[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ñÊ þé ìó ßúÍ öÍ

ðÍé îúÒç« Íëðí

­:ù«å«Ò
 ðõé þøí þé ó¸ ìÖú þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ ñÊ þé ìó ßúÍ öÍ
þÒ §úÊÅ ó ñ¡Íç ¨ó¸ Ñ ¿þ Òúé ðÍé îÒç« îÝ Íëðí òúï òóëóí Íó ð¾
Ïúð ­òú þ«ªé îÍÅ Íó Ïø»ð ¨ÝÊ óé Ñ êóí ÕÞ éðóúé ¿òúªð é þ
 óé ìó ßúÍ öÍ þøí þé ó¸ ìÖú þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÍé ÍóÙÅ
ùÍçå ¨ÝÚ«Ò ÒÅ ñúÞ« Íúâ é ú þ ó¸ öÊúÏ òúï þðÍé îúÒç« Íé ¾ ðõé
¿þ ó¸ öÊúÏ òúï þðúÊ ýÊ Âé ¨ÍóÍÙ ÒŠ; ÍóÚ úåÈ óé ñúéÒï
(ûÂÍé ÅíÚ ÊïÅï:ìøÒ)
­:ó»í
 ú ÍÌ ó ÍéÌ ú ó Ïïð öóÈ î èúð Í èúÊÏð þé ¨ðÒ ì ñúïíÒï æå«
 ¨úÅ öó öóÈ ­þ «éÒ» ÔÈ óé òóðïíÒï ýÍÒóÊ ó¸ öÍúáó ðõé ðõé
:þ òúï ûïÔ üó«å ­þ Ïø» òúï òó«ÍóÖ òóðóÊ ó ð ú ó
 Ï» ùúÅó ¨óï ñï öÍúâí ó¸ ìÞ» ó æÊÖ« ó ûíÖ ó îÖ ñï ÍÅí ûå
«Ýï»íó «ðÒí ìô ÊðÝ îõúí õó¸ ìÖúó
 ó¸ Ñ Íó úé çÊÖ ú ûôξ Ïïð õéÍ öÏóÍ þð Ñ» þ òúï æøÍíÍÅ
èúÊÏð þé ¨Ýï» ó ¨ðÒ ì Íó þ Ïø» ó« úÊ Â𪾠óé òóÊðÏ Íó òóÊÍï þð¾
¨Ýï» ó ¨ðÒ ì¶ Íó þÏø» ó« úÊ Â𪾠óé òóÊðÏ Íó òóÊÍï þð¾ ó¸ Ñ
­þ «Âðª¾ è« òóÊðÏ Íó òóÊÍï ñ ó¸ Ñ èúÊÏð þé
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ ìó Êí»)
:úïÍå ÊÞ þé Ñ
úÅ ó «úï í ìóÞ»ïí ñóéú ñ ñú æÍå ð îíÝ Ìõó
Ñ öÊÍï ú ó öÊðÏ öó ó þÍ Â𪾠ó¸ þøí þé Ñ» é ó îóíÞï þÒ Ñ Íó
­òúªð æÍå ûøóé òúï
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ ìó Êí»)
 þ òúªð ú ÏëÍ íÚï þðÍé ó¸ ìÖú þøí þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ
 þðÍé ó¸ ìÖú éí ­þ þðÍé ó¸ ìÖú óé òóëóí îÝ ó»
þ ÍªÛ ¨ÊúçÝ ú þÒ äÍÚ ûé þíó
íí ûíÖ îÍé ÍóÙÅ é þ õéí þð ûïÔ ïÝ ­þ ðÍÌð ú ðÍéÔ ÍóÚ Íó
:þ Í ìóïÞï ñúÊ ñ¼ÍÏ Íó îÍé ÅÖ ó¸ ìÖú þøí þé îíÒó úíÝ
 Íúá ñï «óï ÊÞ ÍïÝ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ðÝ Íï«Þú ñ ÍïÝ ñ ñ üÍ«
ºÍÒí ñ î«È ó «»Å ñúÞÒ ðÝ Êúð»í «çÚ ûå óô ó æåóïí ñ ÀÅ ó «úÖó
èíÌ ì¸ï ðÝ ûÅÙ ó «ï«È ä öÍÔÝ ñï ͸é îíÒó úíÝ íí ûíÖ ðÝ
 ÍóÙÅ Íõ ÍïÝ (ïªðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ) ÍïÝ ñ ííÊÝ é þ«õéúÊ òúªð î« úé
 þé þðïÍå öÊ; þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ¡ þÒ äÍÚ ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 úÊúð» çÚ þé ùúíó ó» æåóïí ñ Íó ­þÍ þ«Íé öÍïÝ þé ¨úÖó Íúâ ÊÞ
 ñ¡Íç «Íï ÊøÏ þÒ ÍÏ ÑÊ þð ÀÍÒ ñ Íó þøé ÀÅ Í«Ò þð òú þÒ òúï
­ûé þÒ äÍÚ ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ ûðÍç û ûð« Íó þøé î«È
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ ìó Êí» ûïÔ)
 þ Ïø» ðÍé ó¸ ìÖú ¨çó ûõ ûÒé ú ñÊ þé äúÍÔ ìó ßúÍ öÍ Ìªí
Ñ ó» êóí öó éí òúªð ¨ÍóÍÙ ûé þðúÊ ìúíÊ óé ñ òúÍé î Ïø» êóí ó» Íó
 ¼ó ðÍé ¨¸  þÒ §úÊÅ ó ñ¡Íç òúªð òú þ«ªé îÍÅ Íó Ïø»ð óé î Ïø»
 û»Å Íó ÏúÏÞíÊÝ öÔ íí ûíó öÔ ¨ÍÙÅ ­òú¶ îÍÅ ó Ïø»ð ìïÝ ú é
­þ úë úÊ ÍÍç Ïø» óé ìïÝ Ñ ûõ òúï òó«é ûé îªúíÝ íí «ïÅÍ íí ÊÊï
:é þ úé ìçð þÒ Ê»ï Êíó þð¾ òúï ñúï¸íÍÊí þð íí ûíó öÔ ¨ÍÙÅ
ñúðÒí ñï «ðÒ ûí Æ«åú îíå îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûðí «íÖ ïÞÚ ßðÖ ¨ðé
 íí ûíÖ «úÍå Ñðí ñú «ïÒçå úíçï ÖïÅ Ê» îíå ïÞÚ ßðÖ ûøÔ
ÔÔ »õ«ï ÕïÅí Ìô úÊú ñú ó îíÒó úíÝ
  ìï ûøëð« þõ»ï ìÒ èú õ« «Íé úð ðõé (òúï òóðÊ þé Êíúï) òúï
þé þð þøó þðõ þð òúï ­ÒÍé ð Íú« ðõé òúï þÒ »ó ûé Ñ» õ« ðïÒ
 ÍóÙÅ þð òúï òúÏ ÊÞ ­þøúÊÍé îúÒç« òúï òóëóí þð ûªú ó« ú¾ ð Âé öóÝ
 îíÒó úíÝ í ûíÖ ÍóÙÅ þð öó é õéúÊ òúï óÈ óé îíÒó úíÝ íí ûíÖ
­òú þÍó ÓóÈ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ Íó òú þðïÒ þé
(ûÂÍé ðÈ «é ÊïÅï Íúï :ÅåÖ)
 ûó«å ûóíÊ §ÊÅï ÏúÏÞíÊÝ öÔ ýÊÏÅÖ þé ûóíÊ §ÊÅï íí ûíó öÔ
:òú þ«ïÍå ÍúÍÅ« òúï úÏúÏÝ
 ûíÖ ûð ¨Êó ÍéÌ èú ­òú û«ó ÊçÞðï Ñí»ï óÊ ìÒ Í Í¾ ñéï þé Íúçå
 òóÎéðúÒ òúï ñ ðÝ íí ûÙÍ ñúÒÅ ¨ÊªÔ ÍéÌ ûÍÒóÊ Íó îíÒó úíÝ íí
îÒ Íõ¾þ «ó ÛÝóþ «» ôξäúÍÔ ÊóÍÊ ó îúÍé ñ¡Íçòú þ«ó ßï» ÊÍå
­þ «» úõé ðõé óé ñúÍÙÅ Íé öξ î«È ; þðõé òÏÊÞ þ «» ôξ
(ûÂÍé ûð¾ïé ÊúÞÒ îú Ãú  Íó ÅåÖ ìó Êí»)
:òú þ«õéí üóíÊ ûðâíÊÝ öÔ Ê«Ò þé ûóëðë ÊïÅ ÊúÔÍ
 Å«å ó ÍóÍÒ ó îíÒó úíÝ íí ûíÖ ¨ÍÙÅð¡ ¨Êó ÍéÌ Ñåð é ¨Òð¡ æÅ ó
 ¨ÊÞÒ ìïé Ï îÒí úíÝ ñúíç¸íÊúÒ Äó«å; ÄóÍ ó¸ ìÖú ûðÞú ñÊóïð
¨Ò ñÒð
 
ûÔóÈ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ï«íÒÍ ÍóÙÅ ¨Êó ÍéÌ çíÚï é þ ú æÅ ûðÞú
 ìÖú óé Æó«å ; ÆóÍ ûé îÒí úíÝ ñúíç¸íÊúÒ ûðÞú Å«å Íó ðÍé ͪÛ
­þ ûðÒð ¨ÊÞÒ ìïé ðÍé ó¸
(ìøÒí ùåÔ)
 û ñ Íó òú þ«ªé îÍÅ Íó Ïø»ð óé ìÞå ñÒÅ«Òï ó Ïø» Ñ êóí ó»
 Íó Ì«Ò Íú¾ ð¾ òú þøë þøé ìçð ¨óïÞï Íó ìóç ú þé ñ» óé òóëÍÏ
 é þ õé öÏóÍÊ ó« Íó þ úÍéå Åïí þøí þé ñ òú þ«õ»ïÒ óÔú¾
ìïÝ Í¾ èíÒï þé ñúÍ ñ Íó òúÍé ó« Íó òúÊ Îóõ óé öÊÒå ÊøçÝ þð¾ öó
­õ« ìÖÅ ÍóÝ Í¾ §úÊÅ ó ñ¡Íç òúªð» òúÍé
:þ ÆúÍÖ ¨ú¡ ú ûé îúÍé ñ¡Íç òúï ýÍ þé þðÍé ñúÞ«ï ñÊ
íí îú îôÍéÌ ó
­ÿÊ Êú ñÊ þé íí òúªð Íó (îÒí èúíÝ ûÒóï ý)
(:¨ú¡ îúÍ () öÍóÒ)
 îï« ûé ðïÏ Í éí ¨Í Í Íó ñÊ Í é þ öÊúçÝ ñïíÒï ûðÒ Í ó« ú
ÕóÖÈï öó þé ÊÈ ÊÍï òªú þÒ íí îú ñéúí ­òú þøí þé û ûíÞ« íí ¨ÝÒ
ñÊ ­òúøó ìÏð ; òóÊð þé Ñ òú«ïÞð ÕÈ ûé Ñ òúï ñ» òú¶ ñÊ ñúÞ«ï ó
 Íó þ ûóÍï §úÊÅ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÊ«ç ó ¨ÍÙÅ òúï þðÍé ñúÞ«ï
:þ ÆúÍÖ ûõ §úÊÅ ú
ûíÝ ìÏð úåó ¨Êíó úå ìçå ñúð¸ îóÖ ñÝ îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ ìøÒ
 ¨åúÍÊ òúï ýÍ þé öÏóÍ ñÊ þé Íú¾ þÒ îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé  ûð ûðÞú
­Í« ñ¡Íç ; »ï ñÊ ûÒ Íó ó Êú¾ òúï ñÊ ûÒ é úïÍå þð ¡ ó« úë úé
(ìó ìÖåí ÜóÚ«í îúÖ îóÖí «é ÆúÖïí öóéÔï)
öó ó« ð ÝÍÔ ó« þø» úíÍé ÕóÖÈï ñÊ þøí þé î èúð ûÒé é þ ú ÖÈ
äúÍÔ ìó ßúÍ öÍ Ìªí ­þ îÍÅ ðÍé ñúÞ«ï ñÊ û ð Íó þ «ó îÍÅ î
ûøóé ûõ ó« þø» úõé ûõ ñÊ ýÍÒóÊ ûÒé ­þ õ öÊúÏ ðõé ðõé ñÊ þé
­òúªð ÀÍÅ
 òú«ÍóÖ òóðóÊ ÍÛ ú þø» úõé ; ÍóÚ öÊúÔó¾ öóÈ «Ò þé ¨úð ÕóíÈ
­þ õ öÊúÏ ðõé ;ÍóÚ ûÍÛ þøí þé þðÊ ¨áÍ óé òóëóí «í ­òú Ïø»
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman