[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

û«ïÍÅú ûé «é ûé äøÛó ÊÍó

îéÅ þíó þðÍé

­:ù«å«Ò
 Ñ» «é ûé äøÛó öÍóÒ Àð¾ é ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
 º« ÊóÍÊ ¸ï ÊóÍÊ äí«Èï ï¬ òú«ÍóÒ Ñ¾ Ñúí òúï
 îð ýóðð þé ûíÞ« íí Íé ÊóÍÊ ÑÊçï ÊóÍÊ ûõéí ÊóÍÊ
Íó ôξ ÍúÊ Âé óé «é Ñ þð ÊúÏ ­òú äøÛó ÍëúÊ Íó Ïïð
 þðÍé û«ïÍÅ þ ; òÿ¾ þð¾ òú ¨åÍÈ òúï Ñ é Íé ªé ú
ñ¡Íç òúï Ñ ûõ ; þðÍé ßðï ­úÊÍé ÜóÍÔ ðÍï þÒ ØÍá ûé
 Í «Íï ; òÿ¾ þð¾ ÍÍ ðï ð öó òú¶ òú«ÍóÒ ûé è¾
­þø üó«å òúï ¨Å ñ ­ûé ð ó« þð Ñ ûõ ; þðõ»ïÒ
 öó úé ó« òúªð Íë Íó Í ¨¸ ñïú ÕÈÔ þÒú úé  ()
¿úëó Íå
¿úëó ÉÒå ú Í ÍÍçÍ Äð Ñ úé  ()
¿þ Óø»ðë ûé ó« óé Ñ úé  ()
(ñÈ Ï«ïï îÊÈ:ìøÒ)
­:ó»í
 þðÍï ; òÿ¾ óé öÍóÒ Àð¾ Ìªí ­þ Íåé ñúó« ûé îúÍé ñ¡Íç
 þÒ ýÍÒ þøð þÒ ­þ Íå þ õéí òúï ìóÒ é Òú» ó
 ðÍé Äð öÍóÊ þÒ ó« þ öÊÔ üÊÔ Íó þ ØÍå ð ñïú
­þ üÍóÍÙ ûõ 

þ ï¬ úÍåé ìúøÍ» ú ¨ð í

­:ù«å«Ò
 ú ¨ð í é òúï íøÒï Ñ ñú«ï ñúÊ ùïíÝ òú þ«ïÍå úé
 ¨ðé ûð Íé Íï ìúøúï ú èðÅÒ Íé Í» ìúøÍ»
 ¨ú¡ Ñ Íé ÍÙÅ ìúøÍÏÝ ú ñúïíÛí ñï Íé ͸ ìúåÍÒú
ñúó« Í«ðï ú Íó òúªð ú þ Ïø» ðôξ Ûåí þé óÊÍ òúï ïúÍé
¿òúªð ú þ
(ûÂÍé ñø ͵ÍÏÍ ñúÊíÍÊ ûåóÖ:ìøÒ)
­:ó»í
ýÍú« ìúøÍ» ý é ¼ó ú ûðÞï èú ìúøÍ» ú ¨ð í
 Òú ûõ òóíï» ñú« úç ÄÍÚ ûÒ ­þ òúªð ÊóÞï ûøóé óÒ
 Íë ­¼ þø»ó Íå ó þðªé ­þ Íåé õé ú ­¼ó íÚï û
­òúªð Ïø» ðíó ¨ï¬ ú ûõ » þ «úí ûõ íÚï Íó ûøóé
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman