[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

þðð» ìÅ óé úÞÚç ¨ïÍÅï

 îéÅ þíó

­:ù«å«Ò
 þé íøÒï Ñ ÜÍÔ ñú«åï ó ñú¸ÊÅï ó ñúÍÒåï òú þ«ïÍå úé
ì¸ï ­þ «úÊ ºóÍ úðÝ óé ¨úªðï ÕÈÔ èú é òúï ýÍ
 Äð òóúøõ ñª þëÒ é û«Å ¨Úóí ðÏ ÊóÒ Í¾ ÍóÚ þé
þð¾ ¿òúªð ú þ Íå ÕÈÔ öÍóéÌï ­þ «úÊ ÍÍç Ïø» òúï Ѿ¡
 úíÝ íí ûíÖ üóð §úÊÅ ó ñ¡Íç Õð îÍé þøÍ òúï äçóï
­òúíË ûðÔóÍ ûõ þÒ ùªçå ìóç öóÝ þé îíÒó
 îÊ¡ óËðµ ý îú ¯úéóóËú î»ð Ê¶Ô üÍʶóÂ:û«å«Òïí)
(23-04-83 öÊðÒ
­:ó»í
ú þÒ ÕóÖð ûé îúÍé ñ¡Íç ¨ïÍÅ ûé ñ» ûðÞú úÞÚç ¨ïÍÅï
Íå ó þðð» ìÅ óé ñ þ ¨¸ þÒ öÍóõÔï öÍ«ó«ï §úÊÅ
 ­þ ¨¸ ¨ïÍÅ þÒ ñ» þ Íéðï ¨ú¡ ñ öó é þøí Ñ ­þ
 òúï îúÍé ñ¡Íç ¨ïÍÅ ûé ñ þ öÍéÌ« òó« ñ» òúï ìóÒ
­þ ÕóÖðï
:þ ÊÍó òúï öÍç öÍóÒ ¨Þðïï ûé ÊóÒ
óÍí îÍÅ ó ßúí íí ìÅó
­óé ÊóÒ úé îÍÅ Íó óé ßú úé ìÅ þð íí Íó
(:¨ú¡ öÍçí ()öÍóÒ)
:úë úÊ ÍÍç îÍÅ óé ÓÅóå íï» òúï äÍÝ öÍóÒ
ñÚ ïó õðï ͪÛï ÓÅóåí ûÍ îÍÅ ïð ìç
ñ ó» òú ûøïÍå îÍÅ òúøúÅ þ ó« þð Í ýÍúï ÿïÍå î« Íó
­û¾õÂ ó» Íó òú ûíõé òúï
(:¨ú¡ äÍÝ ()öÍóÒ)                                                        
Ñ òúï ùÒð öÍóÒ ¨ïÍÅ ûé ºóÏ«ÔÍ þé òóúøõ ñª þëÒ
:þ ÍóéÌï ÄÍÚ
îé«óÈ ó îé«ð ó îé«õï îéúíÝ ¨ïÍÅ
­òúðª Íó òúµú Íó òúøï üÍªï« Í¾ î« òúøó îÍÅ
(:¨ú¡ ùÒðí ()öÍóÒ)
­þ Íå öó ¼ þªé Ïø» óé ñ ó» ̪í
îíÝ ûíÞ« ííó
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman