[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ñï»ð ÍÊ ñúÊ

­:ù«å«Ò
!ÅÖ û«åï ¨«Íï ûíÝ ð» îÍ«Åï
ûÂÍé ËóÍ ÍúëïíÝ úÊ»ï îóíÞíÍÊ
 ó» þ «Í òúï ñú« þôÎÒ ûëðÍóé ÊúÅó ñ ÍÒú ÕÈÔ èú
ýÍï îï«ÍúÏ þé ñï»ð ­þ ûíÝ ñÍëð ñï»ð ÍÊ ñúÊ é
 þé Ñ Íó ¨Ýï«» þé îÒç äí«Èï ; îð þé Ìï òúï çÝ
 û«Í û«ó ÊçÞðï ìåÅï ûé îúéÅ ñ¡Íç ÑÍÊ óé Þï» Í öóÝ
 ­òú þ«ó èúÍÔ òúï ÊÊÞ« ûå êóí þé çÝ òúï ñ» ­òú
 ú òúï þððÒ ­þ «» úé îúÒç« ûõ Íëðí ; î««È þé úÍç«
ÍóÔ óÔ¾ ñ ÍÊ ñúÊ æúÊÖ ûð þé ñï»ð ÍÊ ñúÊ é þ ú¡
Ñ ­ûõ« ûé ¨Þú ; òóõ« þé ûðúÊç ÊïÅ îá Íé » Íó þð
:é þøó Êú¾ ¨ªÔ ó èóéÔ òúï òóíÊ ýÍï þÒ »ó
 ¿ òúªð ú õ« ñïíÒï ÍóÔ óÔ¾ ñ ÍÊ ñúÊ æúÊÖ
¿ þ ÇÔ ûøóé ûé òóðïíÒï ñï»ð ÍÊ ñúÊ úé
¿ òúªð ú þø» ûé ¨éÍÔ òúï ¨Ýï«» ûâúí« þé ñ
 üÊÔ) ¨úÍç« ûé þðú¾ þðõé þé ñ þÒ ¨ú¸úÅ ûé üÍÊ íÅï
¿ òúªð ú þø» ûé ¨éÍÔ òúï (öÍúáó ûïá öú
¿òú þ«éÒó ìÈÊ òúï òóÊ»Òï üÍï þíó ñï»ð ÍÊ ñúÊ úé
¿òú þ«éÒ ôξ Ïïð þõÂú¾ þé ÅÖ îï ýÍï öó úé Íó
þé Ñ ó« þ «ôξ ú «ôξ öÏð» Ïïð ûé ñ ñïíÒï ûøóé Íë
¿þ úé îéÅ ûÝÍÔ þøí
 ñåÊ òúï ñ«ÒÍç þé òóðïíÒï ýÊÍï þð¾ þíó ñï»ð ÍÊ ñúÊ
¿òúªð ú òú¶ þ«éÒÍé
Ê«Íï þíó ñï»ð ÍÊ ñúÊ é þøó þ«ó îóíÞï ú ñïíÒï èú
¨éÍÔ òúï ¨úÍç« üÍÒóÊ Íó öÏð» Ïïð ûé ñ òú¶ æúÊðÏ Íó
¿þ úé îéÅ ûÝÍÔ þøí þé Ñ ­þ «Íé
­òúøïÍå ¨úðÝ ¨ó» ìíÊï þé ¨óÒ îï« ñ
­:ó»í
 äÖ þÒ òó«é ûé ÍÊ ñúÊ æúÊÖ ûð þé ñï»ð ÍÊ ñúÊ
 þé þðÍé ìóç ÊøçÝ þé ûðúÊç ÊïÅ îá öó é þ «ó îóíÞï
 þé ñúÞ«ï þé Ñ Íó þé Ñ ­õ« ìøç úÍåé ÊøçÝ ÊúÏï ÊÞ
ñúÞ«ï þé Ñ Íó ûðúÊç ÊïÅ îá Ê«Íï ó» òú îÅ ûó þøí
 þøí þé òóðïíÒï ðôξ öÏð» Ïïð ûé Ê«Íï ûÒé ­òú þøí þé
­ðÍé ñåÊ þÒ òúï ñ«ÒÍç þé òóðïíÒï ð þ Ïø»
 Ñ óé Íå Íó Ê«Íï é þ Êó»óï ÆúÍÖ« ú òúï òÿó«å Êð«Òï
 óé ¨úï ûé òóðïíÒï ÄÍÚ Ñ» ¼ þø» úé òúªð ûõ ñåÊ ÆÍÚ
 éí ­þ «» úé ñåÊ Íé ìË ûµï Íé éÍ þ«È« Íó Íé Êóõé Íç
ûµï Íé Êóõé ôÎë ÄÍÚ ûé òóÍóð» ÍÊÍï óé òóÔÞð ûé ñúÊ«Íï
 þé ñ» æíÞ«ï þé òóëóí ñ òúï §úÊÅ ­¼ þø» úÊ Ê Íé ìË
:úïÍå ÊÔÍ ú òó äÈ þé îÒ ÊøçÝ
 å îôóï«úçí ñó îôóʪԫ å ó«ï ñó îôóÊóÞ« å óÙÍï ñ
îªúíÝ óïíÒ«
Íï Íë óÍé ð ¨ÊúÝ ûé ñ ó« òúø»ó Íïú (Ìï Ê) ú Íë
 ó« òúíï òúªé Íë Íó óÍé ð ¨éÍÔ òúï ýÏð» þé ñ ó« òúø»
­óÍé ð ûõ îÒ óé ñ ó«
(ÍÊçí ûå ñïÍÈ §úÊÅí »ï ñ)
 ûé ñ Íó þ îÍÅ ðÍé îÒ Íó ðí» ðíï þÒ òóëóí ñ ̪í
 îúÍé ñ¡Íç ­þ îÍÅ ¨ÈÒ ûõ ðôξ «é ûé ñ Íó ððÒ ÍúÍç«
:úïÍå òúï
ñúïíÛí îóçí ßï üÍéÌíÊÞ ÊÞç« å
­óõµú ð «Ò þé òóïíÛ ÊÞ þé þ𻡠¨ÅúÖð ûðÞú
(:¨ú¡ îÞð ()öÍóÒ)
 ûé ñú ÄÍÚ Ñ ì¸ï ûé íç ûðÒð òúï §úÊÅ èú ûé ÄÅÖ
:ûøë
öå ÄúÍí õíç« «ÔúÍí ì¸ï íçí ì¸ï
ñÊúï ûÒé ó» þ ÄÍÚ ûé ; Ñ ì¸ï ûé ìÊ þé ñÒð ûðÞú
­òó û«Î ÍôÊ þÒ ÍôÊ þÒ òúøó Íó ó ξ òúï
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç  :ÅåÖ »ï ñ ñðÒ ïÊçï)
 ¨ ûÒ ñóé ¨çó Ñé Íó þ «Í «µí¾ ûõ ìÊ ûðÒð ûðÞú
 ñ ÍÛð Óú¾ þé §úÊÅ ûÒ ­òúªð ðõµ Âé Ñ þíÍé ìóç
 ìóçðï òúï ûïÍÊ ñðÒ Þçó èú ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ñúÍúÒ
Íó þø¡ ûïÊ¡ óÊ þøó þµ þÒ ¨ÒÍ öÍ òúï Ñí»ï ûé ñ
èú ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ óé ¡ î é ªé þð òóªð
 þð òóªð ó« ­¼ òóðÒ òúªð òúï úïÍå ­òú þ«Â ððÒ §úÊÅ
(þø»úí ñÒ öó) òú þ«Â ððÒ ¨ú¡ èú ûé íí «é î é ªé
þí Íé µ þÒ òªú òóðóÊ î« ­¼ òóðÒ òúªð òúï úïÍå þð òóªð
òúï Ñí»ï ó« þøë þí òóðóÊ öó » ­¼ òÿ»  òúï ðÍó ÿ»
 òúï Ñ ¡ ¨ÍÙÅ é úé ØÍÝ þð òóëóí Âé þøó þõµú
 ¡) þõ« þ«Â ððÒ ¨ú¡ ûé íí «é óé ¡ é õ« ºÍÅ úé
(Íó õ« ÍÈ öÊúçÝ ñ) é úïÍå þð ñúÍúÒ ñ ó« (þ«úí ñÒ
ûïé ¨çó þ«ðÒ §úÊÅ ó ñ¡Íç êóí ú é ó æÅ äóÈ ú þõ»ï
 ñïú Íúï ó«) þíÍé ìóç óé Ñ ìÊ Íúï Íó òúÊÍé ð ûÔú
Íóë ððÒ §úÊÅ ó ñ¡Íç þÒ ñ þð òúï þøí Ñ ¼ þø»ó ÊÍ
(­úé ð
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ ìó Êí» ûïÍÊ ñðÒ)
¨ª þé þðïÏ þð¾ Íó òú ûÞ« ñúÍúÒ ñ é òúÂóÒ ñïíÒï
Ñ Íëï õ« òúªð ñÒ¡ ðÍé öÍïë óé ñ òú §ÊÅï Íó îíÝ ýÎ
 ð Íú« þøí þé þððÒ §úÊÅ ó ñ¡Íç þÒ òóëóí ñ öó Êó»ó þé
 þõ« ð þé ÊÊ«Í ó Íåé ûõ ÊøçÝ þé òóðóÊ ñ éðÅ ­þøó
 äÍÖ ­þõ« þÍÍé òúªð ñú ûõ íÚï §úÊÅ ó ñ¡Íç öó Íó
 äçóð þÒ ñÏ ûÍÝ ó» ñïíÒï îÝ º¡ ­þõ« þ«Â ððÒ
 ûé Ìï Ê Í ­òúªð ö¼¡ çÅïé ûõ þÒ ÊøçÝ þð¾ Íó òú
þ«Íé ¨éÍÔ òúï òóÍúÍç« ûé ñ Íó òú þ«» êí þðôξ òú«é
 Ìï Ê Í óé òóðïíÒï ­òú þ«úíÍé ÊÍ ñïú ð¾ Íó òú
 ìúï þÒ Ñ þðôξ òú«é ûé Ñ Íó þððÒ ÍúÍç« ûé Ê«Íï Íó
 òúï ûÒ ­þ ØÍå ð þÒ þðõéÍ îøç ¨çíÞ« Íó ìó»
­þ û«ïÒ ûé ñïú þé òóðïíÒï
 Ê»Òï ûé ¨ðÒ ì î é ðªé ú òóëóí þé ñï»ð ÍÊ ñúÊ
 òú þ«Íé ùÊ«ç ûé îï þé Ê»Òï Íó òú þ«ôξ Ïïð òúï
õéí òúï òó«é ûð¾ þð ûðúÊç ÊïÅ îíá ÏÍï ­þ ûÏ éóôÊ
 é þ ¨ ÍÛ ­òó «ð» óé ûåðÅ çå Íó òó ûåðÅ òúï é
 ¼ó ûÝÊï ¨óð ó» õéí þøí þé þðúÊ éóôÊ óé òóðïíÒï ú
íí ûíÖ  îÍé ÍóÙÅ ¿ ¼ ýÍé Íé òóúé Êúíç« ûé îÛÝ îï öó
ÍóÙÅ òúï äúÍÔ üóð Ê»Òï ñúçåðï òúï þðïÏ þé îíÒó úíÝ
 ñ¡Íç Íëï ­þõ« þ«ôξ Ïïð òúï ùÊ«ç ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ
ñú ðõµ ñúçåðï òúï »ÍÊ þÂúð þÒ Ò þé î𪻠òúï îúÍé
­òú þÒ ñ ñïíÒï Ìªí ­þ úë úé
 Í¾ ÊøçÝ þé òóÍóÍú¾ þé Ñ Íó ¨Ýï» ÍÊ ñúÊ ûð êóí ó»
Òú ûõ ; ñ þë òúõ»ïÒ ñïíÒï óé ñ Êó»ó þé þðó ßíÚï
 Íó ­Í¾ ûð þé Ñ Íó ¨Ýï» Ñ é Òú» ¼ó Íåé îéÅ û
 Ïïð Êó»ó þé þðó ßíÚï ; ÊøçÝ úÍåé þé ñ þð òóëóí ñ»
 Íó òúÍé ó« ñÝí Íó òúÍé ñïú ÊúÊ»« öó þ ûôξ öÏð»
 ­òúÍé ûõ Äð ÊúÊ»« ó« òú öÊÔ üÊÔ
­:ù«å«Ò
!ÅÖ û«åï íç ð»
îéúíÝ îÒí
 þðïÒ Íé Íõ þçÍå ûøé òúï ÍóÊ ñ«å; Ñ é þ ú ÓÍÏë
ûÒ ­«¡ òúªð ÍÛð ûøóé ó þðÍé îõ« èóÍ ûé ñ Íó ­òú þÍ
èúÍÅ« ûÒúé ñï»ð ÍÊ ñúÊ é þ ú Íï íÚ ¨åúÍÊ òúï ñïÙ
ñï»ð ÍÊ ñúÊ ¿òú úé ÊøçÝ þé ñ Íó þ ñóé ûð Ñ þ
ÍÊ ñúÊ ûé þéÎí ûðÒ ¿òúªð ú òú ñïíÒï êóí îï« èíÒðï þÒ
 ñ úé þ ûøëó ûðëðï þÒ ûéÎí ûíó þðõéÍ æíÞ« þÒ ñï»ð
 ûðëðï ú (þÒ ûéÎí ú þéÎí) þ û«éÒ» ûé ûÊÔ þÒ òóëóí
¿þø» üÊ Îó«
­òúøïÍå ÍóéÔï Íé ýÊ ó»
(üÍÊç ñÈ ñúÊí Ïú«ï:ìøÒ)
­:ó»í
 äÖ þÒ òó«é ûé ÍÊ ñúÊ æúÊÖ ûð þé ñï»ð ÍÊ ñúÊ
Ñ Íó Í òúï ¨ÅÖ ûé ûðúÊç ÊïÅ îíá öó é þ «ó îóíÞï
ýÍï ­õ« ìøç úÍåé ÊøçÝ ÊúÏï ÊÞ þé þðÍé ìóç ÊøçÝ þé
 ú𸠨¸Þ ¨çúçÅ «é ûøó ûõéí ûé ãíï ÕÈ þé Ñ Ñ¾
Ñ òúï Ñ ­þ ñïÅÍí ÛåÅ ó þðõéí Ñ» þ ñÏúï Íó
 Íó õ« «« ûð óé ¡ þð¾ öó é þ õéí æíÞ«ï þé ÊøçÝ þé
 ñúÊ æúÊÖ Ìªí ­õ« «Íé ¨¸ óé ¨¸Þ ûð¾ þÒ §úÊÅ ó ¨ú¡
 ûõ þøí þé Ñ Íó þ Ê«Íï ÄÍÚ ûé ûðúÊç ÊïÅ îíá ûõ ÍÊ
ðõéÍ ¨çíÞ« þÒ Ê«Íï ûÒé ­òú þé ñúÊ«Íï ó» òú îÅ ûó
§úÊÅ ó« òúï ýÍ þé òóëóí û þÒú ­òúªð Ïø» óé òóðïíÒï
:úïÍå òúï
 îôóÅ«å« ó ÍÊçí ì óÒí»«
óÍé îé ó îÒ þÒ ñ ð Íó óõµ óõµú ð «Ò þé úÍÊç ûðÞú
(ÍÊçí ûå «ðÒí ÄÍÔ ó îóÊ ÖÅ ÊÿÊ ó)
 îÒç ûÒé Íó ú üÍÊ «ÔÍ «Ò þé òóëóí þé ¨Ýï» Ñ Ìªí
  ûéÎí ú þéÎí ñïíÒï Íó òú òúªð Ïø» ðÍé îøç ¨çíÞ« þé
­þ ìÚ «Ò þé ñ Äð
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman