûé îíÒóíóúíÝíí ûíÖ ÍóÙÅ ­þ ûøë ûÊ
 ¨ÍÙÅ ­þÍ þ«Íé ìïÝ Í¾ Ñ ÉøÔï ó ùïíÝ Íó îÍé ÅÖ ûõ
 èú   þð äúðÅ ñ ñï¸Ý  òúï ðïÏ  þé ðÝ íí ûÙÍ ûðá ñï¸Ý
Íó úé ìïÝ þð òóªð ú« çúÍÚ ú þøí þé ¨»Å ûé ñ óé ûÅÖ
­ûøëó ûÍó¾ ¨»Å ûé ñ
 ¨Í»ï Íó òúï «íúííó îóúí ìïÝ «é ûð¾ þð ûÚóúÒ ïíÝ
«Ò þéûÅÖöÍóéÌï ÝÊú éõéí þð ÏúÏÞíÊÝ öÔ òúï ûÏúÏÝ
 ìïÝ ú öó ó« þø¡ Óú¾ ¨»Å ûøóé óé ûÒé ûõ ­ûõ« ð ÕÈ
­ýÍé
íí ûíÖ îúÍé ûð Íç ¨ÍúÏ Ê¡ Íó ÀÅí «é ìó Êí» ûÍúëïíÝ
:þ òúï îíÒó íó úíÝ
 ìóÒÍ èð ÊõÔ «éÍó íí«ïÅÍóííûð ú èúíÝ îíÒí ìóçú î¸
­íí
ÑÍó¨ïÅÍûé ííÍó!ûð þé íí ý ; ¡ ó û«ïíÒ þªé Íõ¾
­òú ìóÒÍ þé íí ¡ é òó «úÊ ûóë òúï òú«éÍ ûé
 ª»óï þé ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ æúÊÖ Íéó ¨ÍÙÅ ÊÞ þé Ñ Íó
:þªé Íéó ýÎõé òúï
 ûå íí ìóÒÍ ÅÖ ú èúíÝ îíÒí íí ìóÒÍ «åúíÈ ú èúíÝ îíÒí
­Íâí
 ý ; ¡ ó û«ïíÒ !åúíÈ þé ìóÒÍ þé íí ý ; ¡ ó û«ïíÒ
­¨ÒóÊ þé ìóÒÍ þé íí òúï Íá
ó ýÎõé òúï ª»óï þé ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ îÛÝ æóÍå ¨ÍÙÅ Íõ¾
:þªé Íé
 ú èúíÝ îíÒí îíÒÍõÛïú èúíÝ îíÒí ñú­îðïóïíÍúï ú èúíÝ ðÖÍÒéï îíÒí
ó û«ïíÒ (ÍÊÍÒ þé òóðïíÒï) ñúðïóïíÍúï ý ; ¡ ó û«ïíÒ
þé òó« ý ; ¡ ó û«ïíÒþíó þðÍé ÍÛ þé îíÒ ý ; ¡
­þíó þðÎó«
  (îíÒóúíÝííûíÖûðíöÍúÏíÚïèÒðïí «é ìó Êí» ûÍúëïíÝ)
 
 ûÍúÖó ïíÝ þ þÒ òúï ÉøÔï ìóïÞï ó» òúï äúÍÔ öÊÍ öÊúÖç
 ØÍÝ òúï öëÍ ûé îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ «ïÅÍí úíÝ
:òú þ«Íé
Ìóí ñï ûíï æíÈí îÍé ú
îïÞí §ÊÅí ìóíÅ ÊðÝ èóÒ
òúªð  ûøóé Íúï öóíÝ þé ¡ ñúÍ« ìÙå þÒ æóíÈï îï«  ý
òóéÒ þí ÍªÒ ó öð¾ ¨çó þé ìóÏð þé ¨¸ÊÅ îÝ òúï þÒ Ñ»
 ûí¾ ñ¡ÍçíùúÙ ÝóÚï :ÅåÖäúÍÔ öÊÍ öÊúÖç ÄÍÔ öÊÍóí úÚ)
     (Íó ÏðÔúé
:òú þ«ïÍå òúï ýÊúÖç þð¾ ñúÊÞí ñúÏ îï
 ñúÊÞí ñúÏí èÍÊ                 ñúïíÞíí «ïÅÍ ú
þø»úí Îé¾ « é ñúÊÞí ñúÏ     ¨ïÅÍ ûé òª» ýÍÒ ý
 íí ûíÖ ÍóÙÅ òúï ñïÞð öÊúÖç þð¾ þð úíÝ íí «ïÅÍ îÛÝ îï
:úé ØÍÝ òúï öëÍ ûé îíÒó úíÝ
ÊÖç è«ø» ¨ÊÒí ÊúÒ ú
 èïÅ ûï«Åó èÙÍ ó»Í
ûé¡ òó ú¡ þÒýÊÍѾ þé ¡ òúï ÍÊÍÒ þéòóÍÊÍÒ ý
 -þøúïÍå ûÍúë«ÒÊ ûÍúï þÒ ¨úïÅ ûð¾ òó Íë íÚ é üÊóðÔóÈ
  (¯óéíúÒúðïÞð «éï ÝóÚï :ÅåÖ ñïÞðí öÊúÖç ÄÍÔ ñïÅÍí «ïÅÍ)
 ûé ÊÞ þé ìÖó þé îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ òúøÊð îï« ú
 îíÒí òúï Ñ Íó òú þ«ôξ ¨úÅ«í òúï Ïïð ñïíÒï îï« ­òú
 Íó ûðíõú Íó òú þ«ªé «éÍ ó íí «ïÅÍ ó ûðíõú èúíÝ
 òúï ¨Í» §úÊÅ äúÍÔ îíÒï ­þ òúªð æÍå ûøóé òúï þðªé ûðú
äúÍÔ ðúÊï Íé ïÍå ¨Í» îíÒóíóúíÝííûíÖ ÍóÙÅ » é þ
 ó þ Íó þøë öΠ; òó«õ òú«ÍóÝ Íó ÊÍï ó« þøó ìÈÊ òúï
­þõ« þÍ Íé¾ Íéó æÍå«ï òúï òóÂóé ûíë îÊÈ
 íí ìóÒÍú ÊïÅïú íí ìóÒÍú ÊïÅïú
    (ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ îóÊ Êí»)
:é þ òúï Í«ÈïÍÊ
ó ýÎõé ; ë» ûÂðó ûÒé öó ó« þø»ó îë Ïú ûøóé ûé ûÒé Íë
 úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ ó¸ Ñ Íó þôξ Å«å öÍóÒ óÍ íç Íé
ú Íõ¾ Íó þøí þé ñóíÝ ñ ÊïÅ ÊÞ þé Ñ ýÍé úÊ óé îíÒó íó
:þªé
 ñóúÊ ñï è«ÝÏð ó û«íÙ ûíÝ ÊÍ« îí ñ ñóíÝ ñ ú ÊïÅ ûÊúÒ ú
ùúíó
 þõ»ï Ïú öÊÔïë ûÍúï þð ¡ Íë ñóíÝ ñ ÊïÅ ÍÊÍÒ ýÍúï ý
­ë òóÊ ìð þÒ ¨Òͪå ûé ùúíó îð é ¡ òúï ó« ûøµóí ð Ѿó
    (µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ :Êí»)
 íó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍú é ó îóíÞï þÒ ¨ÍÝ îï« ñ
ÅÖ Íó­þ Ïø» ðÍé Êð þÒ ú óéîÍé ùúíó Íó ðªé îíÒó
 èÍÔ ú Ïø»ð óé Ñ ó» ­þ Í ìóïÞï é ùïíÝ ó ÉøÔï Íó îÍé
 þé ¨çó Ñ äÍÖ öó ­öÍïë ó öÊúçÝÊ ¨ÈÒ ú þ ì» öó þ «ªé
 ó ÉøÔï îï« ñ Íó îÍé ÅÖ éí «ëí òúªð ûó«å ú ; òóúðÒ
Íó ­þ «ëí ûó«å ú ; Ò ýÍÏë òúï ìÒ óÒ öÊó ó» ; ùïíÝ
 ÆÙó ìúíÊ Í¾ ûÍïë Íó ûÍÈ ûé ýÊúçÝ þé Ñ ûó«å ú Ñ
 ÝÍÔ ðôξ Ïïð þõÂú¾ þé Ñ Íó öðë ¨ÈÒ ðð îï óé Ñ ­þ
 îíÝ Íë Ïú; ó ûç«ï öÊúçÞí ÆúÅÖ ûÒé Íé µ óéÑ ­þ ßðï
­þøÂ ðð îï óé
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman