[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

ðó îé þÒ ¨Ôï èú ûôÎÊ

­:ù«å«Ò
 ûôÎÊ é òúï ýÍ þé þíøÒï Ñ ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
Ïúð ¿»ó ú þ ¨ðÒ ðõéÍ Ñ Íó þø ûðõéÍ è« ÍÊçï ûð«é
 ûé §úÊÅ ó ñ¡Íç ûðͪï þøÍ ¿þ îÍÅ ðóËðï ûôÎÊ úé
­òúÏóð þÒ ó» òúï ûðÔóÍ
(28-11-82 úÊ»ï îóíÞíÍÊ îíÞ«ï úÞÔ ÊïÅï:ìøÒ)
­:ó»í
ûôÎÊ þøí Ñ þ ú¡ îéÅ þðôÎ ûôÎÊ òúï §úÊÅ Í«Ò úÍç«
»ó èúÊÏð þé ñúççÅï é» þ »ó Ï úÍç öÊéóøï ¨ðÒ ðõéÍ
 þð ñúçÒ ùúð îï« Íó îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð ÊóÈ ­þ
 öóÝ þé Ñ ­úÊ ûõ îéÅ þðõéÍ ûôÎÊ Íó ûõéÍ ûôÎÊ ÊóÈ
 èúð îï« Íó îÍé þøïíÝ ñúÊ ñ¼ÍÏ îÍé ÅÖ ÅÖ îï«
 óé þðóËðï Íó þðµé ûôÎÊ öó é þ Í ûªú ìïÝ òóðïíÒï
­þÍ þ«õ»ïÒ öðë
ïªðÝ ûíÞ« íí ûÙÍ ÍïÝ ñ ííÊÝ ¨ÍÙÅ òúï äúÍÔ ûÍÈ
: é þ úë úé ìçð ìÞå ú
þÒ ûõ« û«ó ûøó ûôÎ þÒ Ñ ó» Íé Îé¾ òúï ûõµï ûôÎÊ öó
­þõ« þ«úÊ ¯
(ÍåÛ îúíç« Ñíí «é îóÊ Êí» ûÍÈ)
 ­þ ¨Ôï èú ÍÊçï ûé ûôÎÊ é ó îóíÞï ú þÒ ìÞå þé ûªð
 ó þðÍé ûµóõ þÒ ¨Ôï èú Íé ¯ ú ó þðóËðï ûôÎÊ Ìªí
 þé ñ þ »ó ðõéÍ ûôÎÊ èúÊÏð þé òóëóí ñ» Íó þ æÒå
 þ öÊéóï ¨ðÒ èúÊÏð þé òóëóí ñ» Íó ­þ îÍÅ ðóËðï èúÊÏð
 §úÊÅ æíÞ«ï þé òóëóí û þÒú Íó þ öðë ûõ èúÊÏð þé ñ
:þ úë ªé òúï äúÍÔ
 ûðï Ñúíå û«ðÒ ñÝ áÍ ñï
­òúªð æíÞ« ûøóé Íúï þÒ òóíó þðÍé ØÍÝ þÒ ¨ðÒ ûÍúï
(Äðí ûå úáÍ«í Äðí «é îóÊ Êí» üÍÈ)
­þøïÍå ÚÝ æúåó« ûé þðÍé ìïÝ Í¾ öͪÚï ¨ÞúÍÔ ûíÞ« íí
îíÝ ûíÞ« ííó
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman