[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ûðÊï¡ îÍÅ ó ìÅ

 Ú«È

­:ù«å«Ò
!ÅÖ û«åï ð» ¨ïÊÈ
úÊ»ï îóíÞíÍÊ
îéúíÝ îÒí
ûÒéúµ Ñ ûé Ñ» ÕÈÔ èú é þ ÓÍÏë þÒ ¡ !ûíÝ ð»
 ûðÞú ýÊðôÊ þí þð Ñ òúï ÊÞ þõ« þÍ ì öÍúá ìµó Íó
Íó òú þøúÊÍé ÜóÍÔ þð ýË þé öÍúáó ó» Íó ÍÔ ÑÍÂ
ÕÈÔ öó ­þ Ñéï Ò ûðÊï¡ þ Í ì ûõ ÍóÍé ó þíª¾
 ÍúïÞ« Òú¾ Ñ úé ­þ «Â ðúÊ úÚÝ òúï ÍúïÞ« ûé Ê»Òï
­òúøïÍå ¨úðÝ íÖúå ûÝÍÔ ¿þ «éÒ êí òúï Ê»Òï
(ûÂÍéóúð Ê»Òï ûÔúÍç ûµúïé ÍÊÖ ñÈ ÍóÊ:ÍçÅ)
­:ó»í
 Íë ó« þ ûé ÄÍÚ òóðóÊ îÍÅ ó ìÅ ûðÊï¡ ûé ÕÈÔ Ñ»
òúï Ê»Òï þÒ òúï ìï îÍÅ öó Íó òú¶ þõéÍ ìï öÊÅúíÝ öÊÅúíÝ
 Íó ðúí öÊð öó ó« þ «Íé ¨óÝÊ ûé òóðïíÒï ú þ «úÊ öÊðÂ
 ó« þ «Íé î ú þÒ òúï ìï ìÅ Íë òú¶ îÍÅ ðõé ¨óÝÊ
ó ìÅ é þ ûøë ûøï ûðÊï¡ ûé îÒç òóðóÊ Íë Íó þ Ïø»
 öÍúáó öÊð ó úÚÝ Ñ ó« «éÒ» úé òúªð Ê» óé ìï îÍÅ
:þ òúï ûÍúëïíÝ üó«å ­þ Ïø»
 îíÞú îíï Ïó»ú îõÙÞ ìç ñÚíÒí ñï öÏø»íÌÈ ûå Ñðí äí«È
 äÍÞð îíï ÌÈð ó ûíÞ« íí ïÅÍ ÊïÅï ìç îÍÅ ñï úÚÞú ð
ÅÖ ó ûíÞ« íí «ïÅÍ «åúðÅ û ìóç óôó ðúÞ ïÍÅ ùúÔ
 Ïø» ªé þð ØÞ þ ä«È òóëóí òúï þðúí îÞð þÒ öÔÊ
 þ ¶Í ýÊ þÒ îÍÅ (ìï) öó é ó ð îóíÞï ú è« » þ
» é þ ûªú èíÒï Íï Íó òú þ«ïÍå ïÅÍí úíÝ ÊïÅï îï
ñ Íó åúðÅ ó îï ­þ ðúÞ îÍÅ Ïú öó é òúí ð ñ» î è«
­þ ûªú ûõ ìóç òóúõ«Ò þé
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ :Êí»)
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman