[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

äÍÚ ûé ÕÈÔ öÊðÏ

ðÍé öÍïÝ þÒ

­:ù«å«Ò
 öÊðÏ é òúï ýÍ þé íøÒï Ñ ñú«ï ñúÊ ùïíÝ òú¶ þ«ïÍå úé
 ñúïÍÊ þé ÊÍå óÊ ¿ òúªð ú þ «éÒó öÍïÝ þÒ äÍÚ ûé ûïÊ¡
 òúªð öÍïÝ þÒ äÍÚ ûé ûïÊ¡ öÊðÏ é þ ðªé èú ûøó §Å
 þÒ äÍÚ ûé ûïÊ¡ öÊðÏ é þ ðªé ýÍÒóÊ é» «éÒó
­þ «éÒó öÍïÝ
úÍéÔ Íé ïÍå ìÅ óé íøÒï Ñ é þ ØÍÝ «Ò ¨ÒÊ þÒ ¡ ̪í
­ûëó ÓÏóð ñúÝ ­òúøïÍå ¨úðÝ ßçóï
­:ó»í
 Í«ÈïÍÊ ­þ Ïø» ðÍé þøí þé òóðóÊ öÊÍï Íó öÊðÏ ó¸ ìÖú
:þ òúï
öÍúâí õó¸ ìÞ» í ï öÊÞ û« ñï ñ ìÖ
¨ÊÝ ûð¾ öó ûé ¨ÊÝ ûøóé þð ÕÈÔ Ñ» é þ ú öÊÝç ûðÞú
­þ «éÒ ÓÈ óé ýÍÒóÊ ó¸
:õéí þð ûïÔ ïÝ Í¾ öÍúâí
¨óïó ùúÅ ñï ü
 òúï òóÊðÏ þ «Â ðÍé ó¸ ìÖú þøí þé Ñ» Íúá öó ûðÞú
­þÒ òúï òóÊÍï ú ó þÒ
 Ïø» ðÍé öÍïÝ ûõ þøí þé ÕÈÔ öÊðÏ òúï íóøÒï ¨ÍóÖ Ìªí
ó¸ ìÖú èú Í ûðÊ ú ó ûíï ¨ÊÝ öó öóÈ ÄÍÚ ûÒ ­þ
:þ õéí ; ï öÊÞ þð ûïÔ ïÝ é Òú»­þ «éÒÍé
åóÚ ó ÍéÌ ó öùÍç ó «çÊÖ ó ïóÖ ó öÖ ¨ð ùóÒ ü
 öÖí îõúíÝ ùúð Íóç öÍúÏ ñï èíÌ Íúá ó öÍïÝ ó »Å ó
ñúÅíÖíó ùúíóó ùÊõÔíó îÒíó
Íí Üóð ßúï» ó û«óïí ñúåé« ó
 ó è¾ ñ¡Íç ¨ó« ú çÊÖ öÏóÍ ú ó Ïïð öóÈ ¨ÊÝ öó ûðÞú
 îªúíÝ ùúð öóÝ þé Ñ öÍïÝ ú ó ÀÅ ó äóÚ ûªí ÍéÌ ú
Íó ¨ÍúÏ ûé òóÍç ûé ñúÅíÖ Íó ùúíó ùÊªÔ îÒíó öÖí
» úÂ𪾠ó¸ òóúéúð ûé îÒç îï« ÍëúÊ Íó ñúåé« ûé òóÊÍï
­þ «éÒ
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ îóÊ Êí» ûïÔ)
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman