[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ó ìÅ òúï Óóð óÊÍóÈ ùúÔ

ìúÖå« ûé îÍÅ

­:ù«å«Ò
!ÅÖ û«åï ð» ¨ïÊÈ
îéúíÝ îÒí
 þé Ê¡ þé þðú¾ þðõé ìøÒï ìúÌ »ÍÊðï é þ ú ØÍÝ
 îÍÅ þë¡ þé ¨ÍÝ ú«Í« ÒÅ ­òú íÚ ¨åúÍÊ òúï þíÒíÒ
ûé ¡ ­òúÊ ïÍå ÍúÍÅ« ûªúÏð« ú ûïúÍÅ« öóÍéï ú
­ûëó ÓÏóð ñúÝ
:äí
 òúÍïú ÍëúÊ ú ûÍÈ ûé Íë» ú ¨ÒÊ é ðõé öÊúÏ ð«  ()
 ­þø¡ ûïé òúï ¨ÅÖ ú ¨ÊÝ ØÍå þÒ Ñ» ú òó Êú¾
 «Ò þé Íúé« óé Íóð» îÍÅ  () ¨Ôóë Íóð» îÍÅ  ()
 ýÍï  () ðõé þé ÆÌ ûÝÍÔ Íúâ Íóð» ìÅ  () ðÍé ÆÌ
ÎÒ Íóð» ìÅ öÊÔ ÆÌ  () ðõé ¨Ôóë Íóð» ìÅ þøó
­ðõé Ñ þÂ𪾠ÍÍÙ þÒ ûµï ÍÊç Ñ»  () ðõé ¨Ôóë ó
:
öͪÚï ¨ÞúÍÔ ó» Ïú ú ÖÅ öó îÒ» þé Íóð» ìÅ öÊÔ ÆÌ
­¸ï üÊ ÍÍç ûªúÏð« öóÍéï ú ûïúÍÅ« öóÍéï îÍÅ þð
ÕóÖÈï îçï þé Ôú¾ Íó ðȾ () Ôú¾ () ðȾ ()
 ýÍó¾é () ûðï æíÚï () òúíð ûé Ôú¾ Íó ðȾ ()
 () ìõé () ì () ÊóÊá () «¾ () üÎõ»ó ()
 îÍÅ () Þí ñúïÍÊ þé òóÎó» () òúëÍ () þõµ¾
ð¸ï () ñóÈ Íé Îóõ û»ú¬ Íó ìÊ Íóð» ìÅ () Ïâï
óé üÍõ«¾ ó» òúÒð ûé üË èúÍ òúï êðúÒ Íó üË æíÚï ()
() [ ûáÍï] ðÊ êðÒ () ¯ () òú û«úÊ ÊÊï òúï þðð
() þ «ó ðȾ òúï Ñ» ûíõ» ûé ÍÊð þé ðÊ êðÒ
 Ê» þÒ îÒ» ñÊÍë Íë þøó þ«Íé ÆÌ () öÊÍë () òú«ð¡
Íúá Íå () ¨Ôóë Íóð» öÊÍé ÆÌ þé Ê«Íï () þø»ó
­ûí« () Íó ó úé ÆÌ Íé ôξ Íúé« Íë ÅúÌ û«é
îÍÅ òúÏú ó» ÊúÏï öóÝ þé »ÍÊðï òúï òóÍóð» ìÅ Ïúð
­òúøïÍå ÍúÍÅ« ûõ öó òó ûªúÏð« öóÍéï ú ûïúÍÅ« öóÍéï
¸ï ðõé þÒ ûøïé îÍÅ
 () ûøïé ûé ¨ÈóÍå ûé ÍÔ () ¨Í» ûé þðð ÍÔ ()
 öÊÔ ìÖÅ þÒ üÍó ¸ï òóÞúÍÌ îÍÅ () îçÍ ûåÙ üÊóÒ
 Íé ìó ¯óõ» () îçÍ ûøó ûðúõ û«ÒÊÍÏ Íó éË () îçÍ
ú ñïíÒï ûÒé () ûøïé ûé îá Íó ðÏ () îçÍ ûøó ûøïé
 öÊÍé Öá ÍóÌÞï ú öóú îú«ú () óÖâï ìï Íå ûïÌ
þé ÊúÒ ñúéÒï () îçÍ ûé öóéÏ þøíúé Öð ÅÖ () ìï
 ûé ýÏóÍ þé ñÙïÍ Ïú Ïø» ó ìÅ () îçÍ ûé öóéÏ þøí
 ¨íÅ üÍÍÚÙ Íó ó ûõ Êú öÏóÍ é» ðú¾ ðõé òúï ¨íÅ
 äóÈ þé þð» ξ òúï ýÍÚÈ ñ» ûé ØúÍï () ó ð ûõ
þðÍé ßðï þÒ þðõéÍ öÏóÍ þé ͵éË ú îúéÅ ÍÊðúÊ ó ñïíÒï þÒ
ú þðóÒ () ðõé òúï ñ«Í þé üÊð ú þðóÒ () ðõé ;
­ìïÞ«Ò ûøÒ ûé ïÍÒ ú þÂï þé üÊðÂ
¸ï ðú¾ ú ðõé ûÔ Íó¡ Ôð ¨ÍóÝ ú ÊÍï ûÒé
ûµï () ¯Í¾Ò () ÑÍ () êðõ () »ð¼ () ÍÔ ()
 ú îúéÅ () ûøÔ Íó ûøóé ì¸ï ûé Ñ ú ñøóÍú () ìú«
 ÍÏ () úõéðÒ () ðõé ñóúå Íúâ þé ýÍóÔï þé ͵éË
­µóë ìï» () ú õ«óõ« úð ()
(üÍóð ÊïÅ Ñúð:ìøÒ)
-:ó»í
:äí
 òúÍïú üÍÒóÊ ú ó ÍÈ ¯ú¾ þÒ Ñ» ðõé öÊúÏ ð« ()
Ñ §Ý þé Ñ» é ðõé îé ð« Íó þ îÍÅ ó ñïë þðó Êú¾
 ú ó« þéÒ ôξ ð ûõ Ïïð Íéó ýÎõé é ó Êú¾ äÞÙ ÍÊç
òúªð ºÍÅ ûøóéó« ó ð Êú¾ üÍóÏïé ÍÊç Ñ Íë ­þ Ïø»ð ûõ
þø» ó è¾ ¨Ôóë () ­þ îÍÅ ðõé ¨Ôóë Íóð» îÍÅ ()
 () þ îÍÅ () þ îÍÅ () òúªð ìÅ ðõé Ñ Íëï ¼
­þ Ïø»ð () þ îÍÅ
:
) ûïúÍÅ« öóÍéï () Ïø»ð ()
öóÍéï() ­þ îÍÅ () ûïúÍÅ« öóÍéï () Ïø» (
 ûøóé Ñ Íë ñéúí þ Ïø» Þí Ñ Íó üË () ûïúÍÅ«
 () îÍÅ () òúªð Ïø» öó ó« ó ¨ÅÖ ÍÙï ÖÅ
îÍÅ () ­þ Ïø» ¨¶Íé () þ Ïø» () öóÍéï
­þ Ïø» ()
 þ Ïø»ð () ­þ îÍÅ òúï òó«ÍóÖ îï« ñ ( « )
­þ îÍÅ () þ Ïø» () þ îÍÅ ()
é òúï ÍÊçï ûð« óÊ ÍóÚ ( « ) òú¶ îÍÅ Ò ú ( « )
­òúªð ðÍó þ Ïø» ó çå òúï ØÍï þÒ Ñ»
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman