[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

èõ«ú¾óíú Íó èõ«ú¾ óúïó

îéÅ ¨úóÊ

­:ù«å«Ò
!ñúÊíÍçó ÊïÅï û«åï ðóï ¨ÍÙÅ ð»
îéúíÝ îÒí
èõ«ú¾ óíú ­òú þ«ïÍå úé îÍé þøïíÝ òúï ýÍ þé þíøÒï Ñ
 îÝ äÍÝ ó» þ «ó ìÅéí óÏ» èú ØÞ þÒ òúï ¨úóÊ
 þøóÒ ÊÖçï ìïÞ«Ò þé ¨úóÊ ñ ­þ «ªé ÍÔ òúï
 ÊóÈ ¡ ðúçú «ó òúªð Âé Íó þé þðÍé ¨ÒÍÊð« óé ØúÍï
 èõ«ú¾óíú ûé îÒç Í æÚï þé þÈÒð ü͵éË Ïú«ï ûõ
óíú ñ úé ó« ­þë òó þ«Íé ìïÞ«Ò ¨ÍóÍÙ ÒÅ óé ¨úóÊ
 ûé ñ Íó ¿þ Ïø» ÍóÍ ñ Íó ìïÞ«Ò ¨úóÊ èõ«ú¾
¿îÍÅ ú þ ìÅ ûøïé
 ÊúÊ» òúï ûðÔóÍ ûé ¨ðÒ ó ñ¡Íç Íó îªïÍúá ìéí ó»
­òúøïÍå ¨úðÝ þøó þ«õéÍ ÍÚÈ ÛóÅíï óé òóÙç«
­:ó»í
 ìÅéí ­û«ð òúªð þé ìÅéí Íúâ óÊ ûøóé ûé èõ«ú¾ óúïó
ûÅÖ èú ­þ Ïø»ð ðõé óÊ ûé èõ«ú¾ óúïó Ìªí ­þ ÍÔ
ûé þðÍé ìÖÅ ¨ÖÈÍ þÒ îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÍé ÍóÙÅ þð
 ó« òó «ð ÍÔ óÊ ØÍâ òúï é ûé ØÍÝ þÒ ØÍá
:úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ
ùÊ ðéíó ùóÊ Ñúí ð
­þ üÍïú üÍð éí òúªð óÊ ú ûðÞú
 üóÊ«í îúÍÅ« ÍÔ «é ûð¸ Êí» îíÒï ÆúÅÖ)
(ÍïÈí                     
 òúï óÊ Í ûé èõ«ú¾óíú ­þ îÍÅ ûõ ÍóÍ ñ ÂððÂ
 ûí«¾ ­«ó òúªð ìÅéí òúï ìóÒ¾úé Íó ¯íúµ ­«ó òúªð ìÅéí
 òúï Ñ» ­òúªð òúï Âé þ ìïÔ òúï Âé þÒ òúï òóúøóÊ
 ó õéí òúï þíóïÍå þøó þ¾õ ; Ñ þ «ó ìïÔ ìÅéí
 ûé Ñ Íó ðõé Ñ ¼ó ìÅéí òúï óÊ Ñ» Ìªí ­þ «ó
öó òúªð ìïÔ ìÅéí òúï Ñ» Íó ­ûëó Ïø»ð ¨ÈóÍå ó ÊúÍÈ
­þ Ïø»
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman