[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]
 
ðªé ûé íí ìóÒÍ ¨ðÒ
­:ù«å«Ò
çåÍó §úÊÅ ó ñ¡Íç ó» þéìøÒï ìúÌ »ÍÊðï!ÅÖ û«åï ð»
­ûëó ÓÏóð ñúÝ ­þø»úÊ òúï ûðÔóÍ ûé ûåðÅ
ûé ¨úðòú þ«ÍéþÒ ÄÍÚ Ñ ¨úð ûé òó«ðÒ ñïíÒï ûåðÅ͸é ()
 þé ûíÞ« íí þÚÒó ûé ìóÒÍ ¨ðÒ ¨ðÒ Ïïð ¨ÞéÍ Í þð òúï
 þé Ê»Òï ûé þíÅï ýÍï ñéúí Íé íí þé äúÍÔ Þé Íúï ðï
 ¨ðÒ ­þ Íåé ðÍé ¨úð þÒ ÄÍÚ Ñ é òú þ«ªé ÅÖ îï Óú¾
 þÒþð¼í ûé ­þø ðªé òúªð ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ
 úíÝ íí ûíÖ îÍé ÍóÙÅ é þ û«ó ¨¸ ¨úéíï ûé ìóÒÍ Í¾ ¨ðÒ
 þ ûíÞ« íí èíï é ÏúÂ Í é» òú þ«»ó èíï þé ¨ðÒ îíÒó
­þ Íåé ú þøí Ñ
 òúªð èíï þé ¨ðÒ Í îíÒó úíÝ íí ûíÖ îíÝ óÊ ÍéÍÒ úé ()
­òú«ðÒ ÍëúÊ ú òó ûé Ïïð òú«ðÒ þÂ ¿òú
 òúªð èíï þé þøÔ Í ûé ¨ðøé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ úé ()
¿òú
¿þ îéÅ úé þøí þé îï þÒú ()
    (Ê¡ ÍÊúÅ ñúÒÅ ìï»:ìøÒ)
­:ó»í
 íÚï ú þðªé (ûé ìóÒÍ ¨ðÒ)  þÒ »ó ûé ýÊúçÝ þð¾ þð îï
 ìóÒÍ Íó­òú èíï þé ¨ðÒ îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ é íð
 ú þøí Ñ  þ èíï ÏúÂ Í íí ­þ «ó òúªð èíï  Ïú ûÒé
 «úóç« «é  ûð¾  ûóíÊ  ìúÝïÒ îï úó éðóúé ­þ èÍÔ
:é þ úë éí ú òúï ñïúí
­þ òúªð Í«Èï Ïú ûÒé öó þ ûíÝ ú ÊïÅï îð é Ñ»
   (ûÂÍé ¨ÝÔÍÊ ÝóÚï :ÅåÖ)
Úíá ûõ öÊúçÝ ú é Ñ­Îõë íÚï öó ; ùð ûé ýÊúçÝûÒ þð îï
 äÙï þé ñÏ ûÍÝ ­þ Úíá ûõ öó úé ñú íÚï ó» þð Ñ Íó
  ûé  ú    ó«  þ  «» úé òúï óÊÍ » ï»Í« é úí äÙï
 ûÒ  «é ûé íí  ï»Í« é íí «é þÒú» þ «» úé åÙ
 îúÍé ñ¡Íç  ­þ ¨ðÒ ûé íí ìóÒÍ ï»Í« é ìóÒÍí «ðÒ ÄÍÚ
:þ òúï
 ðíÒÍ Êç ñï «ðÒ
  (:¨ú¡ ìúøÍÒ ûð () öÍóÒ)
Ñ»­þ úë úé äÙï äÍÚ ûé ðíÒÍ Êç ñï óé ¨ðÒ òúï ¨ú¡ Ñ
ÊÿÊ ó ­¨ðÒ ûé Ñ »úõ  þíª¾ þð î óé Ñ»  ëó ú ï»Í«
 ûé ìçð §úÊÅ òúï äúÍÔ öóéÔï þÒ þíóÅ þé »ï ñ Íó ûÌïÍ«
:úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ é ûøë
ñúúÊõïí ñúÊÔÍí ùåíÈ «ðÒ ó û«ðÒ îéúíÞå
  (ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ ÆúÖïí öóéÔï)
 þøåíÈ «åú ¨úÊ Íó ¨ðÒ ûÍúï é þ îÏí ;óýÍªï« Ñ¾
­¨ðÒ ûé ñúÊÔÍ
þð ûíÞ« íí¿þ «Âðª¾ è« òªéîéÅ Íåé ú èúÊÏð þé îï Ñ ó«
ûð¾ ÊóÈ þð îíÒóúíÝííûíÖ ÍóÙÅ ûø« ¨ðÒ ûé òóíóÒÍ þíª¾
ñïíÒï ó» þ Ûåí ûªú­ûø« ¨ðÒûé ñúÊÔÍ þøåíÈ Íó ûø« ¨ðÒ
 þð îï  Ñ ¨ðÒ ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ òú¶   þ«íó
 Íó íí íí ÌÞï Íó úé Íåé ÊóÈ Íó úëí îéÅ Íåé ; òóðïíÒï
ûé ýÊúçÝ Ñ ú­ú¼í Íåé îéŠ; îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ þé íí
Ñ ­ýÎõë ûðÞï ú þð îï Íé ð Êúð óé Ñ» þ »ú«ð ûÍïë
­þ æíÞ« ûøóé é ¨úéíï þÒ Ñ û ð Íó þ òúªð íÚï ú þíï»
 ó» þð îíÒóúíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ þé íí é þ ú ÊÖçï Ñ éí
îéÅ òúï §úÊÅóñ¡Íç þðÍé ìïÝ Í¾ Ñ» òúï Íó úõéÊ þéÍé ìïÝ
þðªé ¨ðÒûé îíÒóúíÝííûíÖ íí ìóÒÍ óé þçúÍÚ Ñ þ úë úÊ
­þ òúªð ºÍÅ ûøóé òúï
 íí é þ ðõéúÊ ú Íó þ ðõ»ïÒ óé ûÍÈ ûé ýÊúçÝ þé îï
 þé Ïú Ñé Ñé îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ þÒ ùÚÝ ûé ûíÞ«
 ûé úíÝ íí «ïÅÍ ñÈ ÙÍ ÊïÅ ðíóï ¨ÍÙÅ ûíÝ ó« òú èíï
ûðÒ ûõ þð ¡ ó« ¨ ûð«­þø» úé ÞíÚï ûíÞíó ñïí «é
Íó ûëðï ¨ð» þð ÅÖ þÒ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ é ûëó
 ûóúðÊ Íó ­ûÊ ¨ð» óé ÅÖ ØÞ þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ
 ÆúÅÖ  «é ûð¾  ûÍÈ îï æíÞ«ï þé òóðÏÈ þé ñúïÏ Íó ¨íóÊ
 úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ é òú þ«Íé ìçð äúÍÔ §úÊÅ òúï ûÍÈ
:úïÍå ÊÔÍ þð îíÒó
ûÊú ûå ¨ÞÙóå ØÍ ñøÏÈ Æú«åï ¨ú« îøð ð ðúó
   (Êúí ûå Æú«åïí ÍúÞ«í «é îóÊ Êí»)
 òóðÏÈ þé ñúïÏ Ñ¾ ýÍúï õ« ó úóÒ òúï é òúï ñúïÍÊ Ñ
­òúøë ûÊ éÍ òúï òóõ« ýÍúï Íó òúøë ûøí òú»ðé ûé
ûíÖÍóÙÅ òúÂûé òóðÏÈýÍÒ þé ñúïÏé ó îóíÞï þÒ Ñ
ú é þõ»ïÒ ð ú ûøóé þÒ Ñ­òú òúï òóõ« þé îíÒóúíÝíí
:þ òúï ûÍÈ  ­þ Þçó óÈ
ûÍûð ùÍç î¸ûÅóùúðúÿÍìóçúÍúïÝñÊúÝ ¨ÞïÒóÍïÝ ìç
èÅÌ ûð îðïí ûå
   (ùóÙóí ûå äúåÈ«í ÜóÙóí «é ìó Êí» ûÍÈ)
 þõ« þ«ïÍå öó ðÒ þÒ ÍúïÝ ñ ÊúÝ þð òúï é òú þ«ªé ÍïÝ ûðÞú
 ¨ú¡ ú þð òóªð Íõ¾ òú þ«ó ûÅó óÈ þé îíÒí îªúíÝ ùúð é
òúï õéúÊ óÈ þð òúï) èÅÌ ûð îðïí ûå ûÍ ûð ûôξ ïúÍé
(òó «Íé ÆÌ þõ»«
 þ«ó ð ûÅó óÈ þé îíÒí îªúíÝ ùúð Íë é õ« ú íÚï é Ñ
 Í¾ ûðÍç ûé þµú þð¾ Íé éúÊ óÈ îíÒí úíÝ îúÍ ¨ÍÙÅ ó«
­þ îÍÅ ì«ç é ñÒð é òóúé ­þ«ó ð Íú«
    îíÝ ûíÞ« ííó
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman