[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

¿òú ñïíÒï ûó úé

­:ù«å«Ò
 úóåÚÖï üó«å é òúï íøÒï Ñ ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
úé þÒ þíï» Ñ ­òúªð ñïíÒï ûó é þ õéí ; 73 ÅåÖ
 ýÍÏë ó» îíÝ ýÎ þé ñ ú üÊðóúÊ ûó îï« úé ¿ þ ÊÍï
 ùïíÝ ûó ñ Ïúð !þø»úÊ ó» þÒ ìúÖå« ¿òú ÊÍï öó òú
 Íåé þð ùïíÝ üóíúÍ þé ÊÞ Íó úíÝ íí «ïÅÍ ¨ÍÙÅ ûíÝ Í¾
¿ úé üÍ» üó«å
­:ó»í
 ÍÖï Íó æÍÝ îÔ ñúïÍÅ ùïíÝ Íé éí ÊøçÝ þé òóëóí ñ»
 þé ¨ÍÝ ñ þð òóªð Íó þõ« þøë þøé Óú¾ þðïÒ þé öÍúáó
þé ñúïÍÅí îÒÅ üó«å öó ­õ« ú¼í îéÅ Íåé ; òóíó þðõéí
 Í¾ òóëóí òúï ñ» òúï Ñ þ Í õ þÒ ÏÍÊ ðïÏ þÒ îð
 òúï úóåÚÖï ýó«å æíÞ«ï þé òóëóí òúªð þ úë úÊ Íåé îéÅ
­òúí éúÊ òúï ñúïÍÅí îÒÅ ìúÖå« ­þ ûõéí ¨ÍÝ ú 

îúíÞ« òúï òó¼ ÑÍÊ ûé òóú¶ó

ðÍé ìÖÅ

­:ù«å«Ò
é òúï íøÒï Ñ ñú«ï ÜÍÔ ñú«åï ó ñúÊ þøïíÝ òú¶ þ«ïÍå úé
 üÊ»ð) îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ ñÈ«Òë òúï ÍóÊ öÊó»óï
 ó ÍúÒå« Íó §úÊÅ ó ñ¡Íç îíÝ òúï ÑÍÊï þé (üÊðóúÊ û¶ó
Íó ¿òúªð ó« ¨Åç ûøóé ÝÍÔ òúï Ñ ¿þ Òúé ðÍé ìÖÅ çå
 ðÍé ÊÊï þÒ ¨úÚÝ ÍëúÊ ú ¨ÍúÈ öóéÏ ûé ÑÍÊï ñ úé
 äíÒ Íó ñ¼ÍÏ ìóç Íó íóÅ ó ìíÊï ìúÖå«í ¿þ ¨ÒÍÊ
­òúøïÍå ¨úðÝ ó» þÒ ñúÅíÖ
 ¯Ò͵ ûåÚÖï þøÙÍ Þï» ûåÍÔ Íú íí ÊïÅï:ìøÒ)
(Íëðíóª
­:ó»í
­«éÒ» úé òúªð Íð Ñ» þ Êó»óï üÊð çÍå òúï þðïÏ Ñ
þøð þøð Íõ¾ ­þõ« òÒéú ÊøçÝ þé ñ þõ« èú ñïíÒï òúï ¨çúçÅ
 ûªð ­þÍ þ«ó Êú¾ þçÍå öÊÅúíÝ öÊúÅíÝ Íé ìð ýÊúçÝ
 ¨íÒÍ ñÒ Êúð ûé Ñ» þ çÍå èú ûõ üÊðóúÊ òúï òóçÍå
 ûõ òú«é ûé ñ ­þ ; ûÈ«Òë òúï îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 òúï ñÔ ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ òúï ñ» òú¶ û«¾õÂ
 îð þé þðôξ §úÊÅ ó ñ¡Íç çÍå Í ­òú û«ó ûõéí òúÈ«Òë
 þð¾ Íé õ»ïÒ öÊúçÝ ð¾ óé ùíÚ Íó þ «ôξ Ìï ð¾ ;
 Ìï ð¾ þéÍé ¨úó« òúï §úÊÅ ó ¨ú¡ ­þ «úí ð Òú»
 þ Ïø»ð ðÍé ìÖÅ îúíÞ« þÒ òóëóí þÒú Ìªí ­þ «õ»ïÒ
ûíÞ« íí ûÙÍ ñúÍúÒ ñ ¨ÍÙÅ ­ó ûÍÈ òúï ýÊúçÝ þé ñ»
:òú þ«ïÍå þ ¨úóÍ þÒ ðÝ
îéðúÊ ñóÌÈ« ñïÝ óÍÛðå ñúÊ îíÞí Ìô ñ
þÍÍé ìÖÅ þÒ Ñé óé Ñ é óí éúÊ ó« þ ñúÊ îíÝ ú ûðÞú
­ó
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç:ÅåÖ ïÊçï :Êí» äúÍÔ îíÒï)
 ó ñ¡Íç þÒ ñÏ ûé Ñ ó ûÍÈ òúï ýÊúçÝ þé ÕÈÔ Ñ»
 ­þ Ïø» ððÒ ÛÝó Ñ ð óÍ þ òúªð Ïø» ûõ ððÒ §úÊÅ
 ÊúÝ ñ ùïÒ ñÝ ÍïÝ ñ ÊúÞÒ :þ òúï ûïÍÊ ñðÒ
è¸ÊÅð Íé ú çå ñúÍúÒ ñ ûíÝ ùóô ÅÖ ñï ñ»Í ìÈÊ
ñïóç«í :ìç ¿íí «é ñï «ú¡ èúíÝ ùÍçðå :ç ­:ìç ¿§úÊÅ
ñ èúíÝ ñï Íé ú îóçí ØÞ ìçå »ÍÈå ìç ñïóçó ûðÝ
 ûíÝ Íçú ñ ¨úÔÈ ûð:ìç ¿ûíÞ« íí «é ñï «ú¡ èúíÝ Íçú
ûíç ûå èíÌ Íçúå ªðåÍÅúå «ú¡
þõ« ÍÈ ýÊúçÝ þé ñ» þø¡ ûïÊ¡ óÊ Ñ¾ þé ñúÍúÒ ñ ûðÞú
 óé ¡ î (þ ¨úðé ûé ñúÍúÒ ñ) Íéó ý é ªé þð òóªð
òóðóÊ ¼ òóðÒ òúªð òúï úïÍå þð òóªð  òú þ«ðÒ §úÊÅ èú
þð òóªð ­òú þ«ðÒ ¨ú¡ èú ûé íí «é óé ¡ î é ªé þð
 ú ÿ» þí þÒ Ñ¾ ýÍúï òóðóÊ î« ¼ òóðÒ òúªð òúï :úïÍå
ý:ªé þð òóëóí ØÞ ó« þøë þí öó ­òó «»  Íé µ òúï
«é óé ¡ òóðóÊ öó é òúï ¨ Ñ õ« ñÖçð úé ¡ Íéó
 ÔúÊð þõ»ï:úïÍå òúï ó» þð ¡ ­þ«ðÒ ¨ú¡ èú ûé íí
 öó Íó þ«úÊÍé äúÍÅ« òúï Ñ Íó þ«ôξ ¨ú¡ òóðóÊ ú é õ«
­û«» µú òúï ìÊ ýÍúï
ÜÊíó ùóô ìô ð«» :ÅåÖ ìó Êí» ûïÍÊ ñðÒ)
(«ïóÖÈíó
:þ ¨úóÍ òúï ûïÍÊ ñðÒ þÒ ñÒÅ Íó ñúÍúÒ ñ
óÞïÒ«ó îôóíÊ»« ó ùóô ÅÖ óÒí»« :ç ïõð
îõðï
ð Ѿ þé òóíó ûÍÈ òúï ýÊúçÝ é úïÍå þð òóðóÊ ñ ûðÞú
­óðÒ ¨ ûé ñ ð Íó óÍé ìÊ» þÒ ñ ð Íó óõµú
(«ïóÖÈíó ÜÊíó ùóô ìô ð«» ìó Êí» ûïÍÊ ñðÒ)
 ðíï þ ûÍÈ òúï ýÊúçÝ þé ñ» «Ò þé òóëóí þÒú Íó
ìçð §úÊÅ ú òúï äúÍÔ îíÒï ­þ òúªð Ïø» ûõ ðõµú Íó ðí»
þé òóëóí þÒú þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ é þ ûøë ûé
:òú ÍÈ ýÊúçÝ þé ñ» é úïÍå òúï ýÍ
îéðóð«åúó îéðóíÙú îôúó îéúå
 óõéÍ ÍóÊ þÒ þð¾ óé ñ Íó óõéÍ Ê» þÒ ñ óé ¡ þð¾ î«
­òúÊ ìË òúï òóð«å Íó òúÊÍé öÍïë òúªï« öó ó ð Òú
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ ìó Êí» äúÍÔ îíÒï)
 ûé òóÊúçÝ Úíá þé ñ ðÍé ÊÊï ûé ÑÍÊï þé òóëóí þÒú
 ûé ÑÍÊï þé ñ ÄÍÚ ûÒé þøí Ñ ­þ ðÍé ÊÊï òúï ¨ÝÔ
ð Ê öóéÏ þÒ þðúÊ öóéÏ óé ÑÍÊï þé ñ Íó òúªð Ïø» ÊÊï
:þ òúï Í«ÈïÍÊ ­ûëó
ÜÊí ìô õåÍÖ Ïó»ú ó
 Ïø» ðÍé ÁÍÈ öóéÏ Í¾ ñ ó ûÍÈ òúï ýÊúçÝ þé òóëóí ñ»
­þ òúªð
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ îóÊ Êí» Í«ÈïÍÊ)
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman