[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

îíÒ è« Ñ» ÕÈÔ öó) ìóª»ï

 îéÅ (Ò Ã𪾠ð îâú¾

­:ù«å«Ò
ØÞ é  òúï ìúÌ íøÒï  ñú«ï ÜÍÔ ñú«åï ó  ñúÊ ùïíÝ  òú¶ þ«ïÍå úé
Ã𪾠òúªð îâú¾ é îÒ  Íõ ÍïÝ òª» òú  þ«Ò ; òóªë» ûÒú êóí
ûðóÍú é òú¶  ûõ þÒú  ØÞ îíÒïÍúá þé òó½ð» þé çúÍå í¸ï­«¾
þéÒó ðö¼¡ þÒ îíÒ §Ý  þé þðó ð æíÞ« ó ÚÍ ûøóé þÒ úðÊ
 òóðÍõë îíÒïÍúá ó»ñëÊðÔ þé ûóð» ÚçÍó ûíïÔ Úç þÒú» ú
 þøí þé ñ ­þÒ ì þéÍé ýÍó¾ ñÊ þé ûëÊðÏ ûð¾ òú¶ó Íéó Êú¾ òúï
þÒ æøçÅ ñÔóÍ  þé îíÒ öó é  Òó ð îÍå û ßçóï  Òú ûøóé
ýÍÒ é îéÅ ú é îúéÅ ñ¡Íç òúï ¨ÍóÖ  ûÒú Ѿ  ­þ«éÒó ö¼¡
ðÊÿï ̪í­þ «ó îóíÞï ØÍ«Ý ìÅïþë òúø» òúï î𪻠îíÒï Íúá
 ñóðïï Íé ïÍå ÏÍåÍÒ þÒ  ó» ìÖåï «Ò  þé ìøÊ é  þ ØÍÝ
­òúøïÍå
        (éúÍï ñïÅÍí Ïú«ï:û«å«Òïí)
­:ó»í
:þ òúï îúÍé ñ¡Íç
óÒÍ §Þð û«Å ñúÌÞï ðé ïó
­òúí Àúõ ð ìóÒÍ è« » òúªð þíó þðÍé ÌÝ î Íó
       (:¨ú¡ ù¡ÍÒ () öÍóÒ)
ú íÚï é Ñ
îíÒ ¨óÝÊ  Íó ó ð  ÍÈ  ûé þð äúÍÔ« þé ìóÒÍ óé  Ñ» é ó
ííûíÖ ûð  ñéúí  ­¼ þø» úÊ òúªð ÌÝ  þÒ  ó« ó ûÂ𪾠 ð è« Ñ
ÍÏë ÖÍÝ  öÊúÏ  þÒ  ìÒ  óÒ öÊó  þøó þø  äúÍÔ«  óé îíÒóúíÝ
þÔóë   þÔóë  þé úðÊ ûé îíÒ  Íó  ûÍó¡ äúÍÔ« ûé ¡ Íó þ Â
 ¶Ìï öó é þ îÏ;  ÕÈÔ Í¶ ­þ ûé ìï ÜíÚ óé  ñÒð Ͷ òúï
­ýÍé ìïÝ Í¾ Ñ Íó ýÍé Óí« óé æÅ ýÍé ìÖÅ ¨ïóíÞï æíÞ«ï þé
 þÒ »ó  ûé û«óé ó« ûé ð  ó»«Ò» ÊÞ  þé þðíï  ÜíÚ ûé îíÒ Íë
:úïÍå ÊÔÍ òúï §úÊÅ öóíÝ þé Ñ ­¼ó æÅ«Òï ÌÝ
  ðÍÖðú ó ðÊóõú öóå öÍÚåí ûíÝ Êíóú Êóíóï ñïï
ðÒ»ïú ó
 (úíÝ ûíÖú ìô ¨ïå ûÖí îíÒ Ì Ïøð»í «éìó Êí»ûÍÈ)
óé þíó  þðÍé Êú¾ þð¾ öó þÒ Ñ» þ «ó Êú¾ ; »ïÒ ûÒú  Ͷ
 ð  ûÒó»ï  ú ûøÒúÝ ûÊóªú þÒ òï þé Ñ «í ­þ «éÒ ñ»
 Êú¾  ìçÞí ÆúÅÖ Í  þð  ûíÞ«  íí  é ó  ú ÊÖçï é  Ñ ­òú¶  þ«úí
ñª¾  óé æíÈ  þð¾ öó é þ ûé ¨ÞúÊó ¨óç  ú òúï þ  þíó  þðÍé
 öÍúáó  ÍÔ Íó ðÏ ú¨úÙÍå ûé ¨Ï öÏóÍ Ïïð úÝÍÔ îéÅ ­þéÒ
Êó»óí ÍÊð òúï ðïÏ Ñ  Ìªí  ­û«éÒó òúªð îóíÞï þÒ ìçÝ îúÍÅ« ûé
Íó ìóÒÍ ¨¸Þ þÒ»  þø» ú¾ ÕÈÔ  Òú ûøóé Íë Êó»ó þé þðó
 òúªð äíéï   öó úÝÍÔ îÅ  ó« þ ûÂ𪾠 òúªð  è« ÍÈ ûé îíÒ
ûõ ú Íë  Íó þ ûåé  ú þøí  þé ¨»ð ûé Ñ  ó« þ èú öó Íó þ
ûð¾  þð Ñ ó«  úëó í«ï òúï  Ó«Ò;  ûé ííÍúá  ú  èÍÔ ú ð» ð
ìóÖ  ­òúªð  ûåÞï  ìç ú  úí î Úíá  ú  úí  ð  î  ó« ú  þÒ  ìçÝ
:þ òúï ýÍ þé þíøÒï Ñ òúï ¨ó¸í îíÒï «é ÍóõÔï ûé
 ØÞ èÍÊ ûå ìç«Òú Êç ìçÞí ñ ìç ñï «åúðÅí ñï î¸
 æúíú ï ìé ó Íåéí îÍÅ ó ñïú »óå ûíÞ«  ïéÅ
 «åúðÅ û ñÝ ûóÍ ó ìçÞí ûÖí ûíÝ û«Å ûíÞ« ð»
ìøÊí ñï ûÍú ïí çíÈ ìª»í ûå ÊÅ ÍÌÝ íí ïÅÍ
        (úËð Íó¾ð ûÊú»ï «éï :ÅåÖ ¨ó¸í îíÒï)
þé îÅ þé íí ¨çó Ò ìçÝ é þ ªé þð ØÞ þÒ òúï äðÅ Íõ¾
óé íí ñïú þð òóªð ; ùð Ñ ­þ û«úí Íé ìÖÅ ¨ÍÊç ûé èÍÊ
( ó ûÂ𪾠ð ó ûÂðª¾ è« Ñ ¨óÝÊûé ìóÒÍ ûÒé öóÈ Í¾ èú Í)
ûé ûíÞ« ûÍ ó» óé  Êç«Ý Ñ Í Íó Íåé  é»  ­þ úͪõµ »ó
Íé ìÖÅ  »ïÒ é  è« òªú  þ úÊ ÍÍç îÍÅ  ó ð æø þé ñÔ
:þ  ¨úóÍ þÒ úíÝ íí «ïÅÍ îÛÝ îï Íó ­ûõ ; þ  þíó þðúí
 þíïÞï þé æíÈ þð¾ é þ ú Ùç« é ØóÈ ó Íóá þé Ñ Í¾ ìøÊ
­þø» ðï ð ÍÌÝ óé 쪻 þé Ñ òúï
 • :þ õéí òúï ¨ó¸í îíÒï ÆÍÔ ¨óïÅÍí Æ«óå þð îóíÞíÍŠ; Ñ
 • öóÝÊí âí« îí  ñï ñ ú»ó«í  Ìô ûíÝ îíÒ ÍÈå  ÜÍåó
   ñé  ìçÞí  ùÊ«  ûå ñïú  ó Íåéí ñï  øúÔ Êç«Þú  îí óí
   èÍ«  ð ûíÝ  «ÅÙó «íÊ  ìÊú  ð» Êç«Ý ñ  ÍóÌÞï
  Íåéí Í«Èå ìï« ðó ìï«í íúÖÅ« ûíÝ öÍÊçí ßï ñïú
  ¨óÝÊ è« ÕÈÔÑ» é þ ûé ßúÍå« ú þð îíÒíÍÈå ; ú»ó« Ñ ûðÞú
  èú ûÒé þÒ òúï ñïú ó Íåé þð Ñ òúï ìçÝ þøÊ« Íë ûÂ𪾠ð æÅ
  þÒ Ïóð é  þøí Ñ  ­¼ó ÍóÖ«ï  ÍóÌÞï  ó«  õéÍ  ð Êç«Ý  ûõ
   òúªð  û ßçóï  Íéå ó Íóá þÒ Ïóð é þøí Ñ  ­¼ó ÍóÖ«ï ÍóÌÞï
  èú  éðóúé òúªð ÍóÌÞï  ó« þ úí Íé Íú«È öÊúçÝ  Íåé  Íë Íó ­íï
  ñïú þð  Ñ é  þ  «Íé ¨íÊ Í¾ ÍóÚ  ÆÙó ðúí  ð¾  öÊúçÝ ð»
  Êó»ó þé ¨ÍÊç  ûé þðúíÍé  ìÖÅ þÞúÍÌ  þé Íéå ó Íóá þÒ  óé
  ­úé Íú«È û óé Íåé ûõ Íõ¾ úé ØóÈ ó Íóá þð Ñ  Íó úÊÍé èÍ«
  ÊÅ ÍÌÝ ìóç Ñ þé îÛÝ îï òúï ¨óïÅÍí Æ«óå ûÒ
  :õéí ; ìøÊí ñï ûÍú ïí çíÈ ìª»í ûå
   ñïó úå «Íú ñ ìçÞí ì»ï §úÅ úðÊÅóí ¨ó¸ ûíÝ
  úå úÍí ô ÍÊ« îÊÝó ïõå ùóÒíå õÞï
          (ñ«íï ­úïíÒ ¨Í¸í ««éï :ÅåÖ ìó Êí»)
  þøí þé ÊðïìçÝ ûÒé þøí Ñ­òú¶ ÊÍï ìøÊ Í¾ ¨ó¸ þé ¨úðÊÅó ûðÞú
  Ñ  ýÍé èÔ òúï þíïÞï þé (¨úðÊÅó) Ñ öó  é òúªð ßçóï ûøóé
  úé  §Ý þé  ÍÊ« îÊÝ ú  ùóÒ þð¾ ó« úé  èÔ þð Ñ»  Êó»ó þé
  ­§Ý þé Óø»ðë ûé èÔ ûÒé òúï (¨úðÊÅó) Ñ é ð
        (óÖí îíÝ ûíÞ« ííó)
  [;ó]
   [þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

  üó«åíÍçó
   úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
  URL: http://www.members.xoom.com/nauman