[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

¿þ ¶Ìï úðÒ ðÒ èú îíÒ úé

­:ù«å«Ò
îíÝ ûðúÊ é ó» ÕÈÔ èú é òúï íøÒï Ñ ñúÊ þøïíÝ òú¶ þ«ïÍå úé
þë¡ þé æúçÅ« Íúâ óé ¨ ûøðÒ ûðÒ é úë õÂó¾ þÒ Ñ þ «õéÍ
  ûå ú þøí þé þµóõ» é úïÍå¿ þ §úÊÅ úé òúï ýÍ þé þíó þðôÎ
-þ «úÊ ôÎ þë¡ þé æúçÅ« Íúâ óé ¨ ûøðÒ ûðÒ öó é þ
 ûõ þð ¡ é þ  ¡ ìïÝ ûªú Ñ é úë ªé  þÒ ÕÈÔ Ñ Í¾ Ñ
­þ ¯óõ» ó»üÊ ôÎ þë¡ þé æúçÅ« Íúâ ¨ ûøðÒ ûðÒ  òíå
é þ ú ìóÒ ­þ ú¡ úðÒ ðÒ è« î ûõ îíÒ  é ªé þð Ñ ó«
¿þ úé îéÅ ûÝÍÔ ¿ þ ú¡ úðÒ ðÒ è« î îíÒ ûÞçó úé
       (Ê¡ ÍÊúÅ Ê¡ äúÚí ñÈ ÏúÏÞíÊÝ:ìøÒ) 
­:ó»í
:òú¶ ú òúï îíÒï Ûåí þé §úÊÅ
ßïÒï §ÊÅú ñ ùÌé ùÍïí ûåé
         (ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ ìó Êí»)
þ ûåé ú þøí  þé þðó µóõ» þé ûïÊ¡ é þ ú ÊÖçï é §úÊÅ
îï« é ó ú íÚïÍÛ é Ñ ýÊ Íé ñú óé ¨ ûøó ûðÒ Í é
ûë ûëòó òú« ûé îÒç òóðóÊ ûÂÒ Íó ûµóõ» òúï òó« ûøó ûðÒ
Ñ » ­ë ýÍé ñú ûõ óé ûµóõ» ó«  ë ýÍé ñú óé Ò ú Íë
 ­þë òúªé µóõ»  óé Ñ  ó« þë òúðÒ ¨ ûµóõ» êóí þÒ ñÏ ûé
 íÚï é ñ òú ÍóéÌï òúï ìóÒ Ûåí ó» þé (íó þðªé)  ìøç Ñ
 Ñ ú ­þ  Ìï èú ÄÍÚ ûé òó« ûøðÒ ûðÒ  îíÒ é ó ú ó«
 ­þ û«ó ñúçú Êúåï  Í«ó«ï ÍÈ éðóúé þ ¨íª»  ûøª«ð ûé  ìøç
 ­þ ; ñ¡Íç Êúð ûé îíÒ ­«Í òúªð ûç ûõ Ìé ìï«Å òúï Ñ
ñóÙÍîÍéÅÖ þÒ ñÏ ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð ñ¡Íç
îªúíÝûíÞ« ííñóÙÍ îÍé ÅÖ Íó ðÒ þð ñúÞï»îªúíÝ ûíÞ« íí
îï èíï îï §úÊÅ ÄÍÚ ûÒ  ­ó ìóçðï «Ò þé Í«ó« þÒ
þð òóªð Íó òú ûÂðª¾ è« ñú¸ÊÅï îÍúá ó îíÒï îï Íó ûÍÈ
 ­òúõéí òúï òó«é ûð¾  ÊÞ þé þðÍé  Óú«å« ÄÍÚ ûõ ûé òóúóÍ
  ìøç Ñ Ìªí­òú òúªð äóçóï ; òó« ûøðÒ ûðÒ ìóÖ þé  îíÒ
­þø ûðÍé ó« þÒ þ ¨íª» ûøª«ð öó úÊ ó» ó» þð
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman