[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]
 

Íó öóíÅ ÍåÖ öï

ð¡ òÿ

­:ù«å«Ò
é òúï ýÍ þé íøÒï Ñ ÜÍÔ ñú«åï ó îÍé ùïíÝ òú¶ þ«ïÍå úé
òúï ÖÅ ûøÊ« þé ÍåÖ öï úé ¿þ ÑóÅðï ðúªï ÍåÖ úé
 Äð Íó üÊÔ ÍåÒ è« ÉúÍ« òúóÍú« Íé þí þÒ ÉúÍ« ûíª¾ ûðÞú
Ñ òúï îÒíó öóíÖí ªÅÖ ûíÝ úÊïÅï ¨ÞúÍÔ ­þ ßðï öÍúáó
¿þ îéÅ úé òúï ýÍ þé
 úé òúï ýÍ þé þð¾ öÍúáó öóíÅ ú üÍó óé ÉúÍ« òúóÍú«
 ìóÏð þÒ ¨Í¸é øÖï Íó òÿ òúï þðúªï Ñ úé ¿ þ îéÅ
!òúøïÍå ¨ÅÙó ­þ ÍóªÔï ¨ª ú òúï îóÝ ¿ þ «ó
(ûÂÍé ûðóí üÊïÅï ííÊÝ:ìøÒ)
­:ó»í
 òú« ó» òúï îóÝ ­þ òúªð ¨ÒóÅð ûøóé òúï þðúªï þé ÍåÖ
íí ìóÒÍ é þ §úÊÅ òúï äúÍÔ üÍÈ ­òú¶ Úíá öó òú¶ ÍóªÔï
:úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
ÍåÖó «ïô
(ÍåÖ ó «ïô Úí «é îóÊ Êí»)
:òú þ«ïÍå òúï ¨Þïíí «ÞÔ üóí¶Ê §ÊÅï òúï ÄÍÔ ûé Ñ
 Ñ¾ é ¨Ò ÍóõÔï öï ÊÍï þÙÞ ÊÏð ¨Ò ÍúÒ ìóç » òúÍÊ
ÊðÍó ¨å¡ ó §ÊóÅ ó ú ìóÏð ìÅï Íð¡ ïÝ ó Êúú îÍÅï Ï
ÊÍÊð þíÖ ó ¨Ò ìÚ Ïúð Êç«Ý òú
èúÊÏð þé òóëóí ØÞ òú¶ ìóç þÒ ¨ª òúï ýÍ þé Ñ ûðÞú
 êóí îÝ Íó þ «¡ ÊÞ þé îÍÅï ó» þ ðúªï öó ÊÍï þÒ ÍåÖ
 ìÏð òúø Íó òú«å¡ §ÊóÅ òúï þðúªï Ñ é òú¶ þ«õ»ïÒ ûªú
­þ òúªð ìÖ ûøóé ûé Ñ Íó þ ìÚ Êç«Ý ú ­òú û«ó
(ñ«íï úÊú»ï ðÈ «é :ÅåÖ :Êí» ¨Þïíí «ÞÔ)
­öÍúáó öú ûÊÔ ¸ï ­òú Ïø» ûõ òúï þðúªï Ñ î Ïø» Ò
þðúªï Ñ é þ ûðï ; öÊúçÝ Úíá ûÒ ûõ öÊúçÝ üÏú« öÍú«
 Ò ú ó« þ Úíá û Êúð » Ìªí ­òú û«ó ìÏð òúø òúï
­þ ìÚ í ûõ ÙóÍåï üÏú« öÍú« Íó òú óâí ûõ þÙóÍå
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman