[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

óé ¨úï òúï Íõë ú Ê»Òï

ðÍé ó¸ ìÖú

­:ù«å«Ò
é òúï ýÍ þé íøÒï ìúÌ »ÍÊðï îÍé þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
ûÝï«» ë» Íó ûÒé ú Íõë Ê»Òï þøí þé ó¸ ìÖú þé ¨úï
¿ Ïø»ð ú þ Ïø» ðÍé ûðóÈ ñ¡Íç ; ÍóÚ
(ûÂÍé ËóÍ Íúë𪻠ÍúïÝ ó :ìøÒ)
­:ó»í
 ­þ Ïø» ðÍé ûðóÈ ñ|¡Íç ; ÍóÚ ûÝï«» òúï íóøÒï ¨ÍóÖ
 Í¾ ßçóï þé ñ¡Íç î«È ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ èíï ñ Ñð ¨ÍÙÅ
:þ òúï üóóð îï ÍÌ ­þõ« þ«Íé óÝÊï óé òóëóí
ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ èíï ñ Ñð ñ
ÝÊ ó íô ßï» ñ¡Íçí î«È Ì
òóëóí ; ßçóï þé ñ¡Íç î«È èíï ñ Ñð
­þ«ïÍå ÝÊ Íó þ«Íé ßï» óé
(¨óÍú ûÍÞí ¨Í¸«í ùúÅÍÍÊ:ÝóÚï :ÅåÖ)
 «Ò þé ¨úóÍ ÆúÅÖ þÒ ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ Ê¶»ï ¨ÍÙÅ
 îï« ßï»ï ; ßçóï þé ñ¡Íç î«È ñúÊ ñ¼ÍÏ é þ ìóçðï
­þõ« þ«ïÍå
«ïÅÍíìÏð«:ñóíóçú ñ¡Íçí î«È ÊðÝ ñóÞï«»ú óð:ìç Ê»ï ñÝ
 î«È êóí é úïÍå þð òóªð þ ¨úóÍ þÒ Ê»ï ¨ÍÙÅ Íó
 Þçóï þÒú) é òú þ«ªé öó þõ« þ«ó ßï» Í¾ Þçóï þé ñ¡Íç
­þ û«ó ìÏð ¨ïÅÍ (;
(¨óÍú ûÍÞí ¨Í¸«í ùúÅÍÊ:ÝóÚï :ÅåÖ)
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman