[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

îéÅ þø¼ ûé úíú͵ҡ

­:ù«å«Ô
úíú͵ҡ é ó» òó « òúï ìïÞ«Ò öÍúáó öÊóÊ þø¼ èú òúï
 ûÒú» þø¼ îÝ ¨ÍóÖ ó Ô ûé Ñ ÍÛ ­þ û«ªé þøë ûé
 òúï ìÒð ûÒúÊ ûÍï é ó») ñóé þé ìÒð Ñ ñéúí þ û
 û«ó ¨Ô¾ ûôÊúÒ ÆÍÚ ûé Ñðúõ éí ­«ó òúªð í (þ «ó
Ñ þø¼ ú é òú þ«Íé ØÍ«Ý êóí Âé ; ùð ûé Ñ» ­þ
 öÊúÏ éðóúé þ Ïø»ð ûðÍç ûé Ñ Íó ¨Ôóë Ñ öÊóÊ
 úé ÚóíÈï «Ò þé Íóð» îÍÅ ûÒé óé þø¼ þøí þé þðúÊ öÊóÊ
Ñ òú þÍÍé ìïÞ«Ò òúï Íõë öÊóÊ Ñ êóí î éðóÂ ­þ úë
 ûÝÍÔ Íúá ûøóé þÒ î ûÞçó úé é òú «ï òúï ûðÔú; þøí
¿þ ûÍó òúªð ó« ¨éÍÅ
òúï é« òúíË ûðÔóÍ ûíúÖå« Í¾ íøÒï Ñ Íé ïÍå ûðͪï ̪í
­þéÒó îíÝ íøÒï ÆúÅÖ ûõ óé ñúÙÍ«Þï Íó ûõ
(ÊïÅï ìÙå:ìøÒ)
­:ó»í
 èÍóÈ Íó þ û ûÒú» òóú¼ ¨ÍóÖ ó ìéÔ ûé òóú¼ ñ »
 þé ñ þÒ þðó ð ñóé äÍÖ ó« òú û«õé ûÒú» òóú¼ ûõ
 ûøóé þéÍé Í«Ý öóå äÍÖ ­òúªð »ó ûøóé ûé þðó Ïø»ð
 é ýÊÍé ¨¸ ÕÈÔ ûøóé Íë ­û«éÒ» ûøͪõµ òúªð îÍÅ ÏúÂ
 Ñ ó« ­þ û«ó Êú¾ þø¼ ú Íé ï î óé Íóð» òå Íó òå
 Ñ ó« ìÅ öÊï Íó õ« Íóð» îÍÅ Íð Íë ­òú òú«ÍóÖ óÊ òúï
 ñ ó« ìÅ Íð Íó ûõ« Íóð» îÍÅ öÊï Íë Íó ­¼ó ìÅ Â
 ­þ «ó Í«Ý öÊï òúï òóÍóð» ûðÞú ­¼ó îÍÅ Â
:þ òúï üÍúëïíÝ
ÍïÅí ñ ñó ñ« ûíÝ Ïð ÑÍåí ñ ñ
öÍéú ìúç Êçå «éïÍí ûíÝ Ïð
 Îóõ ; ûôÊë óé ýÎóõë Íð é ó Êú¾ ÄÍÚ Ñ Íë ÍÂÈ ûðÞú
 Íë Íó þ ûïúÍÅ« öóÍéï ú ó« ó Êú¾ Â þÒ Ñ Íó úë
(ûïúÍÅ«)öóÍéï  ó þðó Êú¾ þÒ Ñ ó« ; ûÎóõë óé þôÊë
­þ òúªð
 ñóúÅí ñï ìéÿú ï ñú ûå ûð¸í í ÆøÌí «é () Êí»)                 
(ÿú ïó                 
 ó« ûõ« Íóð» îÍÅ òï ûé þø¼ Ñ é þø»ó ¨¸ ú Íë ̪í
 ú Íó ûëó îÍÅ þø¼
òï Íë þ «ó ; Ô ûé òï  é þøí Ñ «éÒ òúªð ó ¨¸
­û«ó ð ûÒú» þø¼ Ô ûé þø¼ Ñ ó« û«ó îÍÅ
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman