[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üÍÊçíÍ¶Ú ÍÒúåó;

­:ù«å«Ò
!ÅÖ û«åï ð» îÍ«Åï
ûÂÍé úÊ»ï îóíÞíÍÊ
 ó» òúï ûðÔóÍ ûé §úÊÅ ó ñ¡Íç òúï ýÍ þé ìúÌ »ÍÊðï
:òúøïÍå ¨úðÝ
 îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ òúï Ñ» õéúÊ óÈ þð ÕÈÔ èú
òúï ó« ÿ» ñ ñÏúï ýÍúï òúï ñ«Òé¾ Íë î« é ªé þÒ ñ þð
 èú þð ÕÈÔ Ñ ­òó «éÒ èÍ þøí þé òóðÊ Âé òúï ñ«Òé¾
 é ªé þøó þ«Íé ñú óÈ ûªú òúï þíÒÍ
 þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÍé ÍóÙÅ
 ­þ úÊ Íé ÍÍçï ñÏúï ìç«Òï ð¾ þõ»ï òúï ñ«Òé¾
ÍóÙÅ óé þíï» Ñ Íó òú þ«Íé ØÍ«Ý êóí Âé ; þíï» Ñ
þÒ ¡ Ìªí ­òú þ«« ûÈ«Òë òúï ñÔ ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ
ÕÈÔ úé é òúøïÍå ÍÊÖ üó«å þÒ óÍ ûé ¨ÞúÍÔ é þ ÝÊ«Ò
¿òúªð ú þ ó é«Íï îÍ» ûÝÍÔ ûÒé öÍóéÌï
(ûÂÍé à îÍ¡ ðõ« öÔÊ ç ÊúÒ Íµé¾Òð Ò:ìøÒ)
­:ó»í
 öóÝ þé Ñ ¾õ òúï Íóí ¨çó þøóð óÈ ú üÍÊçíÍÚ
¾õÂ þÒ ìúÖå« þð Íúé« ÖóÖÈ Íó þð ìøÒÍ äí«Èï ÍëúÊ
 ñÒð Íó òúªð òúï Íú«È þé ñÒð óÈ é þ ú ¨çúçÅ ­þ
óé óÈ ûÒé Íëï ­þ «õéúÊ ûõ Íóï úÍá ó ú»Ý òúï óÈ
 ìÞå üÍú«È ñÒð ú ðÍé ñú Íó ð¾õ þøí þé ¨íúÙå ûð¾
 ÍóÙÅ é ðªé ú Íó ðÍé ñú óÈ üÍÊçíÍÚ Ìªí ­þ
ÍÍçï ñÏúï ìç«Òïð¾ þõ»ï òúï ñ«Òé¾ þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ
òúé ñú òú« ûÒ ¨ª ûé óÈ Ñ ûõ öóÝ þé Ñ þ úÊÍé
ÍÚ Íó þðó º«Åï þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ òúï ñ»
 þðÍé îÛ«ð þðú¾ þðõé þðͪõµ þðÍé íÚ ÊÊï þÒ üÍÊçí
òó« Ò ñ ­þ íÚï ûõ þðÍé îÛ«ð ¯éµ þé ûÒ¾ó Íó
 ûé îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð òúï þíçï þé û«ï èú þÒ
 îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûð ñúó« ú Ìªí ­þ «ó ÍªÛ û»«Åï
 ÏÒ ûÒ üÍÊçíÍÚ þ ÏÒ ó» ûé òóíó þðÍé ñúó« Íó þ
­þ æÅ«Òï
 ìó ßúÍ / 30-09-90 
­:ù«å«Ò
îéíÛ îÊ !ñúÊíÍçó ÊïÅï û«åï ïÝ ¨ÍÙÅ
«Íó íí «ïÅÍ ó îéúíÝ îÒí
 þ Êúï òó ÍÍé Óú¾ íøÒï èú òúï ¨ïÊÈ ûé ¡ !ó ð»
 öï ñú« «ÔÏë é þ ú íøÒï ­þë òúøïÍå ¨úðÝ ó» û Êí»
 æÊÖ ÊïÅï ÊÿÊ ó ïÝ ¨ÍÙÅ þÒ») ûåÚÖï þøÙÍ¿ þÒ
 òúï èíï ýÍï (òú þ«Íé ßøÔ þÒ ÍªÔ íóðÍ»óë ÅÖ
äÈ þé ÅÖ üÍÊçíÍÚ ÍÒúåó; ãíï þøó þ«ôΠñó;
î þÒ» þÒ ûÚíá é þ ûé ûÊðÔð ú òúï Ñ Íó þ Í éí
þð Ñ Ïúð þ «õéÍ îøÏÝ þÒú» üÊóÊóï öó òú þÍ »ïÒ ð¾
­þ ó úé Íú«È ûõ èíÒï ó û¬ ÆíÖ
 üÍÊçíÍ¶Ú ÍÒúåó; ú¡ é þ ú ØÍÝ òúï ¨ïÊÈ ûé ¡
¿òúªð ú òú þ«õéÍ æíÞ« þÒ (üóíúÍ) ¨Ýï» ó ¨ðÒ ì èíÒï
 þøÙÍ íÒÍ ¿þø ûðõéÍ þøÍ úé òúï ýÍ þé ñ òúï Íó
þ«õ»ïÒ Ïø» óé Ïïð þÂú¾ þé òóúÊðóúÊ ú æÚï þé ûåÚÖï
 ÆÙó Ñ ó« ­òú þ«ðÊÍë ûÝóÍå óé ¨å«È þÒ ñ Íó òú
 Íå óé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ ñÈ«Òë ú é þ ú íÚï
úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ îÍ«Å èúÊÏð þé ñ é ú Íó þ«õ»ïÒ òúªð
 ó öÍåé ûå èÔ ñï ÕÈÔ ú úé ­þ íøÒï ûÝóÍå ûõ îíÒó
ÌÝ; ñ Íó þðó Íå þé òó¶ÌïÊ ÕÈÔ ») Íåé Êçå ÌÝ
 þé (­¼ þø»ó Íå ÊóÈ öó èÔ þ ó« ¼ ýÍé èÔ òúï þðó
 Ñ îÍé þøïíÝ ýÍï é þ Êúï ¿òúªð ú ¼ þø¡ ¨Å«
 îø «ïóí äóÈ " ÄÍÚ ûé äÒ þð¾ Íó þë òúÊ »ó« Êí» äÍÚ
 ûøóë æÅ è»õ» (Íéó äóÈ þ þÒ ¨ïï ûé Íë ¨ïï ûÒé)
­þë òúÍé öÍÛï
(Êð îÛÝ û«åï ñïá Ï þéú üÍóð ÊúÔÍíÊÝ ÊïÅï:ìøÒ)
­:ó»í
ÅÖ æÊÖ ÊïÅï ÊÿÊ ó ÛåÅ æíÞ«ï þé üÍÊçíÍ¶Ú ÍÒúåó;
 ¨ÒÍÊ öó òú þÍ éí Âé ó» òúï ûåÚÖï þøÙÍ íÒÍ
 ûÝóÍå ¨å«È ú é þ ûªú ðªé üÍÊçíÍÚ ÍÒúåó; ­þ
þ û¾õÂ ÍÈ ú òúï ÍÈ êð» þé ù1987Íï«Ò 28 ÈÍóï ­òú
» þð ñó«È èú ­úé ÚÈ þÒ òó«ÍóÝ òúï ìµó þð òóªð é
 þð« Íõ¾ ó« þ «úÊ ÑÍÊ ÊÅ« îÒ é úé ìóÒ ú þÒ ñ
úÊ ó» þð üÍÊçíÍÚ ÍÒúåó; òúï ó» þé Ñ ¿òóúé þçÍå
 þøí Ñ þ çúÍÚ Ê» Ê» äÍÖ þ èú Êúð ûé òóçÍå îï« é
 ûõ þíª¾ òúï óúó͵ð þð¾ þð òóªð Íó ­«ó òúªð ͸«ï ÊÅ«
­þ ÞúÔ èú Íó òú üÊðóúÊ ÑÍÊï óÊ òªú þé ñ é õ« ªé
 öóÊð Íó òúï ìúÈ þé ñ é þø»úíÍé öÏÊð þÒ ûÒ Ìªí
­þ æÍå úé òúï Êç«Ý ó ìúÈ þé òóíó 
­:ù«å«Ò
!ÅÖ ñúÊíÍçó ÊïÅï û«åï íç ï ¨ÏÝ ð»
ûÂÍé úÊ»ï îóíÞíÍÊ
îéúíÝ îÒí
 íøÒï Ñ ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé é þ ú ØÍÝ îÒ ÊÞ
 æÔÝ þÂÒ üÍÊçíÍÚ ÍÒúåó; é þ «ªé ú ÊúÏ é òúï
¨ïÊÈ ûé ñúÊ «Ò þé ÕÈ Íó òú îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ
 öóÝ þé ¨ Ñ ûé üÍÊçíÍÚ þõ»ï òú ñïíÒï þíó þðÍé
æå« þÒ òó« îï« (þ û«»ó Ïïð þõÂú¾ þé òóúÊð óúÊ é)
 öÍïë óé üÍÊçíÍÚ Íó òó ñøïÚï þÒ î þé ñ òúï Íó þ
 û ð Íó òó «õ»ïÒ òúªð ó þð Ìï Ê Íó ÞúÔ ú
 é ú ÊúÏï ­þ úíÝ íí «ïÅÍ åúðÅ ó îÛÝ îï Ç«Òë öó
  §úÊÅ ì é ó») îóíÞíÍÊ þé Êó» ÉúÔ ßçó ; ûëðÍó ¾úð
 æíÞ«ï þé þíøÒï Ñ ­þ «úÊ öÍóÔï þðôξ ûõ òúï (þ
­òúøïÍå ¨úðÝ ¨ó» þé ¨óÒ ìúÌ »ÍÊðï
 Òúé ðôξ Ïïð þõÂú¾ þé Ñ ó« þøÍé ¨ïï òúªé Íë ÊúÏ  ()
¿þ
 þÒ þ æÍå ó» òúï Íéå «éï üóíúÍ ¨ðÒí Íó òúï ÊúÏ  ()
­òúÊ ïÍå ÆÙó
(ûÂÍé ûðóí û»ÍóôÊ üÍÊç ÊïÖíÊÝ:ìøÒ)
­:ó»í
 Í Íó òú öóÍë äí«Èï þíó þðÍé üóÝÊ îÒ òúï þðïÏ Ñ
 îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ æÔÝ òúï é þ «Íé üóÝÊ ûªú èú
Íé ôΠôÎ òúï ýÍ þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûð ¨Åï Íó òó
­þ «Íé üóÝÊ
òúªð «¾ ÊøçÝ þé Ñ þÒ ¨ðú ; ÀúµÒ þé ÕÈÔ ûÒé Íëï
 ûé Ñ «¾ Ìï Íó ýÊúçÝ þé ÕÈÔ ûÒé «éÒ» úÂ
 äí«Èï þð¾ þÒ þðïÏ ¨ª üÍÊçíÍÚ ­þ «í þÒ òóÍúÍÅ«
 Íó ÊíçïÍúá üÊðóúÊ ÞúÔ é þ Í «ªé ú òúï Ïóúó͵ð
 ûíóÖ òúï ñ ­òú ¨å«È ûÝóÍå òúï Ìï òóÍ üóíúÍ
 ûÙÍ çúÊÖ ÔøÝ ¨ÍÙÅ é ó ú íÚï é Ñ ­òúªð ä«È
 íí ûÙÍ ÍïÝ ó Íé ó ¨ÍÙÅ ð¼í ¨ïª« ; ªðÝ ûíÞ« íí
 ðÍé Íð ¨åÈ ûé ñ ðð» ð æÅÍ åúíÈ óé ïªðÝ ûíÞ«
ÅÖ ÍÒúåó; òú« îï« ú ­ðõ»ïÒ ûðï¸Ý Øú óé îúÍé ñ¡Íç
 Í¾ þðó æÅ þé Íéó ¨åÈ éðÅ ­òú ûÝóÍå òúï ÍÛð ûé
 ¨ÍÙÅ ­þ Íå Íéðï ÅÖ Üï» Íó Üï» îÍé ÅÖ
 óé ñ¡Íç Íó þ Íéðï ñ¡Íç ó þð¼í ¨ïª« ; çúÊÖ ÔøÝ
 Ñ þð¾ þð üÍÊçíÍÚ ­þ Íå ûõ ó þðªé ûðï¸Ý Øú
 ð¾ ñ ó» ñ¡Íçí ºªðï ­þ ûÊÍé Êúø« Íé ìõé ûé ýÊúçÝ
 Í¾ 42:ÅåÖ òúï ýÍïÔ þé ù1990 ÍïÒÊ þé Ñ þ íÒÍ
:þ õéí òúï Ñ» þ ¾õ ñóïÙï üÊúÏ ûíÝ óÅï ÍÒúåó;
 Íó þíó þðúÊ ÍÍç Íå óé ßúÔ« ì òúï ¨Å èÏð öÊó»óï
ÊóÈ ØÞ þíó þðÍé öËðëú¾ó; Ñ òúï òóðïíÒï þíõ þíóõ
 ¨ðÒ ì òú þ«éÒó ó« ñÅÖ üóíóï ÊðÒ¾ ª«ð ¨Ò;
­þ«éÒó òúªð ÏëÍ ¨Ýï»íó
:þ õéí ÊÞ ÍÚÒ Êð þé Ñ
 óé ßúÔ« ì Êó»ó þé ÞÚç ñÍ Íó öÍ ¨çúçÅ Ñ
 ûÒ í þ ìÚ çíÚï ðúÊ ÍÍç ú ðªé ðõ»ïÒ Íå Üóï»ïí
 óé ¨ðÒ ì ÊÍå ú çÍå ûøóé Íë ; Àªð
ìÚ Í¾ ÍóÚ ûÞÚç ûõ öó  ýÊ ÍÍç ú þªé þõ»ïÒ Íå
 ûíðÅ ûéíï ÞúÔ üóíúÍ üÊðóúÊ ûåðÅ ¨çúçÅÍÊ ­¼ó
 òúï òóçÍå ñ òú¶ ñïíÒï Ò þé Ò §úÊÅ ì Íó ûÞåÔ
 ûøóé ¨å«È üÊúð Íëï òú Êó»óï ÍóÚͪ ó« ¨å«È ûÝóÍå
­òúªð
 öó ìï«Ôï ; îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð ñúó« ûé òóúÊðóúÊ
ú Íó úé Íúåé« îéÅ þð ÍÖï ó îÔ ó ñúïÍÅ ùïíÝ Í¾ ñ» òú«é
:õéí
Íåé Êçå öÍåé ûå èÔ ñï
­Íå ûõ öó ýÍé èÔ òúï Ñ ó»
ñóÍÊð ðÈ «é ûåÍÔ :ÅåÖ ï»Í«í ßï ñúïÍÅí ñÒÅ)
(Íó öÏóÍÊ ûíÊ
 ú èúÊÏð þé ÅÖ ÍÒúåó; ­òú ûÍ õÂ è« òú«é öó
 é úëó ÍÛ ú þÒ òóí¸ï Êð ñ ­òú ¨å«È ûÝóÍå ûõ
ñ æÚï þé Ìï þé ñ Íó þ Ìï úð èú ÅÖ ÍÒúåó;
 óé Ò öó ­þ òúªð æÍå ûøóé òúï ¨ðÒ ì Íó òóçÍå ìÚ
 þ«õ»ïÒ Ïø» ûõ Ïïð þõÂú¾ þé ñ Íó òú þ«õ»ïÒ ñïíÒï
­òú
 þø ðõ»ïÒ þÒ ó« þ ; ùð ûé ûåçóð Íë ìóç ÊúÏ ó«
  îÒ þø» þé îíÒó úíÝ íí ûíÖ ìóÒÍ æÔÝ óé ñ Íó
Ñ ó« þ ªé Íé »ó ñ» Íë Íó ­þø ðªé ó þðÍé ÊÍ
 ûé Ñ Ìªí ­þ úé ñú þð ñúïÍÅ ùïíÝ ó» þ îéÅ ûó ûõ
þø ðÍé ð«» þÒ Ñ óé òóðïíÒï ­þ Ïø»ð ó ìÚ ¨ïï
 þø ðúí òúªð íÈÊ òúï ÒÍÊï þÒú þÒ öÍóÔï þé Ñ Íó
­þ û«» üÊ îúíÞ« ûé ûëÊúçÝÊ òª» 
­:ù«å«Ò
!ÅÖ ñúÊíÍçó ÊïÅï û«åï ð» íç
 é òúï íøÒï Ñ ñú«ï ÜÍÔ ñú«åï ó ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
èíÒï îÍëó; üÍÊçíÍÚ ÍÒúåó; ûð þé ñ¡Íçí ºªðï öÍÊ
 üóíóï ó» Íó ¿òúªð ú þ þøí þé ûçÍ« ó ÀúóÍ« ûé ¨ðÒ ì
 þÒ ¨ðÒ ì èíÒï öó òú ìúÈ î þé üÍÊçíÍÚ ÍÒúåó;
 þé üóíóï ìúÈ î þé üÍÊçíÍÚ ¿òúªð ú òú þ«õéÍ æíÞ«
¿òúªð ú þ ¨ÒÍÊ þÒ ÛÅí ûÝÍÔ ðôξ Ïïð þõÂú¾
(üÍúÍøí ÙÍ ñúïÛ«ðï :ñúíøÒ)
­:ó»í
Íúá üÊð óúÊ üóíúÍ é úé ÜóÍÔ ðªé ú » þð üÍÊçíÍÚ
 ÍïÔ ñïíÒï óé Ò Íó òú ûÝóÍå ¨å«È ÞúÔ Íó Êíçï
Íé îøç öóÊð úð òúï ñ«Òé¾ öó é úëó ÍÛ þÒ Ñ ó« ­úé
 ûíÞ« íí ûÙÍ ÍïÝ ó Íéó ¨ÍÙÅ èúÊÏð þé Ñ Íó ­þ Í
 çúÊÖ ÔøÝ ¨ÍÙÅ ¨ÍÙÅ ñúðïóïí î Íó ðúÊ ûí¼ óé ïªðÝ
þ ¨ ûÝóÍå ûõ ð¼í ¨ïª« ; ªðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ öÍÚ úÚ
 òú«é ûé òóëóí ñ» Íó ­òú ñïíÒï êóí ú èúÊÏð þé Ñ Íó
 ûõ óé ñ òú üξ üÍõ þÒ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûð ñúó«
 Ìªí ­þ »ú«ð ä«È ûÝóÍå ïóÝÏï þé ñ ðúÊ ÍÍç ñïíÒï
 ñ» òúï û ìÅ Íó ¿þ «éÒó þÒúé ûðÒ ÕÈÔ Òú
 û«»ó ÍÔ¡ ¨çúçÅ ú ûõ þÒ Ñ þ úé ÊÅ« þÒ òóúµÍ¾
 ­þ
  Ñ þÒ ¨ðÒ ì ­þ ó þðÍé ö« óé ¨úðÒ ÕÈÔ ú ̪í
 îï ó üóíóï óð î Íó ìúÈ î þé Ñ ­þ òúªð æíÞ« ûøóé
­òúíÍé ßÚçðï æíÞ« þð¾ þÒ ñ ¨ðÒí ­òúªð æøí þé ¨ïï
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman