[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

þéÍé öÍÔ äÍÚ ûé úÔ ûÒé

òó «Íé ¨ÊÝ ûé Ñ òúï é ðªé

­:ù«å«Ò
 èú òúï ìåÅï Ñ ­ôξ î¬ þð ìóç èú òúï ÜïÒ ìåÅï èú
ûé åúíÈ Íó þõ« þõµú ûõ åúíÈ Íó þõ« þõµú êóí þé íÒíÒ
¨ª èú ûé þÙóÍ þé úíÝ íí «ïÅÍ Ïóð úÍá »óÈ Í¾ ¨Ô¾
­ôξ ÍÞÔ ú þð ìóç þéÍé öÍÔ äÍÚ ûé Ñ ­ûõ« ªúÔ ûÎ
òúªï« òó «»ó¾ þ ûªú ó« Ïïð üÍúï
òú úé  ûëÊð Ê¡  ÍÈ  òúªð  þõ»ï
Ñ Íó ¿òúªð ú þ Íåé ï¬ ðôξ ÍÞÔ Òú þéÍé öÍÔ ÄÍÚ Ñ
ûðÔóÍ ûé §úÊÅ ó ñ¡Íç ¿þ îéÅ úé þøí þé òóíó þðúÊ ÊÊ Í¾
­òúøïÍå ÆÙó òúï
(óÍïóÒ Ïóð ÊïÅï:ìøÒ)
­:ó»í
 þð ìóç ûÞçó Íë ­òú þ«Íé ¨éÍÅ ûé îÒç Ñ ìóç ì»
 þ îÏ Í¾ Ñ ó« þ ôξ ÍÞÔ ú þéÍé öÍÔ äÍÚ ûé úÔ
 Äð ó« þ öÊÔ üÊÔ Íó ýÍé ñïú ÊúÊ»« ýÍé ó« öó é
­ýÍé öÍóÊ ûõ 

ð ìúó« ûé ñ» Ûåí úÍåé þÒú

ðíó ú ðõéí þéÒó

­:ù«å«Ò
 þÒú þð ÍÝÔ òúï Ñ» ó Í öξ î¬ ú«Þð ÕÈÔ ûøóé Íë
 ð Íëï òó Íåé èúÊÏð þé îíÝ ì ó» òó þøé ìïÞ«Ò Ûåí
ÍÞÔ ñ ó þðôξ ð Íó òó þõéí «Ò þé ¨úð Ñ þð ÍÝÔ
  Íåé ; þíó þðôξ ÍÞÔ þÒú ó« þôξ þÒ ØÍá Ñ óé
­þ Í ôξ òúï ¨Åï äÍÖ þÒ öó é» ¿þ Òúé ð¼í üó«å
(ûÂÍé ÍÊÍõé îíÒ ÊïÅï:ìøÒ)
­:ó»í
 þ«Íé ¨íÊ Í¾ Íåé ûðÞï þé ñ» ðõéí òúï ͸ð ú ÍÞÔ Ûåí þÒú
 Íó ó þðíó ó« ó ð ûõ Óø»ðë ûé ìúó« ûÒé òúï ñ Íó
­òúªð Í«Ý ûøóé ¨úð òúï Ñ ¼ þø»ó Íå ó þðõéí
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman