[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ñ¡Íçí îúªå« ÍúÒå« ûé üÊóÊóï

ððÒ ÑÍÊ

­:ù«å«Ò
þíøÒï ìúÌ »ÍÊðï îÒ ñúÊ ñú«åï ó ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
 þøí þé ñïíÒï üóíúÍ öÊúçÞí ÆúÅÖ ¨Ýï» ó ¨ðÒí é òúï
 ¨Ýï» ûé Ñ Íó ððÒ ÑÍÊ ñ¡Íçí îúªå« ÍúÒå« ûé üÊóÊóï
 ûé ñ Íë ¿òúªð ú þ ÆúÅÖ ðó ìïÔ òúï ûïÒ ¨Ýï» ûðÞú
óÍ»ó« ó óðú ¿Í¾ öó»ó ñé ó« òúªð Ïø» ðó ìÈÊ òúï ¨Ýï»
­:ó»í
íç ûðÒð é þø ðúí »ïÒ ú Êúªï« ÍóÚ þíª¾ þÒ ó»
­þ úë úé ñú ÄÍÚ Ñ Âé òúï §úÊÅ ìÅ
öå ÄúÍí õíç« «ÔúÍí ì¸ï íçí ì¸ï
òúï ñÊúï ûÒé ó» þ ÄÍÚ ûé ; Ñ ì¸ï ûé ìÊ ûðÒð ûðÞú
­òúÍ û«Íé ¯í¾ ¯í Íé Î óé Ñ òúøó Íó ó ξ
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ ïÊçï »ï ñ ñðÒ)
 ÍúÍç« ó ÛÝó þé ûÒé ú þíª¾ þÒ þðôξ óé «é ûÒé þøí ûÒ
 þé «é é þ üÍóÍÙ ðúíÍé ñðúïÚ ú þíª¾ þÒ þððÒ þé
 îíÒï þøí ûÒ ¿òú þÒúé ¨Êç«Ý ó ¨úÍÛð þé ÍÍçï ú äðÖï
 ìçð ìóç ñ òú þÒ òúï ñúÞ« í» ó» ñúÍúÒ ñ òúï äúÍÔ
:úë úé
îéðúÊ ñóÌÈ« ñï ñÝ óÍÛðå ñúÊ îíÞí Ìô ñ
 ìÖÅ ñúÊ ð¾ þÒ Ñé óíÍé Íóá Ñ þ ñúÊ îíÝ ûªú èÔ þ
­ó þ«Íé
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ äúÍÔ îíÒï)
:þ úé ìçð òúï ûïÍÊ ñðÒ ìï ñúÍúÒ ñ ûªð
è¸ÊÅð Íé ú çå ñúÍúÒ ñ ûíÝ ùóô ÅÖ ñï ñ»Í ìÈÊ
 ñïóç«í :ìç ¿íí «é ñï «ú¡ èúíÝ ùÍçðå:ç ­:ìç ¿§úÊÅ
ñ èúíÝ ñï Íé ú îóçí ØÞ ìçå »ÍÈå ìç ñïóç ó ûðÝ
 ûíÝ Íçú ñ ¨úÔÈ ûð :ìç ¿ûíÞ« íí «é ñï «ú¡ èúíÝ Íçú
ûíç ûå èíÌ Íçúå ªðåÍÅúå «ú¡
þõ« ÍÈ ýÊúçÝ þé ñ» þø¡ ûïÊ¡ óÊ Ñ¾ þé ñúÍúÒ ñ ûðÞú
 óé ¡ î (þ ¨úðé ûé ñúÍúÒ ñ) Íéó ý é ªé þð òóªð
 òóðóÊ ¼ òóðÒ òúªð òúï úïÍå þð òóªð òú þ«ðÒ §úÊÅ èú
 þð òóªð ­òú þ«ðÒ ¨ú¡ èú ûé íí «é óé ¡ î é ªé þð
òúï ú ÿ» þí þÒ Ñ¾ ýÍúï òóðóÊ î« ¼ òóðÒ òúªð òúï:úïÍå
ó ý:ªé þð òóëóí ØÞ ó« þøë þí öó ­òó «»  Íé µ
 «é óé ¡ òóðóÊ öó é òúï ¨ Ñ õ« ñÖçð úé ¡ Íé
 ÔúÊð þõ»ï :úïÍå òúï ó» þð ¡ ­þ«ðÒ ¨ú¡ èú ûé íí
 öó Íó þ«úÊ Íé äúÍÅ« òúï Ñ Íó þ«ôξ ¨ú¡ òóðóÊ ú é õ«
­û«» µú òúï ìÊ ýÍúï
ÜÊíó ùóô ìô ð«» :ÅåÖ ìó Êí» ûïÍÊ ñðÒ)
(«ïóÖÈíó
 òúªð  ÒóÍõ ; Ñ þ ûÍÈ òúï ýÊúçÝ þé Ñ» ó ú ÊÖçï
þ«Íé ÍúÍç« ó ÛÝó ¨ ûÒú ûøóé öó é þ «éÒó «éÒ» úé
Íé ìïÔ òúï Ñ þÒ äÍÚ ûð¾ þøó þ«õéí «é ûøóé ú þøó
Ñ þÒ Ñ» ­þø» µú òúï ìÊ þé þíó þððÒ Íó ó Úíá ó» ýÊ
 Íó òú þÒ òúï ñúÞ« í» ñúÍúÒ ñ ­þø»ó î«È ñïú
õ« ð ñÒ¡ ðÍé öÍïë Íó ðª óé ñ òú îíÝ ýÎ ¨ª ÊóÈ
 íÚï þõ« þ«Â ððÒ §úÊÅ Íó ¨ú¡ óé ñ þíó þð¡ Íó
 ­úé ð Íóë ððÒ þð òóªð ûõ Íõ¾ þõ« þ«Â òúªð ðõ»ïÒ
 ûÌï ÆúÅÖ Íó äçóð ûõ þÒ ñÏ ûÍÝ ó» îóÝ þé º¡
Íó Íé éí òú«é óé ñ òú òúªð ö¼¡ çÅïé ûõ þÒ ¨ïóíÞï
 ûÒú óé ¨Êç«Ý þð¾ òúï ñ» Íé ðÒ òúÍúÍç« ÍÊ þõÂí
 þõ»ïÒ þ îóÝ óé ñ» þ «» úÊ ï «Ò þé û«ÍóÖóÈ
 ì þçÍå þð«» º¡ ­òú þ«»ó öÍïë Íó òú þ«úíÍé ìóç
  Ò ñ òú þÍ úõ¾ óé ¨Êç«Ý ó Ìï þð¾ äÈ þé ¨ðÒ
­þ ûªú Í çúÍÚ
 òú«é ûé ñ ÊÞ þé Ñ ­þøðÒ ¨úÍÛð þé ÅÖ üÊóÊóï
­þø»úé Íóá æíÞ«ï þé þððÒ Íó þðôξ
 úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ Íó íí é þ ú úÍÛð ÅÖ üÊóÊóï
 òóªð þøí ûÒ òúªð Íï þÒ Êúçð« ÕÈÔ ûøóé öóÝ þé îíÒó
íí ûÙÍ ûðá ñï¸Ý ¨ÍÙÅ ­òú òúé òúÊúçð« ; îÍé ÅÖ þð
ñ ÊíÈ ¨ÍÙÅ úÊ ÍÍç ìð ¨åÈ Íé Íõ¾ ïõë óé ðÝ ûíÞ«
 úÊ ÍÍç ðÔ¡ ð þÒ Êª» ÄóÍ óé ðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ Êúíó
 ìúíÊ óé ìÞå ó ìóç þé îõðÝ ûíÞ« íí ñóÙÍ îÍé ÅÖ
 òúï ¨úÊÊ»ï ûé íí «ïÅÍ ûíÏá îï úé Íð þÒ þððï
 é õéí æíÞ«ï þé úíÝ íí «ïÅÍ íí ûíó öÔ òúé ñú òúïÈ
 ðÍé Ïú; í þÒ Ñ» üÊ îúíÞ« ûé äóÖ« óé îóç þð òóªð
­õ« þøÂ
 ð òó Êð¾ ¨úåðÅ òúï é õéí æíÞ«ï þð¾ ÊóÈ öóÝ þé Ñ
 õéí ë» èú Íó òó «úí þí þÒ òó «ð» æÅ ó» ¨úÞåÔ
 éí öðë éí Ïø»ð Êúíç« þøí þé ûïÊ¡ þõéí þôξ èúÍÏð ýÍúï
 ó» ÅÖ üÊóÊóï Íó ûïÒ ¨Ýï» ­þ Íé öÎ û þÒ Ñ
¨Ýï» üÍï ­þ òúªð æíÞ« þÒ çÍå ûÒé Íï é þÍ þ«ªé ú
 þøí þé þðúÊ éóôÊ óé òóðïíÒï ú ñú êóí þé èíÒï Í òúï
ÅÖ üÊóÊóï ó» þ ú èíÒï ñ ðÍó ­þ úë úé öËðëú¾ó;
 é õ« úë úé ìóÒ þÒ ñ ­þ úé ñú òúï ìøÒï ó ìøÒÍ þð
òóªð ¿þ ; æÅ ñóé þÒ òúï ÊðóúÊ þøïíÝ Íó üóíúÍ þøïíÝ
 û«ÊúÏ þð üóíúÍ ùïíÝ òú ; æÅ ÊðóúÊ ùïíÝ :úÊ ó» þð
üÊðóúÊ þð¾ þð òóªð é ó ú íÚï äÖ äÖ Ñ ­þ ûé
­úíÍé ÍÍç þðó
óúÊ ûðÊï ÊïÅ ñúÒÅ Íó ó ä«È þÒ ÊðóúÊ þøïíÝ » Íëï
 ú¼í îéÅ Íåé ; üÊóÊóï Íé ìï «Ò þé ¨Ýï» ûð¾ þð üÊð
 ñÛ ñÒÅ ¨ª «Ò þé ÊðóúÊ þøïíÝ òúï é ªé þð üÊóÊóï ó«
ùïíÝ ÏÒ Íå þé ûíúÍ îçï ñ é ó îóíÞï Íëï õ« «õéÍ
­þ òúªð ó Êðí þÒ
ïÝ ÊÞ þé þðúí ñ» ð« ÍÖ«Èï æíÞ«ï þé ¨úÍÛð þé üÊóÊóï
 é òúÍé íÖúå ÊóÈ Íé éÍ òúï ñÌ þð¾ óé ìïÝ þé ñúÍúÒ ñ
 ûÒú ú ððÒ ðôξ óé «é ûé ÕÈÔ öÍïë Íó èú þÒú
îï îé Ï îé óé üÊóÊóï û ÊÖçï Ñ» ðÍ «Ò þé ¨Ýï»
ó Ïø» ÄÍÚ Ñé ú ­þ ðÍé ÑðÔóÍ òúï îóÝ Íé ð üʪï
 úé ûé þðõéÍ ÛóåÅï óé ñïú Íé öξ ÍÂú͵í Òú Íó ¿þ «éÒ
¿þ ¨ÍóÖ
 öó é þø ðõ»ïÒ ú æíÞ«ï þé ñ¡Íçí îúªå« ; ÍóÚ ÕÈ
ÊóÈ ­Ýóï»ï ¨úÈ þé ÅÖ üÊóÊóï ú þ ÍúÒå« ûé ñ¡Íç
þ õéí ; 10 ÅåÖ ÂúÊ þé ñ¡Íçí îúªå« þð ÅÖ üÊóÊóï
 þø» þé þððª¾ ï» óÊÍ óé Ûåí þé ñ¡Íç òúï Ñ þð òúï é
üÍúï îóªåï ó» Íé öξ ¨ÍÝ èú ûé ñ¡Íç é þ ûé ÓÔóé ú
 û«Å þÒ þ «Î¾ òúï ìÊ ýÍúï ͸ ó» Íó þ «¡ òúï »ïÒ
­òóÊÍé ìç«ðï òúï ñÏ ûð¾ «Ò þé ¨ÅÖ ñï
 þé ìóéÒ þð Ñ» ÍËúí Òú é þ «éÒ »ïÒ ú ìçÝ üÌ Í
 ûõ ðíó ûÍÝ þÒ» Íó òó ûí ôξ òú«é ûÍÝ Êð ûé Öð
 ¨ÍóÔï Ñí»ï ûé ûµÒÍóúðóú ðúÊï ¨ÊªÔ ûé Ñ ó û«¡ ð
ÊïÅ ÍúÔ ñú Ñ» ­þ ðúÊ öÍóÔï òúï óÊÍ Íéó èúÍÔ òúï
 õ« ú ͸« òó é úÊÍé þéÍé ñÝ ú òúï ñ«Òé¾ þð ûðï¸Ý
 èúÍÔ óé ûïÊ¡ þÒú þøí þé öÍóÔï òúï ûµÒÍóúðóú ûÍÝ é
«éÒ »ïÒ ûÍÝ û ð Íó þ «éÒ ìó ûÍÝ ð ó» þ úë úé
 ñ¡Íç öó ó ÊÊÞ«Ò ú òúï ýÍ þé ñÏ ûÍÝ ûé Ñ» ó« ­þ
 û ðúÊ îð ÍúÒå« óé Ñ ­ýÊÍé ßï» óé ¨Í¸« þð¾ Íé ôξ
­þ Úíá
 üÌïÍ« ­úïÍå òúï §úÊÅ ó» þ öó ó« îéÅ ÕÈÔ þÒú éí
:þ òúï
 îíÝ Íúâ ñ¡Íçí ûå ìç ñï îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ ìç
Íðí ñï öÊÞçï ó«úíå
 ýÍ þé ñ¡Íç þð Ñ» úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ
­þí ð òúï î𪻠ðõµ ð¾ öó ªé Âé þé îíÝ Íúâ òúï
:úë úïÍå òúï §úÊÅ Íó èú
ó«úíå «úÍ ñ¡Íçí ûå ìç ñï îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ ìç
Íðí ñï öÊÞçï
 ð¾ öó þªé ¨ ûøóé þÒ þøÍ ûð¾ òúï ñ¡Íç ÕÈÔ ó» ûðÞú
­þíð î𪻠ðõµ
­þ §úÊÅ Íó èú òúï û üÌïÍ« Íó
Öå úÍ ñ¡Íçí ûå ìç ñï îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ ìç
ùÚÈ Êçå
 ýÍ þé ñ¡Íç þÒ þøÍ ûð¾ þð ÕÈÔ Ñ» ûðÞú
 òúï ¨ÞúÍÔ ó þðªé ú ó« ó ûõ ÆúÅÖ öó çå« ªé Âé òúï
­þ ÍÚÈ
ÍÒåú üÌí ûå ù»ï ñ¡ÍçíÍúÒå« ó ûð¸ Êí» üÌïÍ«)
 («úÍ ñ¡Íçí
 üÍç ûíÝ ï òúï öóéÔï ÄÍÔ ¨çÍï òúï ÄÍÔ ûé §úÊÅ ñ
:õéí þð úíÝ íí «ïÅÍ
 ñï ü «ùÍç ó öðÞï ûå ü  ñï ü úÍ ñ¡Íçí ûå ìç ñï
 «úÍÞíó «âíí ìô ñï «ïø ìóç ß«« Íúá ñï Òåð ùçí«
 ïï óôó íçÝ úÙ«çú ï ÒÅ ì «úÝÍÔí ÊÝóçíí «çÚïí
ìçðí ûíÝ äçó«ú
 þé ¨¡Íç ú ûðÞï þé ñ¡Íç é þ ú íÚï úÍ ìç ñï ûðÞú
öó é þé Ñ Íúâ þªé Âé þÒ ð» ûð¾ ÕÈÔ ó» òúï ýÍ
 æÚï þé úÝÍÔ ÊÝóç ìóç þé ñúÍï þé ¨úÍÝ Íó ¨âí ì
 éðÅ úÊ ªé öó  ó» þð ìçÝ ûé Ñ éí ðÍé Ó« òó
­þ äóçóï ; ìçð ðõ»ïÒ ûðÞï þé ñ¡Íç
(üÍí ñ¡ÍçíÍúÒå« ñú ìó Êí»)
 ûÍÝ ñÏ üÍÊï ûé ñ» ó ìÏð òúï òóëóí ñ îúÍé ñ¡Íç ÊóÈ
 ûð þð ûíÞ« íí ñéúí ­õ« ìÖÅ ÍóÝ òúªð ; ¨úÍÝ Íó ûõ«
:úïÍå òúï ýÍ þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé
«éí îõïíÞú
­þë òúøõéÒ «é óé ñ öó é þ ú ÊÖçï ¨¸Þ ûé ûð ûðÞú
(:¨ú¡ öÍçí () öÍóÒ)
 þé ¨úÈ þð¾ äÍÖ «Ò þé üÍúÔó ¨úªð þð üÊóÊóï
 ú óé òóíó þððï þð¾ þøí þé þðôξ óé ñ¡Íçí îúªå« þÝóï»ï
­þ ÍóÍÙ ¨ ûõ ðÍé ÞíÚï §úÊÅ óé ñ¡Íç é úÊ öÍóÔï
 ìÅͪ ­òúªð ÏëÍ þÒ òóÍúÈÌ þð; þé §úÊÅ ó ÍúÒå« ñéúí
 óé Ñ» þ ó Íõ þÒ Êóï ñé öÍïë þÒú ÍÂú͵í üÊóÊóï
 þé ûïÒ ¨Ýï» ­«éÒ öÍ òúªð ÛóåÅï ñïú ÊÞ þé þðôξ
 Íéåï Òú» üÊóÊóï é þ ûøë üÊ õµ ¨ ú ¾ ñÌ þé òóëóí
 ûïÒ ¨Ýï» òúªð þð ¨ÊúçÝ ûÒ ­þ òúªð ûøóé ÍÒóÊ îÒ
 ­þ õéÍ èóÍ þÒ þð¡ ÍÛð ûøÍ ûé îÒç ûÒé òúï òó«é ûé
Ñ» Íó þ «úÊ ¨ÊªÔ ÍÂú͵í ÕÈÔ Ñ» é þ ú ¨ ú»Ý
 îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ þé Ñ Íó íí é õ« ú û úÍÛð
þíó þððï þé Ñ þ òúªð Íï þÒ Êúçð« ¨Ì ûé ûÒé öóÝ þé
 ÊóÈ òúªð òú þ«õ»ïÒ Íóï ó Íï þÒ Êúçð« óé üÊóÊóï
 ûé ûÚíá öó ð þ û«¡ ÍÛð ûÚíá ûøóé òúï òó«é ûé üóÊóï
­òú Íú« óé þððÒ ûôÊðÔð
 òúï Ñí»ï ûÒú öó é þ ØÍå ; òóðïíÒï òúï ¨Å ñ
 ¨Ýï» ú þ «» úÊ ÑÍÊ ñÍçí îúªå« òª» òúÍé ð ¨éÍÔ
«Ò þé òóëóí þé ¨Ýï» Ñ ­òú û«» ûôξ òú«é ûé ûïÒ
 öÍïë îï« ñ Íó ­òúÊÍé èÍ« ¨Åï ó ìúï ¨ÒÈÍ ó ¨ÒÔð
 îéÅ ÆÙó òúï §úÊÅ ó ñ¡Íç þð þÒ ñ» òú þÒ òóçÍå
­þ ú¡
:ó ÊÔÍ òúï ñ¡Íç
ñúïíÛí îóçí ßï üÍéÌíÊÞ ÊÞç«
­óõµú ¨ï «Ò þé òóëóí îíÛ ÊÞ þé þ𻡠¨ÅúÖð ûðÞú
(:¨ú¡ îÞð ()öÍóÒ)
­ó ÊÔÍ òúï äúÍÔ §úÊÅ ÄÍÚ ûÒ
  îéðóð«åúó îéðóíÙú îôúó îéúå
 óõéÍ ÍóÊ þÒ þð¾ óé ñ Í óõéÍ Ê» þÒ ñ óé ¡ þð¾ î«
­òúÊ ìË òúï òóð«å Íó òúÊÍé öÍïë òúªï« öó é ó ð Òú
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ ìó Êí» äúÍÔ îíÒï)
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman