[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

òóúíúÝïÒ Íó üÍÔÝ ùð¸

îéÅ

­:ù«å«Ò
:é ñúÊ þøïíÝ òú¶ þ«ïÍå úé
 îúÍé Ñð; Íó (çÍå ÞúÔ) üÍÔÝ ùð¸ òúï ÍóÊ ýÍï  ()
ó ñ¡Íç çÍå ûíúÝïÒ ó þðÍé îúíÒ« «óúÊ ð¾ óé ñÈ á¡
¿òúªð ú òú¶ ñïóï òúï ûðÔóÍ ûé ¨ðÒ
¿òúªð þ Ïø» Äð íÒíÒ «Ò þé ñ  ()
¿ îÍÅ ú þ ìÅ ðõé òúÏú ûé Ïúð ó ÍÌð Íó ÅúÌ ñ  ()
 ðÍé öÏð» Ïïð èúÍÔ óé ñ ðôξ öÏð» Ïïð ûé ñ  ()
ûíïÒ ûøóÖ ó ûïóç Íó ðÍé ñåÊ òúï ñ«ÒÍç þé òóðïíÒï
 È«ðï ÍíÒðóé ÍóÚ þøí þé ¨úðéÍ û«úÊí þøí þé ¨úðéÍ ûé
¿ îÍÅ ú þ ìÅ ðÍé
ûïúÅÍ ñïÅÍíÊÝ:ìøÒ
­:ó»í
 æóÍåÍïÝ ¨ÍÙÅ Íó  æúÊÖ Íéó ¨ÍÙÅ ÞúÔ þé º¡
 Íð ¨åÈ ûé ñ òú þ«Íé ùÍ« ; ïªðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ
ûíÞ« íí ûÙÍ çúÊÖ ÔøÝ ¨ÍÙÅ ñúðïóïí î òú þ«Íé
 þ«¼í ¨ïª« ; ñ è« ó ìÏð ñ¡Íç òúï ¨ùÍ ûé ñ» ªðÝ
 Íéó ¨ÍÙÅ èúÊÏð þé ÞÍ ïø¡ Íó ùªçå îï« ýÍï ­òú¶
ûÙÍ ñúðïóïí î Íó Íð ¨åÈ ûé ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ æúÊÖ
 ûõ ï¬ ð¾ ó« ú Íó ­þ Íåé ð¼í ¨ïª« ; ªðÝ ûíÞ« íí
­òú¶ þéÂó Ê» þÒ òóðïíÒï û ÊóÈ þé Íé öÊÅúíÝ
ð «çúçÅ Íó þ«ªé òúªð ñïíÒï óé ¡ þð¾ û ÊóÈ ó« ûðÈ á¡
 þÒ òóóÍë òóðóÊ ñ ­þ æíÞ« ûøóé þÒ îÒ ñ û
 òúï ìóÒ ­òúªð Ïø» ÿ«Í Íó æíÞ« ûøóé Òú» þé òóðïíÒï
­òú¶ îÍÅ Íóï îï« ÍóéÌï
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman