[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

öÊúçÞí ÆúÅÖ óé ñ¡Íç ÛåÅ

ðð ìúíÊ ûé þðó

­:ù«å«Ò
 öï èÍï ó ¨éÍ þé èÍïí ñÙïÍ é òúï ýÍ þé ìøÒ
 þé ÊøçÝ ñúïÍÊ þé òóúõ«Ò Êð þ öÍóÊ ÍóÊ ÆúóÍ« òúï
 « ìÅ ñ ¡ ­òú¶ §Å ÍúÏ ìøÒï ìúÌ »ÍÊðï þÒ þíóÅ
­ûëó ÓÏóð ûé ð»þø»úÊ
 óé òóëóí öÊúçÝÊ é þ ðªé ¨ÍÙÅ û¶ó üÊðóúÊ ()
 ðó ñ¡Íç ÛåÅ òúï î Íó «éÒó òúªð ÛåÅ ñ¡Íç Íó¾ ûõé
­òú öÊúçÞí ÆúÅÖ î é þ ìúíÊ ûé ¨ Ñ
 ÍÍç µú ÊÈ óé îÒí úíÝ ûÒúÝ ¨ÍÙÅ òóúøÒúÝ ()
Êó»ó þé Ñ ­þ äÈ þé ÕÈ öÍóÒ ûðÞú ûð¡Íç îéÅ ðúÊ
òú þ«éÒÍé Äð þÒ ñ þøó þ«õ»ïÒ Í¾ Íåé óé «é ì î
 ûÝÍÔ ðú¾ ðõé Íé µú ìï «Ò þé òóúøÒúÝ úé ¿òóúé ÍÈ¡
­òúøïÍå ¨ÅÙó òúï ûðÔóÍ ûé §úÊÅ ó ñ¡Íç ¿þ Ïø» ; ÍóÚ
(Ê¡ ÍÊúÅ Ê¡ äúÚí ñÈ ÏúÏÞíÊÝ:ìøÒ)
­:ó»í
 ñ¡Íç ÛåÅ é þ òúªð öÍéÌ« ûøóé Ñ òúï §úÊÅ ó ñ¡Íç ()
 é þ ÍóªÔï ¨ ú òúï òóëóí ­òúªð ñóé Íó ¼ þéÒó ñóé
ó ú »ó ûé Ñ íá ­«ó òúªð ñ¡Íç ÛåÅ ûøóé òúï òóÞúÔ
ûÒ ­òú þ«ªé ûðï¸Ý Øú Íó Õçð óé ñ¡Íç ÊóÈ öó é ûë
 ó« æíÞ«ï þé òóúÊðóúÊ ­«ó òúªð ÛåÅ ñÍç òúªð þÒ »ó
 èú þÒ òúï ñ òú ûøë ûé ñú òú«ïÝ ó» òúï «é ûé §úÊÅ
:¼ þ¬ð þÒ Ê»ð ó» öóÍë ú é þ ûõ ú ¨ïÝ
 þÂúð þÒ þÒ æíÅ þé ñ ñ¡Íç ñéúí ¼ þôξ þÒ ¨Í¸é ñ¡Íç
  ñïú Íó þë òó ÍóÊ í þÒ ñïú öó ¼ ýÍ« òúªð
­¼ó òúªð òúï òóíÊ þé ñ ûõ ñÔð
(ºÍóÈí ì«ç ûå «ðÒí ÄÍÔ ó îóÊ ÖÅ ÊÿÊ ó)
 ýÍï ð» ú¾ ÛåÅ òúï î é ðªé ú òóúÊðóúÊ Ìªí
­þ Úíá í ­þ ìúíÊ ûé þðó öÊúçÞí ÆúÅÖ
 ððï óé ñ òú þøë þøé ñú îÅ ó» òúï §úÊÅ ó ñ¡Íç  ()
òóúøÒúÝ òúï îúÍé ñ¡Íç ­þ üÍÊ ïÌ ûé ñïíÒï ðÍé ìïÝ Íó
 úé ñú óé ¨úÍåé þé ñ Íó þ úë ªé Íå óé òóúÊóªú Íó
 þ úÊ ÍÍç Ïø» Äð þÒ òó«ÍóÝ ûé ñ Êó»ó þé Ñ þ úë
:úë úïÍå æíÞ«ï þé þðõé þé ñ Íó
îõí ìÅ îéïÞÚ ó îéí ìÅ «éí ó«ó ñúÌí îÞÚ ó
 Íªï« Íó þ ìÅ þøí ýÍªï« ðõé («é ì) òóú«é Íó
­þ ìÅ þøí þé ñ ðõé
(:¨ú¡ öÊøïí () öÍóÒ)
 ­òú ìøç þé üóïÒ ñúÊ ó» òú þøí þé «é ì ñ îÅ ú
 ûõ µú ÊÈ óé îÒí úíÝ ÍúÏÝ Íó îÒí úíÝ ûÒúÝ ÂÍë
 òúÏú ó» òúï îÒ é þ ÚÍÔ ú òúï þðõé Íó ­òó þ«ªé
è¾ð ñ ñ«Í Íó òó ð ìïÔ òúï þðõé öó òú è¾ð Íó îÍÅ
 öÍúáó Íóð» ÍÊÍï ÍÔ ÍóÒ ¸ï òó ð ýÊðë þÒ ùúÔ
­ó ð ; ùð ûé ¨çíÞ« þé ¨Åï Íó û«ÒóÊ ðú¾ ðõé ú Íó
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman