[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ðõéÍ Ê«Ò û¶ó

­:ù«å«Ò
 ó ¨ðÒ ì úé é òúï þíøÒï Ñ ñúÊ þøïíÝ òú¶ þ«ïÍå úé
 èíÒï üÊðóúÊ ûó òúï ñ¡Íçí îúíÞ« ÒÍÊï ûÒé þé ¨Ýï»
¿þ Ïø» ðõéÍ ÑÍÊï ÍÊÖ Íé ýÊ ¨Íú«È ìïéï óé Ê«Ò þé
ûó óé òóÂ þð¾ Íõ¾ ­þ «éÒ ìï ÑÍÊï èíÒï þð¾ é»
¿þ Ïø» è« òªé ðóíÊ îúíÞ« þÒ Ê«Ò üÊðóúÊ ú
­ûëó ÓÏóð ûé ûíÝ ð» ­òúøïÍå ÍúÍÅ« ó» ìÖåï
(28-01-80 ûÂÍé ûðóí ÓóïÈ òÈ ìï»:ìøÒ)
­:ó»í
 ðÊ îúíÞ« óé òó þÒ Ñ þ ûÍÈ Âé òúï ýÊúçÝ þé Ñ»
 þ «Î¾ ͸ ; òó ¨ÅÖ ûé Ê«Ò é þøí Ñ ­òúªð Ïø»
 ­¼ ýÍé öÍïë Íé « ÊøçÝ þð¾ óé òó ñÌí ûíÈ öó Íó
 þðõµú òó ÍÈ ÊøçÝ þé ñ» Ѿ þé òóëóí þÒú òúï §úÊÅ
:þ úë úé ßðï ûõ óé
îéðóð«åúó îéðóíÙú îôúó îéúå
 óõéÍ ÍóÊ þÒ þð¾ óé ñ Íó óõéÍ Ê» þÒ ñ óé ¡ þð¾ î«
­òúÊ ìË òúï òóð«å Íó òúÊÍé öÍïë òúªï« öó é ó ð Òú
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ ìó Êí» äúÍÔ îíÒï)
úé îÛ«ð ÑÍÊï ûðÒ öÊúçÞí ÆúÅÖ Íé µ óé ÑÍÊï þÒú ̪í
­þø»
îíÝ ûíÞ« ííó  

þÒ ñ Íó ðÍé îÒ óé òóúÊðóúÊ

ðõéÍ ¨çíÞ«

­:ù«å«Ò
 ú þø ðúÊ ó» Ñ ó« ýÍé îÒ üÊðóúÊ ûøóé Íë  ()
¿þø» úÊ ÄÍÚ Ñé ó« þø» úÊ Íë ¿òúªð
¿òúªð ú þø ðÍé îÒ óé òóúÊð óúÊ  ()
¿òúªð ú òúø þðõéÍ ¨çíÞ« þÒ òóúÊðóúÊ  ()
(ûÂÍé ÍÏ üÌá æóÍå ÊïÅï:ìøÒ)
­:ó»í
òú þçÍå öÍïë þð«» öÍúáó ÊíçïÍúá Íó ÞúÔ ûðúÊç üÊð óúÊ
òúï äúÍÔ §úÊÅ ­þ ßðï ðÍé îÒ Íó ðõéÍ ¨çíÞ« þÒ Ò ñ
:úë úïÍå æíÞ«ï þé òóçÍå Ìï Ê ñ
 å îôóï«úçí ñó îôóʪԫ å ó«ï ñó îôóÊóÞ« å óÙÍï ñ
îªúíÝ óïíÒ«
 óÍé ð üÍÊÍïú« ûé ñ ó« òúø»ó Íïú (êóí öÍïë) ú Íë
 þÒ î« Íë Íó ÿ» ð ûõ òúï ýÏð» þé ñ ó« òúø» Íï Íë
­óÍé ð ûõ îÒ óé ñ ó« òúíï
(ÍÊçí ûå ñïÍÈ §úÊÅí »ï ñ)
:þ òúï äúÍÔ ÊÿÊ ó Ïúð
îôóÅ«å« ó ÍÊçí ì óÒí»«
­óÍé î¬ ó îÒ þÒ ñ ð Íó óõµú óõµ ð «Ò þé úÍÊç ûðÞú
(ÍÊçí ûå «ðÒí ÄÍÔ ó îóÊ ÖÅ ÊÿÊó)
 §úÊÅ ñ» òú Üóðïï ¨ïÞï îï« ú «Ò þé òóçÍå ñ ̪í
­ó öÍéÌ« òúï äúÍÔ
þð ÕÈÔ ûÒé þÒ ïªðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ÍïÝ ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ
:úïÍå þð ¡ ­þ ªé îÒ óé ¡ þð ÕÈÔ òå é ªé ú Íé¡
îÒí úíÝ ùÍç« å §ÊÅ ñ ñå §ÊÅ Êç ð ûðâí
þð Ñ Íë þ úíÍé Íú«È öÊúçÝ úð þð Ñ þ ðÒ þð òúï ûðÞú
­ðªé ð îÒ Íúï þÒ Ñ ó« þ úé Òú
 ðÈ «é ûïúÊç:ÝóÚï :ÅåÖ ìó Êí» ûïÍÊ ñðÒ)
(ûÂÍé
:þ òúï äúÍÔ §úÊÅ Íó èú òúï ýÍ þé òóëóí þÒú
îéðóð«åú ó îéðóíÙú îôú ó îéúå
 óõéÍ ÍóÊ þÒ þð¾ óé ñ Íó óõéÍ Ê» þÒ ñ óé ¡ þð¾ î«
­òúÊ ìË òúï òóð«å Íó òúÊÍé öÍïë òúªï« öó é ó ð Òú
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ ìó Êí» äúÍÔ îíÒï)
ûé þðÍé ÍóÊ óé ñ Íó þðõéÍ ÍóÊ óé ¡ þð¾ þÒ òóëóí þÒú
:üÊ ïÍå ñú òúï äúÍÔ §úÊÅ ûÒ »ó
 îíï §úÊÅ ñï îéðó«ú ñóÌé ñóí»Ê ñïÏí üÍÈ¡ ûå ñóéú
îéÿ ó î«ð óÞïÒ«
ûÒú Íó þë òó êóí þµóõ» Íó Ï éóôÊ òúï ðïÏ ÍÈ¡ ûðÞú
­þð ÊÊ ýÍªï« ð ûë òó ûðÒ þð î« ó» þë òúøðÒ òú«
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ ìó Êí» äúÍÔ îíÒï)
 òóúÊðóúÊ Íó òóúÊ»ð é þ «éÒ éúÊ ú ºÏï äÖðï Í Íó
 þð ûÒé þíª¾ þÒ ñ öó òú ûõéí òú« ó» òúï òó«é ûð¾þð
 öó þð ÊÊ» ÿ¡ þé ñ Íó òóðïíÒï ð Íó ­òúõ« ûõéí òúªð
 «úóç« îúç«Òï ÚÍÖ ÊúÅó«í «é ûõ º¡ ­òúõ« ûðÒ òú«
òó«é ¶Íúáó ñïú ÛåÅ Íó ÞÚç ñúÍ ÑðíÍúÌÅ« ñïú
 òú ûÍ õ ûõ ó» òú Êó»óï ¨ÍÝ ðÈ«Òë öó òúï
þ«ð» óé ¨ÍÝ ñ üÊðóúÊ ó» Ìªí ­þ «éÒ» õéúÊ óé ñ Íó
 öó òú þ«õ»ïÒ ñïíÒï óé òóíó þðõéí þé ñ ûõ Íõ¾ òú
þé ñúïÍÅí îÒÅ üó«å þé ñúïÍÅ ùïíÝ Íó ¨ðÒ ì þøïíÝ
 û ñïíÒï ó» ó« ­þíó þðõéí þÒú» òú þÒú» ûªð æÚï
 üÊð óúÊ îÝ ­«ó òúªð Êú¾ û ìóÒ þðÍé îÒ þÒ òúªð
 ì é òú þ«ð» ð« äÍÖ Íó òúªð îíÝ ¨ÍÝ ñ òúªð»
 ñ ­þ ä«È öÍúáó Å«å ó Êúï òúï òóúÊðóúÊ Íó ¨ðÒ
 þ ; òóíó þðõéí ¨ÍÝ ûÒú ó» þ òúªð îéÅ öó ; òóëóí
­þ öóÍéï ðÍé îÒ òúªð òú öÍïë ú
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman