[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]
¨íÒÍ

 ¨ÝÙÍ ûé îíÒóíóúíÝííûíÖ ÍóÙÅ

ñú é

­:ù«å«Ò
 é òúï þíøÒï Ñ ñú«ï ÜÍÔ ñú«åï ó ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
  ªðÝ íí ûÙÍ ïúíÅ ûøÊ þð îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ
 ûÙÍ ðï¡ û û é» ­ú¾ ð öÊóÊ öÊ»ï öÊíó ûð¾ Íó ú¾ öÊóÊ
  ­þ «éÒó ìÙå ó ûíÝ öÊóÊ Ñé öÊúÏ þÒ ªðÝ ûíÞ« íí
æúÊÖðÊúÒ ó« ­ó Òú æÚï þé ºóÍ þé ÍÝ é þø» ªé ú Íë
ðÝûíÞ«ííûÙÍ ûÙ«Íï ûíÝ ¨ÍÙÅ Íó ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ Íé
é ó «ó îóíÞï þÒ Ñ»û«íï òúªð ¨úóÍ ûÒú ûøóé òúï ýÍ þé
Ñûðͪï þøÍ­õ« ú¾ öÊóÊ ûÒé óÒ þé öÊíó ûð¾ þð òóªð é
 ûð¾ þð îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ ¡ é þø»úÊ ïÍå ¨ÅÙó ûé Íï
¿òúõ« òú«ïéÅ úé òúï Ñ Íó ú¾ òúªð òóúé öÊóÊ öÊíó
«Íé Íð¨úóÍ ûíó þðí¾ öÊóÊ þé ªðÝííûÙÍ ïúíÅ ûøÊ ÊúÏ
 ó îúͨÍÙÅ í¸ï îÍé ùúð ÍëúÊ é þ «ªé ìúíÊ ÍóÚ Íó þ
öÊóÊ öÊíóûð¾ûð¾þð îíÒí îªúíÝ ûÒúÝ ¨ÍÙÅ ó ûÒóï ¨ÍÙÅ
  öÊ»ï öÊíó ûð¾ûõþð îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ Ìªí ­ú¾
­ú¾ öÊóÊ é û
 þÒ ¨úóÍé ÊúÏ éòúø« Íó òúøïÍå ¨úðÝ ûåÔ ó» îÍé öÍÏ
¿ ¼ó îéÅ úé ÝÍÔ Í¾ þðÍé Íéð
    (ûÍÊç ÊïÅ îúÊð:ìøÒ)
­:ó»í
 èú Í ­¨óçÞï Íó ¨óçðï òú þ«ó þé ÄÍÚ óÊ ¨Þçó ó ¨íïÞï
þ«ó þÒ ìøíÊ ûíçÝ ¨ó¸ é ¨íóçÞï­þ öÊÅúíÝ çúÍÚ ¨ó¸ þé ¨íóçðï  ­òú þ«»  þøé þÒ ìøíÊ ûíçÝ ûõ ¨ÙÍ«Ý Í¾ Ñ Íó
 ¨íÅ þé òóíó þðÍé ìçð ÍÊïóÍÊ Ñ Íó þ «ó þÒ ìçð ¨ó¸
ó Äͻ; òóíó þðÍé ìçð ¨Þçó ûÈúÍ« îÝ ûõ òúï Ñ­þ «ó ;
­«» úÊ  òúªð ÍóÏ öÊúÏ ûõ ; Óú«å« ûé ¨úóÍ Íó û«ó òúªð ÄÊç
 ó ñ¡Íç  ûðÞú  þ  þÒ  ¨ÞúÍÔ æíÞ«  ñ» òú¶ öó ¨íóçðï ûÍÒóÊ
þøí ûÒ­þ û«» ûÊ Í¾ ¨úóÍ ìóÅ »ó« öÊúÏ ¨ª òúï Ñ­§úÊÅ
 ÊÊÞ«ï ;  öóÍ ìóÅ  Íó ì»Íí ùïÒ öóíÝ þé òó«é ûé §úÊÅ
úé òúªð ØÍ«Ý þÒ ìçÝ òúï ¨íóçðï ­òú òúøë ûõéí òú«é ÚóÒï
 óé ¨úóÍ þéÍé ÄÊç ó ÄÍ» ; ñ Íó ¨íÅ þé òóúóÍ éí «éÒ»
­þ «» úé ÊÍ ú ìóç
 þ üóÍï þÒ ¨úóÍ ûð« ðí¾ öÊóÊ ªðÝ íí ûÙÍ ïúíÅ ¨ÍÙÅ
 Êó»óï þé ¨úóÍ ûð« ­òú  ûøó ûÂ𪾠諠 Í«ó« ó ¨ÍªÔ ÊÅ ó»
 ûÌï òú  ÍóéÌï  òúï  ìóÒ ó» ðÍé Êú¾  ¨ïó« ú  þøó þ«ó
 Õçð þé îÒç Ñ Íë ­þ ûåçóð þÒ ¨íóçðï ûÝÍÔ Íó ¨ïóíÞï
¨ÙÍ«Ý þé îÒç Ñ êóí ûõ òúï ñ¡Íç ó«òúø»þíéð ¨ªÔ ìçÞí
 íóúíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð é þ þÚ ¨ ú » ­òú þ«éÒÍé Êú¾
 ûÒóï ¨ÍÙÅ ì» ûøóé ó« òú ñúíÒÍïíÊúÒ Íó ùúð îï îíÒó
 öÊøï; îíÒí úíÝ ûÒúÝ ðó ìÏð üóíÒ ó ñï ; îíÒí úíÝ
òóÍóð» úõµ öÊðÏ Í¾ ñïÒ¡ é îíÒíúíÝ ûÒúÝ Íõ¾ ðÍ« é
þéñúíÒÍïíÊúÒ é þ «éÒÍé Íð é ¨Þçó ôÍúáóðó Íú̾ îúç
 ûõ «Ò þé îÛÝ ñóÒÍ ýÍÒóÊ ó« þøó ð ¨Þçó þÒú «Ò
òú« ÍóéÌï òúï ìóÒ é þ ú ØÍá ­þ«éÒó òúªð
 îï« òúï ÍÝ îÔô ûð ñÊðÈ ­òú ùÍ«å ìçÞí Õçð ûÒé
 ¨ªúÊ óé òó þð¾ öó é õ« ú çúÍÚ é ñ­õ« ûíÝ þÒ òóðÊðÈ
 Êúåï þøí þé ¨ÅÖ ó ó ¡ ûé ò¶ó éðóúéþõ« þ«Íé úÊ Àúõ òúï
Ñ õ« ð æó¸ó ; ñÏûð¾ óé òóëóí üͪÔöóíÝ þé Ñûõ« û«ó
òó é þõ« þ«úÊ Àúõ òúï ¨ªúÊ òúï þíÅÍï ûøÊ«óé òó öó þøí
òóÍªÔ é» ûõ« û«ó òúªð ¨åÍóÊï¡ ûéòóëóí ýÍÒóÊ ú ûÍÝ Íúá
Íé ìóç ͸ é ñÏûé ñ ú Íóþõ« þ«» þ«¡ êóí þé îÒç Í òúï
­òúõ« û«ó ÍÛð Óú¾ þé ñ òú«ÅíÖï ûé îÒç ûÒ ­þõ« þ«úí
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman