[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

îéÅ ¨Ô ûé ñóúå

­:ù«å«Ò
 ýÍ þé þíøÒï Ñ ÜÍÔ ñú«åï ó îÍé þøïíÝ òú¶ þ«ïÍå úé
¿ Ïø»ð ú þ Ïø» ¨Í»« Íó ¨Ô ûé ñóúå é òúï
­òúøïÍå ¨úðÝ ó» ìÖåï æÚï þé ûåðÅ çå îÍé þøÍ
 (ûÂÍé ñóøµ ûëðÍó ¨ÒóÊ íí:ìøÒ)
­:ó»í
 Í¾ ÍóÚ û»ÍÈ öóÝ þé þðõé Íó þ û«¡ î òúï òÿóÊ ñóúå
 îé ûð« ; ÍóÚ þé óÊ ­þ û«ó ìïÞ«Ò ûõ òúï úí ûõ
 ú Íó þø»ó ð ¨ÊÝ Íó Ôð þÒ Ñ» ðõé ñóúå òúï ÍÊçï
:þ òúï ûïÔ üó«å ­þ Ïø» ó ð ; ÍóÚ þé ûÔúÝ é
óô ó ÍéÒí ÊÍ Ì îÍÅú ïð ¨Êï»í ñï öóÅð ó Àðí ñó
üóÊ«í ÊÍïí ìúíçí ñóÊ ðï Íú¸éí
» òú û«ó îÍÅ ¨çó Ñ ¨Êï» ÍëúÊ ûÒú» Ñ Íó êðõ ûðÞú
 Í¾ ÍóÚ þé öÍúáó óÊ òúø» ûé ìïÞ«Ò þÒ ýÊÍ þé þÔð
­òúªð ìïÔ òúï îéÅ Ñ ÍÊçï ìúíç ûíó þð» ûé ìïÞ«Ò
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ :Êí»)
:þ òúï ûç«ðï ÍÊ
ñóúå Äï ðå ðï ÍÈ¡ Üóð äÈ
 ð ; ÍóÚ üÊÝ ó» þ Ïø» «¶ þé òóëóí ñ ûõ ßú ûé ñóúå
­òó þ«õé
(¨óÍú ûÍÞí ¨Í¸«í ùúÅÍÊ :ÅåÖ :Êí» ûç«ðïíÍÊí)
:þ òúï Í«ÈïÍÊ
ñóúåó «ÔúÔÅí ßú «ÅÖ öÊåï
­þ ¨ÒÍÊ ßú ûé ñóúå Íó ÓúÔÅ é þ ú íÚï Ñ
 «éï :ÅåÖ :Êí» Í«ÈïíÊÍ «úÔÅ ûíÝ Í«ÈïÍÊ)
(µøóé úÊúÔÍ
 ­òú þ«» þøé ìïÞ«Ò Í¾ òóçúÍÚ äí«Èï ìõ¾ Íó Êó¾ ñóúå
 ­ûõ òúï óÊ Íó þ «» úé ìïÞ«Ò ûõ òúï Ìá óé ÓÈÔÈ
ûõ ñóúå Íó òú þ«¡ îé òúï òÿóÊ äí«Èï ÓÈÔÈ Íó ¨Òó¾
 ûÒú» ÍÔ þÒ òóíõ¾ þé òóÊó¾ ñ» ­þ û«ó Êú¾ þÒ ¨Òó¾
ìïÞ«Ò ûõ òúï óÊ Íó Ìá Íó òú û«» ûøð ùúÔ îÍÅ ûÞÚç
 îúÍé ñ¡Íç ­òú Ïø» ð¼í ¨á þé öÍúáó Íóëð ¸ï òú þ«ó
:þ ûõ öÍéÌ« Ñ òúï
ðÒÅ çÏÍ ó ÍéÒ ðï ñóÌÈ«« ðÝó ìúÈðí ¨Íï¸ ñïó
þÒ òúï òóíõ¾ þé Íóëð Íó Íó»õé Íó
­æÏÍ õ Íó ó þ«ð Êúð þÒ Ñ é
(:¨ú¡ ìÅðí ()öÍóÒ)
­þ Ïø» ûõ ¨Ôé ûé ÓÈÔÈ ÄÍÚ ûÒ
îíÝ ûíÞ« ííó
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman