[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

îéÅ ûøïé ûé îÍÅ

­:ù«å«Ò
 ú¾óÍ é èú Íé ìúõé ó» ¸ï þÒ þçúÍÚ Ïø»ð þð ÕÈÔ èú
Ñ Íó þø¼í òúï î Ïø» þ¾óÍ é èú ûªú þð Ñ òúÏ ÊÞ úïé
 Í¾ó þé Ñ þ¾óÍ é ÑÊ öó ­þíï þ¾óÍ é ÑÊ þÒ î Ïø»
¿ îÍÅ ú òú¶ ìÅ
­:ó»í
:þ ÊÔÍ ûíÞ« íí òúï è¾ ñ¡Íç
îÏó Öðó ÍÒúïíó ÍïÈí ïð óðï ñúÌí õú ú
ñóÅíå« îéíÞí öóð«»å ñÚúÔí ìïÝ ñï Ñ»Í
è¾ð î ûðÚúÔ þÒð¾ Íó ¨ Íó ó» Íó ÍÔ !óíó ñïú ý
­ÿ¾ Äå î« é ð¶Í þ þÒ ñ ó« òú û
(:¨ú¡ öÊøïí () öÍóÒ)
 Ïø»ð Ñ Íó þ îÍÅ öó úïé þÞúÍÌ þé þøó» ú¾óÍ ó» ̪í
Ñ» ú¾óÍ òúï þøó» ­îÍÅ ûõ öó úë úïé ó» þÞúÍÌ þé ûøïé
 þø» úÊ µóí óé Ñ ó« þ îóíÞï Íë þ úé ìÖÅ þÒ ÕÈÔ
 öó Íó ú¾óÍ ó úé ìÖÅ òúï þøó» ó« ó ð îóíÞï Íë Íó
 Í¾ òóëóí þÒú þ úë úé ìÖÅ þÞúÍÌ þé Ñ ó» ûõ ú¾óÍ
­þø» úÊÍé ÃÍÈ ó¸ ¨úð Íúâ òú öóéÏ ñúçÅ«Òï ó»
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman