[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ðªé è¾ ìóÒÍ

­:ù«å«Ò
 Íé Íó ÊúÏ é òúï ýÍ þé ìøÒï ñ ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
Ñ ªéè¾ ûð Íó è¾ ìóÒÍþð ÊúÏ­ûøó §Å ; ¨ Ñ òúï
 òúªð è¾ óé ûÒé Íó þé ûíÞ« íí þøóÒ é ªé ó» þð Íé ;
 úíÝ íí ûíÖ ¨ÍÙÅð¡ é þ «Íé Óú¾ ìúíÊ ú Íé ­þø ðªé
 þ«» þí äúÍÔ« ûõ Ѿ þé ¨ÍªÚï ÀóÏ ¨úÍÔ þøÙ«çï îíÒó
 è¾ ìóÒÍ ó» é þ ðªé é Íé ¿þÍ è¾ (íí ÌÞï) úé ó« þõ«
 þð ÊúÏ òúï ýÍ þé þíøÒï ­òú »ïÒð ó ì» ýÍð öó òú þ«ªé
ÍóÙÅé ªé ó» þð òóªð ó« úé ¨åúÍÊþÒ ïø¡ ØÞ þé Ê»Òï
 Íó úëó ÀÍÈ þÒ ñúÊ íó þðªé è¾ð óé îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ
 ûé Ñ ¡ îÍé öÍ ­úë ¯óµ ûõ Äð é Ñ ó« þ öÊÔ ûÊÔ Íë
 ûðÔóÍ ûé ìóç þé äíÈ ó äíÒ Íó §úÊÅ ó ñ¡Íç ¨ÅÙó ûíúÖå«
 ­òúø»ó öë¡ þÒ ¨çúçÅ ìÖ Íó ÆúÅÖ Ñðí îóÝ é« òúÍé òúï
­þøïÍå ÚÝ îúÛÝ Í» óé ¡ ì» óÏÝ íí
­:ó»í
:úë úïÍå òúï ýÍ þé ûµï òúï îúÍé ñ¡Íç ­þ óâí ìóç é Íé
úÚ ÊúÞÖ
ûµï è¾ ûðÞú
      ( ¨ú¡ ùÒðí () öÍóÒ)
 òúï ýÍ þé ¨úÖóÖÈ ûð¾ þð îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ
:úïÍå ÊÔÍ
ûëÏúé¾ Íó Ê»Òï óé ñúïÏ ûÍó¾ þøí ýÍúï äíÈÍ þé çÒ îï
­úïÍå Ïø» óé þðÍé îïú« ûðÞú úë úÊ ð ÞúÍÌ
     (ìó í îïú«í «é ìó Êí» ûÍÈ)
 ñ¡Íç ÄÍÚ ûÒ ¿û«Íé þÒúé è¾ óé ñÒð ó« û«ó è¾ð ûµï Íë
:úïÍå æíÞ«ï þé ûð¾ òúï îúÍé
ÍóõÚ ùï ùïÒí ñï ðíÏðó
­íó þðÍé è¾ Í« ûð¾ þÒ ñïÒ¡ þð î Íó
     (:¨ú¡ ñçÍåí()öÍóÒ)
 ¨ÍªÚ ÚÍÔ èúòúï ÚøÍÔ ûé Ïïð é ë ýÍé îúíÒ« ó« ú Íé Íó
 òª» ë» öóòú þøó þ𪾠ýξé ó» ûðÞú ­þ ûõ ðó è¾ ûðÞú
ðó è¾ Ò ñþ Í öξ Ïïð; ýξé Ñ»ú þÍ öξ Ïïð
þôξþÒúé Ïïð Íéó« þ òúªð û è¾ Ïú ûøóé Íë ­þ ûÍóÍÙ
 òúï îúÍé ñ¡Íç òúï ýÍ þé òóÏú ûé þðú¾ þðõé òúÏ öóíÝ ¿¼
:úë úïÍå
úÚ íÅ íí îéçÏÍï óíéó
­öÏúé¾ ìíÅ üÊ üÏóÍ þð íí òúªï« Âé ó» ÿõé Íó
     (:¨ú¡ öÊøïí () öÍóÒ)
 ú ó» æíÞ«ï þé ûé¾ ûé îíÒóíóúíÝííûíÖ ÍóÙÅ þð Íé Íó
 ºóÏ ¨úÍÔ þøÙ«çï îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ ¨ÍÙÅð¡ é ªé
 ûøª«ð úþÍ ð è¾ (íí ÌÞï) ó« þõ« þ«» ûõ Ѿ þé ¨ÍªÚï
ûçúçŨһð ðÍé ìÒá óé Ñþ «óØÍåìÒá ; Ñ»­þ ¨íª»
Ñ ðÍó þ «ó ; ùð ûé ûïéÅ ¨Ò»ð éí òúªð ; ùð ûé
 òúïûð¾ « Ñ Íó þ «ó è¾ õµó» Ñ þ «ó è¾ îÒ»
 è¾ îÒ» ñïóï ûõ ¨ð» ¨íÅ­«ó òúªð è¾ð ûð¾ þÒ þðíË
 íóúíÝííûíÖ ÍóÙÅ þ §úÊÅ òúï îíÒï ó ûÍÈ ­þ «Í û
:úïÍå þð îíÒó
Ñ»ðú ñïÿïí ñ :íí ñÅÒ
­«ó òúªð Ñ»ð ñïóï (ûé¾ ûé íí) íí ñÅÒ
 íí ûÙÍ öÍúÍô ó ¨ÍÙÅ ­õ« òúï ýÍ þé ð» ñïÍå ú ¡
:òú þ«ïÍå ðÝ ûíÞ«
 ¨íÅ òúï Íó ûøó ¨çíï þÒ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ ûÍúï
 òúï Íó úí Îé¾ « Íúï þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ ­õ« ð»
ûíÖ ÍóÙÅ é è« òªú Í «í «Ò þéîíÒóúíÝííûíÖ ÍóÙÅ
 þÒ òó þÒ ûÔóïÈ òúï ­þøë µú ë» èú îíÒó úíÝ íí ûíÖ
 îíÒó úíÝííûíÖ ÍóÙÅ þéÍé ìÒá Íõ¾ úë Íõë þð¾ Íó úë ìéð
 ííûíÖ ¡þõ« ïÍåäúÍÔ« ûõ ¡ Íó ó ÍÙÅ òúï ¨ïÊÈ ûé
þÒ¡ éúé ØÍÝþð òúï¿þõ« òªé öÍúÍôó :úïÍå þð îíÒó úíÝ
 þð òúïþøí Ñõ« ûð»òúï é ûõ« ûøó òúï ¨íÅ Ñ ¨çíï ûÍúï
ó»þéÑ­õ»ïÒ ð Òðï ðõµú òúï ¨ïÊÈûé ¡þøé ìÒáÍúâ
òúªð Ñ»ð ñïóï:ííñÅÒ éúïÍåþð îíÒóúíÝíí ûíÖ ¡ òúï
­«ó
(Ñ»ðú ñïóïí ñó ð»í æÍÝ ìÒâí «é ìó Êí» äúÍÔ ûÍÈ)
ú éîíÒó íóúíÝííûíÖÍóÙÅ » òúï ýÍ þéñïóï îÝ èú
 Í ¿þ Úíá ð«é ðÍé ìíÊ«Ò ú æíÞ«ï þé îÍé ùúð ó« þ ñïÍå
 ûðÍé ó« þÒ ìóç Ñ þð¾ óé Íé Ìªí ­¼ þí »ïÒ ú íó ìçÝ
­þøÂ
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman