[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ûÔé í ûé ¨Ýï» ûâúí«

­:ù«å«Ò
:é òúï ýÍ þé íøÒï Ñ ñúÊ ñú«åï û þ«ïÍå úé
 é òú þ«ªé êóí ØÞ þõ»ï ¿òú þ«ªé óé Ñé ãúí« òúï îÒ
 ¡ óÍé ãúí« Íõ ìÒ ú óµ í ñÊ Ñúí ú ñÊ ñú« ûøõ
 é òó «Â ðõÂó¾ þÒ ¡ òúï ó« ­ûë þÍ û«íï üÏóÍ óé
 ãúí« êóí î Íë þ îéÅ þðïé üÏóÍ ìÅ ó« òúï îÒ
òúï ñÊ èú úé ó« òúø¡ Ѿó ÊÞ þé Íõ ìÒ Íõ¾ Íó òúø» òúï
Íó òúÍ þ«õé ìÒ ÍÒ ûõ þíó Íõë é þë òúø»¡ þÒú¾ þð«
 ßçóï úÍéÔ Íé ýÊ ó» ûðͪï þøÍ ­òúÍ þ«õé ûõ î
­òúÊ
 ñúÊí ÄÖ üÏá Íëð û» ûïÊ¡ ûðÍéï äÍÝ ÊïÅï:ñúíøÒ)
(ûÂÍé ËóÍ
­:ó»í
 üÍÒóÊ ú þ ðÂ𪾠îÒ è« òóïíÒï Íúá ûðÞï ìÖ ãúí«
 Íó þø» óÍ þÒ ûøÍ óé òóíó þðÍé ûøÍ é þ ú ¨ÍóÖ
 ó äóÍÞïí Íï òúï ÄÍÔ ÄÚÖ þÒ ­þø» úúõ¾ óé ûøõÂ
ðéóÍ þÒ ûøÍ Íó ðúÊ îéÅ ûøõ ûðÞú Íéðïí ñÝ ûªð
­òú þ«ªé
þ«ªé ãúí« ð þÒ úé î ó» Íé þí îð ãúí« þð ¨Ýï» ûâúí«
 èú ûíó þðð ûó ú þ æíÞ« ûøóé Ñ þÒ îÒ ð òú
 Íó þðÈ ÍÔ ïúðÒ ûÒé ð þíó ¨Ýï» ûâúí« ­þ èúÍÅ«
 òúï Ê»Òï ó» éí òú þ«Íé ãúí« Íé» Í¾ ýË þé ûøÍ ûÒé
 ûé òóúóíóï þð¾ Íó òú þ«õµ óé Ñ þ «¡ þðôξ Ïïð
Îóõ þ ûóú Íó òú þ«ð Êç«Þï ñ óé îóÝ þéÍé òúåúÍÞ«
­þ çúÍÚ Úíá í ó» òú þ«Íé Íú« þøí þé þð» Íé 

ãúí« îÅ

­:ù«å«Ò
:é òúï íøÒï Ñ ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
 þé üóíúÍ èíÒï ¨Ýï» ó ¨ðÒ ì é þ ðªé îï Óú¾ èú
 ­òúøïÍå ÊÔÍ ó» Ñ îÍé þøÍ Ìªí ­þ òúªð ãúí« òªú
 ðó úé ÍúÞï ûïúíÞ« Ñ ¿þ óé Ñé æÅ þðúÊ ÑÍÊ Ïúð
¿þ «éÒ ýÊ ÑÍÊ Íé éúÊ «é ÕÈÔ ûøóé úé ¿þøÂ
(ûÂÍé ûëðÍó ûåÍÔ Íóð ÊúÒ:ìøÒ)
­:ó»í
 ûâúí« öÊúçÝÊ ó» þ òúªð ãúí« öó òªú þé ¨Ýï» ó ¨ðÒ ì
 îéÅ Ñ» þ ãúí« öó òúï ûðÞï ÆúÅÖ éí ­þ û«Íé ¨Ýï»
 Íéðïí ñÝ ûªð Íó äóÍÞïí Íï ûðÞú þ òúï §úÊÅ ó ñ¡Íç
 »ó ãúí« ú ­ðéóÍ þÒ òóúøÍ Íó ðúÊ îéÅ òóúøõ ûðÞú
­þ òúï §úÊÅ ó ñ¡Íç îéÅ ûÒ Íó þ
 ó «õ»ïÒ óé §úÊÅ ó ñ¡Íç ó» þ «éÒ ýÊ ÕÈÔ öó ÑÍÊ
º¡ ­ó «éÒ »ïÒ þÒ òó«é óé ìøÒï Íó ó «ð» ñÏ ûÍÝ
ûõ Íé éúÊ óé ñ òú ûéÂó ßøÔ òú«é ûõ òúï ñÏ óÊÍ
 òúï þíó þðúÊ ÑÍÊ Íëï òú û«éÒ» ûé ìÖÅ ¨ïóíÞï ûÌï
 ýÍé ñú û Òúó þ õéí òúï «é Òú» é ó ¨úÅÖ ûð«
 ­þéÒÍé ÆúÍÔ« ûé Ñ ó« þø»¡ §úÊÅ ú ¨ú¡ ûøóé òúï Ñ Íë
 «éÒ ýÊ ÑÍÊ ÕÈÔ Òú ó« þéÒ ðÒ Íé ôξ Íé éúÊ «é ú
­þ
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman