[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ðúÊ úÚÝ ñóÈ

­:ù«å«Ò
!ÅÖ û«åï ð»
îéúíÝ îÒí
:òúøïÍå ìÒÍ ó» ìøÒï ìúÌ ºÍÊ é þ ú ØÍÝ
 ú ó« úë Íï öó ûõ Íõ¾ Íó úÊ ñóÈ óé ØúÍï ûÒé Íë ()
¿òúªð ú ó Ïø» ñóÈ
úëó èúõµ öó Íó úÊ ñóÈ þð ûÒé óé ØúÍï ûÒé Íë Íó ()
¿Ïø»ð ú ó Ïø» é òúø« òúï ýÍ þé ñóÈ Ñ ó«
¿Ïø»ð ú þ Ïø» ðúÊ ñóÈ ()
­òúøïÍå ¨úðÝ ¨ó»
(ûÂÍé Ê¡ ¨çúí ñúÊí ßúïÒíÊÝ:ìøÒ)
­:ó»í
 è¾ð þÒ þð îúÍé ñ¡Íç ­þ ûÞÚç ¨Ò»ð ó ¨ïÍÅ ûé ñóÈ
(:¨ú¡ öÊøïí ()öÍóÒ) ­þ úÊ ÍÍç
 Ïø»ð Ò ìïÞ«Ò Ñ Íó ¨ÈóÍå ó ÊúÍÈ ûé Ñ þøí Ñ
 òúï òó«ÍóÖ òóðóÊ þø»ó è ú þÍ öÊðÏ ØúÍï Ìªí ­þ
­þë òó ͼªðë þíó þðÍé Òú
­:ù«å«Ò
òúï é òúï þíøÒï Ñ îÛÝ ñú«åï ó îÍé þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
  ì«¾Ò Ñ ­òó ºÝ ÍúÏ òúï ì«¾Ò èú þÒ òóðÊ ¨ª
 îÒ» ÄÍÚ Ñ óÊ ûé üÍïú ûé îÒç Í é þ ú ºÝ çúÍÚ
 ìïÝ ú éðó ­þ «» úôΠñóÈ þÒú» òú þ«ôΠòúï
 úé ­òú Óú¾ÍÊ ìøÒï ÊðÂ Ìªí ­þ «ó ìï«Ôï ; òóµðõë
 êÍ ó» óÊ ûé îÒç ûõ ûÒé ú ñóÈ òúï îÒ» ú þðëí ñÔé»ð
 ÆÙó ­þ «» ¯óµ óÙó þÒ Ñ þÂ𪾠òúï îÒ» ÞúÍÌ þé
­þ û«» ûé Íú« þÒ û ñóÈ ûõ óÊ ú é þÍ
Ïïð Íó ó ûÍ öÎÂ òúï îÒ» ÍË ÞúÍÌ ûøóÊ ú ñóÈ Íë
 ó« þ óÙó þ Íë ¿ýÍé Ùç ú þôξ Ïïð úé ó« ó êð« ¨çó
 ¨ÍóÖ Ñ úé ­þ Ôï îïú« Íó ñéïïð óÙó òúï ¨ÍóÖ Ñ
¿òú þ«éÒ öξ Ïïð þéÍé îïú« þÒú« þÒú» òúï
 ¯óµ öÏóÍ úé þÒ þðó½í ñÔé»ð ¿þ Òúé ðúÊ úÚÝ ñóÈ
¿þ «»
(üÍÊç ÍÖ ÊïÅï :ìøÒ)
­:ó»í
 þ «µóµ òúªð ó« óÙó þÒ þðú¾ óÊ þÒ ðï ú þð¼í ñÔé»ð
«¬ð ñóÈ Âé ; ÍóÚ îÝ þÒ þðóëí ÍË Íó þÒ ñÔé»ð Íëï
òúªð µ é üÍó»ï ûÒú Ìªí ­þ «» ¯óµ óÙó þÒ Ñ þ
Ïïð þéÍé îïú« ó« þ òúªð ¨ÍóÖ ûøóé ûé þðÍé óÙó Íó þ«éÒ
 Õð ¨ïÍÅ ûé ñóÈ ­þø» ûí ÍÊ òúï ÊÞ Íëï òú þ«éÒ öξ
 þøí Ñ ­þ ûÞÚç ¨ïÍÅ ó ¨Ò»ð ûé Ñ ­þ ¨¸ þÒ ñ¡Íç
¨íÅ ûé ýÏóÍ èúÊÏð ýÍï ­òúªð Ïø» ðúÊ Íó ðÊúÍÈ Ñ
­þ «» ¯óµ öÏóÍ þÒ þðóëí ñÔé»ð òúï
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman