[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ûÔóÈ ûé òóÍóª« ûÌï

êðÍøå òúï

­:ù«å«Ò
Êúï ÊúÝ é òúï ýÍ þé þíøÒï Ñ îÛÝ ñú«åï ó îÍé ùïíÝ òú þ«ïÍå úé
êóí þé þíÅï ýÍï òú þ«ó îÍëó; ; ßçóï þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûðí
 ¨Í Í è« äúÍÔ ìó ßúÍ öÍúë Íé þí þÒ äúÍÔ ìó ßúÍ îéú ìÒ Í ûõ
êðÍøå ÆÖ óé ìó ßúÍ öÍ Íó òú þ«Íé îÍëó; äúÍÔ ¨Þð Íó ÍúÍç«
 Ê»Òï êðÍøå ú òú þ«Â ÅíÒ ÄÍÚ Í þéÎí òúï Ñ» þ «ó îÍëó;
é òúøïÍå ñú äúÍÔ ÜÍÔ þøóÍ Ï é þ ú ÓÍÏë Ìªí ­þ û«ó ìÖ«ï þÒ
­þ Ïø» Ò òúï ûÔóÈ é þ ú ìúíÊ ûé òóëóí ñ ¿ þ îéÅúé êðÍøå Ñ
(ûÂÍé ͪ½ äúÚííÊÝ :ØÍÞí)
­:ó»í
Ñ ­þ îóïÌï ó Æúç ûøª«ð ðÍé êðÍøå ûðÞú ìÞå ÄÍÚ Ñ Í¾ ßçóï ûõ ûÒé
Ñ Í¾ ßçóï þé äúÍÔ ìó ßúÍ Íó þ ûõ ÜúÙ ìï òúï Ñ «Ò «Ò þé
Òú ­þ ñ«ª ; ¨ÞúÍÔ Íó Úíá ðªé òóëóí ­þ §Ý öðë ¨ÈÒ «Í
­þø ðÍé ÏúÍë þÒ òóï ÜÍÔ äÈ Íó þø ûðÍé ó« óé òóíó þðªé
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman