[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

þðó Ïø»ð þé ïú

ñú

­:ù«å«Ò
 ñú« ÍÊð þé ¨Êï ðúÞï òúï Ñ» óÖðï ûëÊðÏ ïú
 Ñ¾ó öÊúÏ îçÍ öÊÍé Ê öó Íó òú û«Î¾ ûðÍé òúëúøÊ
 öÊÔ ïú òúï ¸ÊÅ ¨íÅ é ; ýʶÞï Ñ þ û«» ûé
Íó ûë þø» üÊ ÊÊï æÚï þé ¨úÝóð ûé þ¸ÊÅ óé ÕÈÔ
 ïú ûëÊðÏ ñÖçð ¨ÍóÖ é» ¼ þø» úÊ ÙóÞï Êçð
 öó é« ûë þø» ûÊ îçÍ óé ñúçÅóí öÊÍé ¨úʶ þé öÊðÊ
 þé ûï ÊÊï ìóÖ ò¡Í ÊúÏï ­òúéÒÍé ¨çó ÍÏë ûð¾
 «Ò þé ßåðï ðÒ ÊÖúå 10 óé ÕÈÔ öÊÔ ïú ¨Å«
­þ ìÖÅ ûõ ¨íóªÒ ûé ÙÍç ; ÚÍÔ ûé ûëúøÊ
 ÊÊúø» ó èï ûð¾ ÕÈÔ èú òúï öÍúáó èï ó ÊÊúø»
  þð þÒ ¨ðÖçð þíó þðó þÒ ¨ÍÚÈ äí«Èï óé
 ýÊ ÙóÞï Âé óé ûð¾ïé öó þøí þé Ñ» þ «óÍé ïú
þ «úí óÍé ïú ÊÊúø» ó èï ûð¾ þøí þé Íõ ìÒ Íé
­û«íï òúªð Ѿó îçÍ ûøó ûé Ê ûé Ñ Í¾ þðÍÏë ìÒ èú
 þÂ𪾠ÊðÏë ûøóé óé èï öÊÔ ïú òúï ùð¸ Ñ Íë ò¶
  Ñ òúï ¨ÍóÖ ûé îçÍ Êçð ó« òó ÍÂóÊ þÒ ñÖçð ú
 ñ ýÍÊ þíó þðÍé î Ò ú úé ­þ «» úÊÍé íÏ
îÍÅ ú òú þ«ïé Òú¾ ; ÍóÚ Ïø» ñúïÏï Íó ¯ð»ú þé
¿Í¾ ÍóÚ
­:ó»í
ó» é þ ú öÊÝç îÒ ­þ Ïø»ð ïú é ïÒç Í
ñÖçð ÍÊç Íó ¼ó ñïÙ ûó ¼ ýÍé ñÖçð ûíï é ûÒé
:þ òúï îúÍé ñ¡Íç ­¼ ýÊ ñó«
îéúíÝ üÊ«Ýï ì¸ï úíÝ óÊ«Ýå îéúíÝ üÊ«Ý ñïå
Ñ (ñéúí) óíÍé û«ÊúÏ Í¾ Ñ î« ýÍé û«ÊúÏ Í¾ î« ó» ûðÞú
­ó ûé ; î« þð Ñ û«ÊúÏ ûð«» ÍÊç
(:¨ú¡ öÍçí ()öÍóÒ)
Ïø»ð ïú öÍúáó þðóË Íó þðëí ê¡ û«úéË ûÍó ̪í
 ÑðÍóÔð ñÖçð ìï » é þ ú »ó èú ûé þðó
þé ûëÊðÏ Íõ¾ ¿ûë ýÊ òóúé ñó« öó ó« úé òúªð þð ûð¾ïé
ú éðóúé þ ìïÔ ûõ ó» òúï þïú þé îÒç Í ÍëúÊ Íó
 ¼ ýÍé Ê òúÚÒç ûð«é ûé þïú þé ûëÊðÏ é òúªð îóíÞï
 Ñ (õ« ïú þð«») îçÍ ûÍó¾ öó Íó ûë þø»¡ ¨óï é
 ûÊ ó« úë öÍ öÊðÏ Íë Íó ­ûë þø» ìï óé òó¸Íó þé
ïú é ú ØÍá ­ûë þø» ìï Ѿó þé ÊóÒ ßï îçÍ ûøó
 èú é þ Í» ªé ú ­þ Ýóï»ï ¨ïÍÅï
«» úí ú¾óÍ ó» þÒ òóëóí þøí þé þðÍé ÊÊï ûé ýÍÒóÊ
­þ «ó ñÖçð ñ» þ «» úÊ ýÊ óé òóëóí ñ öó þ
 ñ öó þ «» úé ìóÖó ú¾óÍ ð«» ó« þ ÆúÅÖ ú Íë
 öÊÏ ñÖçð Íë þ úë úí þÒ ñ» þÒ ¨Ï» ûé òóëóí
 òúð¾ïé ÑðÍóÔð Íõ¾ ó« þø» úÊÍé îúÒç« òúï òóëóí
ú é ó îóíÞï ¿òú û«ïé þÒ òªé ðÒ þ¾óÍ òóÎóÍé
­òúþøë ýÎõë þøí þé þðð äóçó þ óé òóëóí äÍÖ ÍÌÝ
 
­:ù«å«Ò
 þíøÒï Ñ ñú«ï ÜÍÔ ñú«åï ó ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
 ïú Íë ¿òúªð ú þ Ïø» ûëÊðÏ ïú îÒ þøóÍÏ é òúï
¿þ çøÙï ûøóé òúï Ñ úé ó« þø» ÊúÍÈ ûëÊðÏ
(ìúíÈ ÊïÅï ûÙç:û«å«Òïí)
­:ó»í
 þðóÍé ïú ûð¾ïé òúï þïú þé ûëÊðÏ ­þ Ïø»ð ïú
ýÍé ûëúøÊ ó» ÊÞ þé þðÍï þé Ñ ú òúï ûëÊðÏ ûé þíó
 ûÒ ØÅï õ« úé Ê þð ÕÈÔ Ñ ð«» þÒ òúï Ñ ûë
 þð ûð¾ïé ÍÊç Ñ» Íó þ Ïø» ðúí þÒ ûð¾ïé ú¾óÍ ÍÊç
ó« úí þí Íë Íó òúªð Ïø» ðúí Ñ þ ÊóÒ öó úÊ öÊúÏ
ðúÊ ýÊ ó¸ ¨úð Íúâ óé úÍá ûÒé îçÍ ÊøÏ þÒ ìÖ ú
­þ »ó
­:ù«å«Ò
 çíÞ«ï ßåðï ó» ; ûÒúí¾ ïú Íó ðóÍé ûëÊðÏ ïú
 ïú Òú¾ ó» ÊÞ þé ¨åó Íó ðúí òú û«úÊ òúð¾ïé
 Ïø» ðúí Ñ þ «íï óé ðÈ ì òúï ñïÙ þé ûÒúí¾
­òúøïÍå ÍÊÖ ûó«å ¿Ïø»ð ú þ
(ûÂÍé ûôËðí ûçúÊÖ Í«È ÊÔÍ:ìøÒ)
­:ó»í
öÊÔ ïú ûð¾ïé çíÞ«ï òúï þïú þé ûëÊðÏ ­þ Ïø»ð ïú
 ûëúøÊ ó» ÊÞ þé þðÍï þé Ñ ú òúï ûëÊðÏ ûé ÕÈÔ
 õ« úé Ê þð ÕÈÔ Ñ ÍÊç Ñ» þÒ òúï Ñ ûë ýÍé
 öó úí öÊúÏ ó» Íó ­þ Ïø» ðúí þÒ ûð¾ïé ú¾óÍ û ð«
 óé Ñ ó« þ úí þí Íë ­òúªð Ïø» ðúí Ñ þ ÊóÒ
ðúÊÍé þíóÅ þé ÕÈÔ æÅ«Òï ûÒé ó¸ ó çÊÖ öÊÍ
 òúï þïú þé îÒç ûÒé öóÝ þé ûëÊðÏ ïú ­þ »ó
­þ «éÒ» úí òúªð claim îú¬ ûøóé
îíÝ ûíÞ« ííó 
­:ù«å«Ò
!ÅÖ û«åï ð» ¨ïÊÈ
«Í ó íí «ïÅÍó îéúíÝ îÒí
 ÍÊÖ ûó«å ûÝÍÔ æíÞ«ï þé ïú þé ûëÊðÏ îÍé öÍÏ
é þø» ûé ¨úð ú Íë é þ ðªé òóëóí ØÞ ­òúøïÍå
 ¨Â ûÍ» èú þøí þé öÍúáó ñúÊíó ûóú Êó ûð¾ î
 ù¸Íó òúï ¨ÍóÖ ûé ¨óï ú ¸ÊÅ èðÂ é« òú þ«Íé
­þø»¡ ÍÒúï ÍªÒ èú þøí þé
­òúøïÍå ßíÚï þÒ ìúÖå« îÍé þøÍ
(úÅ ÏúÏÞíÊÝ:ìøÒ)
­:ó»í
:é þ öÊÝç ¨ÞúÍÔ
ìïí ìïí
­þ «éÒ» úí ìï þíÊ þé ìï
Ñ þÒ þíó þðÍé ßøÙ ó« þø»ó ßøÙ ìï ûÒé ûðÞú
:þ ú ¨çúçÅ ûé ïú ­¼ þø» úí ñó«
 ú¾óÍ ÍÏ Íó úóÍé ïú þøí þé ìÒ Ñú þð ûÒé ¸ï
Ñú ÕÈÔ ú Íë ­òúø¾ þÚ ðÍé Ê òúÚÒç ûé Ñ ðÒ
 ìï ¨Ôïéú þ¾óÍ ÍÏ Ñú óé Ñ ó« Í öÊðÏ è« ìÒ
ûõ ÊóÒ ¨Êï öÍéÌ«ï þ¾óÍ ÍÏ Ñú Ñ Íó þë òúø»
Ñ ûõ ó« úë Íï þíª¾ þÒ ìÒ Ñú Íë Íó ¼ þíï óé Ñ
òóðóÊ ú þë òúø» ìï þ¾óÍ ÍÏ Ñú óé òó¸Íó ðúÞï þé
 ­þ îÍÅ ó» úí ÊóÒ òúï ¨ÍóÖ ûíª¾ ­òú îÍÅ òú«ÍóÖ
 þ¾óÍ ÍÏ Í óÊ þõ« þøé ó« Ê þð Ñ òúï ¨ÍóÖ ûÍÒóÊ
 þð«» þð Ñ ­þ¾óÍ ÍÏ Ñú þë òúíï óé òó¸Íó þé Ñ Íó
òóÍÒóÊ öó þøí öÊúÏ þð«» Íó õ« æÅ Ñ öó þõ« þøé Ê
 þé Ïó» þð òóëóí ñ» ­þ îÍÅ ó» úí ; þçúÍÚ ìÚ ìï
¨Â îÒ ­þ«õ»ïÒ òúªð û ¨çúçÅ ûé ïú öó òú þøúÊ ýó«å
 ñÒð é þ ûªú ûõ Ùç« ìçÝ Íó þ «úÊ ÍóÍÙ îúíÞ« ûé
ïú Íëï þõéÍ Íé  þøí þé ìç«Òï ÖÅ Âé é ûðÊï¡ ûð¾
 þðó Ïø» ïú ­þ »ú«ð ûïªå Úíá ØÅï ðúÊ ÍÍç ¨Â óé
­òúªð ¨ÍóÖ ûøóé ûé
­îíÝ ûíÞ« ííó 
­:ù«å«Ò
 þð òóªð ­òú þ«Íé î ; ÍóÚ þé ¯ð»ú ïú ¨ÒóÊ èú
 ûÊóÒ óé ÍóÍ Ñ òúï ûí ÊúÍÈ þøí ýÍúï ûÒúí¾ ÑðÍóÔð
þé ÊóÒ Íúâ ÍóÍ ú é þ ú ðªé ñ ñéúí òó «Íé ÍóÖ«
­òú þ«« ú öó ìúÖå« ûé Ñ Íó þ «éÒó ûõ
 50,000 ÕÈÔ ûøóé Íë é þ ú Í çúÍÚ ûÒúí¾ ûÊóÒ
 ¨Ò é èú ÊÞ þé ìÒ 20 óé Ñ ó« þ «úí ûÒúí¾ ûé ÍÏ
 þø»ó ¨óå «ÒóÈðÊÈ ÕÈÔ öó Íë Íó þë òúíï þ¾óÍ ÍÏ
 þð Ñ ð«» Íó ûÒúí¾ ûé þ¾óÍ ÍÏ 50,000 óé ù¸Íó þé Ñ ó«
 çúÍÚ ûÒúí¾ üÊóÒ ÍúÙ é» ¼ þíï ßåðï Ñ þ úé Ê ïú
 çíÞ«ï ó« þ  ûÒúí¾ ûé Í϶ Ѿ Íë é þ ú
 äÍÖ þøé Ê þð Ñ ó» þ¾óÍ 50,000 ÊÞ ìÒ 20 óé ÕÈÔ
 òó þð¾ òúï ú¡ é þ ú Íï íÚ ó» Ìªí ­þë òúíï ûó
 ð¾ Íúï é» ¿òúªð ú òó «éÒ ÊúÍÈ ûÒúí¾ ûÊóÒÍúá þøí þé
 òóú ú ­þ ðÍé Ê ûõ ïú ú éí ­þ òúªð Ãí ûøóé òúï Ñ
¿òúªð ú òó «éÒÍé ¨ðóÞï òúï óÍ þé ñ òúï é òúí ªé
­:ó»í
:þ îÍÅ çíÚï ÊóÒ æÚï þé îéÅ ÆÙó þé îúÍé ñÍç
óÍí îÍÅ ó ßúí íí ìÅó
 
­óé ÊóÒ úé îÍÅ Íó óé ¨Í»« þð ûíÞ« íí úïÍå ìÅ éðÅ
(:¨ú¡ öÍçí ()öÍóÒ)
­þ îÍÅ é þ ÍÛ ó« þ ûÊóÒ Í çúÍÚ ÑðÍóÔð ̪í
 þð ¡ ìÖÍÊ þ õéí ûÊóÒÍúá þð ¡ þÒ» Í çúÍÚ ÍÒóÊ
 Í¾ ûÒúí¾ ûé þ¾óÍ ÍÏ Ñ¾ Íë ­þ ûé Úíá ÆúÍÔ« ûé Ñ
 þ û«úÊ ûð¾ïé ú¾óÍ û ð« ûõ ÊÞ þé þðÍÏë ûÒúí¾ ¨Êï
ûøóé é þ ÍÛ ó« õ« úé ßï» þð þíó þðóÍé ïú ú¾óÍ ð«»
 ûøóé é» ë ýÊ þøí Ñé óé ûð¾ïé ÑðÍóÔð ú¾óÍ ð¾ ÕÈÔ
¨Êï é þ ú öó þ úÊ Îóõ ÖÅ ó» þð ¡ ­ó ð ûõ öÊøå
» þø»ó ßçó ¨óï ûé þíó þðóÍé ïú þíª¾ þÒ þðó ûÍó¾
ûÒúí¾ Ìªí ­þ ó» ú Íó ­ûë ýÊ þ¾óÍ ÍÏ Ñ¾ ûð¾ïé ûõ
­þ îÍÅ òúï òó«ÍóÖ òóðóÊ öÍéÌ«ï
ûé ûÒé òúï þíÒíÒ Ñ Íó þ îÍ» ûõ ðÍé «Í î îÍÅ
:þ ûåðï ÍÒÍÒ þé ¨ïúíÞ« ûð¡Íç ûõ ¨ðóÞï ó ÊÊï
ñóÊÞíó î¸ ûíÝ óðóÞ«ó
 
­Í¾ û«ÊúÏ Íó öðë óÍé ð ÊÊï î Íó
(:¨ú¡ öÊøïí ()öÍóÒ)
 Íó ûÔé öÍðé þÒ ¨ðóÞï Ñ Í¾ ¡ òúï íóøÒï ¨ÍóÖ Ìªí
­þ îÏ ð«»
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman