[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

íúÅ Íó ÚçÒ úÊå

ìøÒï þé

­:ù«å«Ò
:é òúï ìúÌ íøÒï ñú«ï ÜÍÔ ñú«åï ó ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
 öÏð» ûø¾Í ûé ¨úï ÊÞ þé þðôξ öÏð» Ïïð òúï òóçÝ ØÞ
 µú òúï Ô ûé ýÍøÊ èú êóí Íó þ û«Í ûõéÍ û òúï ö¼
 ó µ¾í òúï ýξé èú ó» þ «» ú Êú»ï ñ¡Íç Íó òú þ«»
öÍúáó Îë ú ýÍóõ ÂéÍó îçÍ ûé ÚçÒ «Ò þé Ñ þ «ó
 òóëóí Êó»óï òúï öÍøÊ óé òóÏúÂ Ò ñ ÞåÊ ñú« ­þ «» ú ûõ
îúÒç« öÍúáó ýÍóõ Íó îçÍ öó Íõ¾  þ «» úÊ Íé ñúïÍÊ þé
 é òú þ«ªé Íó òú þ«Íé Îëõ» êóí ØÞ ñéúí ­òú þ«» þøúÊÍé
 ûøÎí êóí þÒ ð» òóðóÊ ­þ ¨ÝÊ ñ¡Íç ñÍóÊ Íó ÚçÒ
­òú þ«» Ãðª¾ è« ì«ç ó ì«ç Íó ýÎëõ»
òúøïÍå ¨ïÅÍï ó» «Ò þé ¨» íóÅ þé «é Êð«Òï îÍé öÍ
­þø» ó ÆÙó íøÒï þøí þé ñúçúÍå é«
(ûÂÍé P.E.C.H.S üóÍ϶ ÊïÅ ìúï»:û«å«Òïí)
­:ó»í
Íï Íé Îóõ ûç öóéÏ Íó ÀÅ öÏóÍ Ïïð  ó» þïÌ þð¾ ó þðÍï
 ¨ÊÝ ñ þÒ òúï éÍ« ýÍúï é úë Íé ¨úÖó ¨çó þ«Íï Íó
Íó ­þ «»ó »ó ìïÝ Í¾ ¨úÖó Ñ ó« þø» úÊÍé Ê úÊå
ð ¨úÖó þð îóÅÍï Íë­¼ þø» úé ìïÝ Í¾ Ñ æÚï þé ¨úÖó
ó« òú¶Â ðÍé Ê úÊå þÒ ð» ûð¾ ù¸Íó ãí þé Ñ Íó ó ûé
Ê úÊå þÒ Ñ» þ òúªð ð« éÍ« Ñ Íë Íó þ Ïø» ûõ ú
 òú þ«Â ðÍé Ê úÊå öó Íó òú Êðï ¨»Å ù¸Íó ú þéÒ» úé
Ñ ú îÊðë þéÍé ÒÅ òóÏïð Ãð¾ ú ÑÊ é òúÍé Òú öó ó«
 Íõ¾ ÕÈÔ úÍá öó òúÊ ýÊ óé úÍá ûÒé Íó òúí þí ¨ïúç ûé
 ýÊ þÒ ¨úð Ñ óé úÍá ýÍÒóÊ ûÒé ú ýÊ ýÊ Ñ¾ó óé ñ
óé ûÒé ú òó ¶Í ýÊ úÊå òúï þÒ äÍÚ ûé þíó þðÍï é ýÊ
 úÊå ¨úð Íõ¾ ûíó ýÊ ýÊ óé ûíó Ѿó öó Íõ¾ ­ýÊÍé ô
 ¼ó ðúÊ ðúí «Íï ûð«» ÄÍÚ Ñ ó« ýÊ ýÊ óé úÍá ûÒé
 Ê úÊå òóÏïð Ùç ûé Íõ ÍïÝ û òóú Íó òú¶Í þ«Íé ÒÅ
þ«ªé ÚçÒ óé þðÍé Ê úÊå ûõ ýÏóÍ ÄÍÚ ûÒ þë òúÍé
 óé ñ þõ« ûç ØøÍå ó» ïÌ þé ¨úï òú ûðÞï þé ÚçÒ ­òú
 þÞúÍÌ þé ìï þÒ ýÎóõ« é» ­ðúÊÍé ÚçÒ þÒ þïÌ þé Ñ
Ñ Íó þ «ªé ÚçÒ íúÅ ðÍé Ê úÊå ; þçúÍÚ öÍóéÌï
:þ ó õéí òúï òó«é ûé çå ûÍï Ïó»
 ðÝ ûíÖú ñ ó îóÖú ñ ÆÖúó Ï» úíó ðÝ ÜÍ« ó Õóú îí ñ ó
 ÚçÒúå Íúçåíí ÍÊçïí èíÌ ßåÊú úíÝ ïÝ ûÖó ï äú îí ñó
 ÚçÒúå Íúçåíí ÞåÊú î¸ Ùçúó ûíóíí Íúçåí õú î¸ öÍÊç ¨úïíñÝ
 û«Å Ìéôó Íúçåíí ûíóí ÞåÊú î¸ Ùçúó ûíóíí Íúçåí õú î¸ öÍÊç
îúÖ ó öóíÖ ñï ¨úïí ûíÝ ñï ÚçÒú
þÒ äÍÚ ûé Ñ þð ù¸Íó Íó ûé òúªð ¨úÖó þð (ûåó«ï) Íë Íó
 ýÏóÍ þÒ äÍÚ ûé ¨úï «í ­þ Ïø» ú ó« úÊ Íé Ê (úÊå)
 ûÍó¾ ¨úÖó òúï ù¸Íó Íë Íó ­òúªð ÆúÅÖ ðôξ Ïïð Íó ðõéÍ
 ÍÊçï ðúÞï þéÍé ÒÅ é þø òúªð ó« òúªð ¨ï ûé þðÍé
 ÍÍ þé ÍÊçï ñúÞï þÒ äÍÚ ûé ¨úï Ѿ òúÊ óé Íúçå ûÒé
Ùç ûíó Íó ýÊ µóí óé ûíó Íúçå Íõ¾ ­ë þø» ó ÚçÒ (ØÍå)
ØÍå ÊúÏï üóÒï þé ÍÊçï ðúÞï ó« ë ýÊ óé Íúçåó öó Íõ¾ ­þíÍé
Ùç ; Ñ öó Íó ¼ ýÊÍé ô óé ûíó Íúçå Íõ¾ ­ë þø»ó ÚçÒ
 è« òªú òúÍ þ«Íé ÄÍÚ Ñ ­¼ ýÊ óé Íúçå ûíó Íõ¾ Íó ë þíÍé
­òúø»ó ÚçÒ ýÏóÍ Íó òúÏïð þÒ äÍÚ ûé ¨úï é
(îóÖí ó öóíÖí ÚçÒ ûå ìÖåØúÍïí öóíÖ ÄÙúÍóð)
 öÍúáó æøÍíÍÅ Íó ûïÔ ûÍúëïíÝ òú«ÍÝ ûé ñóïÙï ûÒ
 ð ú òúøõµ òúï öÍøÊ óé òóëóí þøí þé ÊÖçï Ñ ­òú¶ ûõ òúï
îð Ñ ó« úé ÜóÍÔ ðð öÍøÊ þð òóëóí Íëï ­þ ÍÍ òúøõµ
 ûé Ñ Íó òú þ«éÒ ýÊ ûõ îÊðë òúï úÊå ­úëó ÚçÒ öÍøÊ
 òú þ«éÒ ýÊ ûõ Ïú Íó ûøóé ú Î¾é ¨ïúç ûð« ûõ ¨ïúç
òúï úÊ þð«» Êú»ï ñ¡Íç Íëï ­òú þ«éÒ ýÊ ûõ Êú»ï ñ¡Íç Íó
þéÍé ÒÅ ¨ïúç û ûð« þ ¨ïúç ûé Ñ ûó þ úë ÊúÍÈ
 òúï úÊå Íé ¼í ¨ïúç öÊúÏ þÒ Ñ Íë ­þ «éÒ» úÊ òúï úÊå
 Íë Íó þø» úé òúªð ÍïÔ òúï úÊå óé û«ÊúÏ Ñ ó« þë òúÊ
îçÍ ó» «Ò þé Ñ éí þ òúªð öÊÍ þðúÊ òúï úÊå è¾ ñ¡Íç
 ¨éÍ óé Êú»ï ñ¡Íç Íó þ ûÍ » ûÊ òúï úÊå ûó þ ûõéÍ
­þ òúªð ºÍÅ ûøóé ûõ òúï Ñ ó« þ úë úÊ éÍ «Ò þøí þé
 þé þðúí öóéÏ ó» þë òúõµú êóí ûó äÍÖ òúï ÚçÒ öÍøÊ Ñ
­þ«éÒ µú òúªð òúï Ñ ÊúÒ Íó ÍÊíï þë òó ì
­:ù«å«Ò
¿þ «éÒ» úÊ óé òóëóí þé îÒç Ñé úÊå é òóÏóÍ ú Ïïð
¿òú Êóúç ó ÊóÊÅ Âé ÄÍÚ ûé öóéÏ òúï Ñ úé
ýÍÊ ú ÕÈÔ ûÒé ¨Ôïéú úÊå òóÏóÍ ú òóÏïð Ñ ¨ª úé
 èú ÊÍå ÊÍå úÊå ýÏóÍ ú Ïïð èú èú ú þ «éÒ» úÊ óé
­þ ûÍóÍÙ ðúÊ óé ûïÊ¡
­:ó»í
 þé öóéÏ ó» þ «éÒ» úÊ óé òóëóí òúªð úÊå ýÏóÍ Ïïð
ûÒé ¨Ôïéú úÊå òóÏóÍ Íó òóÏïð ûÒ ¨ª Íó ­òú æÅ«Òï
óé ýÍÊ ûÒé «í ­þ òúªð ºÍÅ ûøóé òúï þðúÊ óé ÕÈÔ èú
 þÒ é« ­þ îçÍ ûé úÊå ú é òúÊÍé ßíÚï óé Ñ ó« òúÊ
ûé þðõé ðõé òúï ýÍåé þø» úé äÍÖ òúï öóéÏ äÍÖï
 þð«» é þ ú ÚÍÔ òúï Ñ ó« þ ðúÊ îçÍ Êçð Íë ë»
þø» üÊ îçÍ óé òóúïÊ¡ û þð« õ« »ó ðõé ðõé óé òóúïÊ¡
 öÍåé þÒ þðúÊ ¨Ôïéú ­þø» ûÊ îçÍ «Íï ûð« óé ûïÊ¡ èú ú
­¼ó òúªð Ê
­:ù«å«Ò
 ìïÔ ûõ ÍÊíï òúï ÚçÒ öÍøÊ é ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
ÚçÒ ¿ þ Ïø» ðúÊ óé Ñ Íó ðúí úÊå ÍÊíï úé òú þ«» þøé
¿ þ Ïø» òúï òó«ÍóÖ ñé Íó þøí þé òóëóí ñé
(ûÂÍé ûôËð üóÍÏ ñïÅÍíÊÝ:ìøÒ)
­:ó»í
ì¶ þé þðúí öóéÏ ó» þë òúõµú êóí öó äÍÖ òúï ýÍøÊ Ñ
­þë òó òúªð ìïÔ òúï Ñ ¨ÊÒ Íó ÍÊíï ­þë òó
 ð ìï ð« Ѿ þé ñ» ¼ þø» úé þøí þé òóëóí ñ äÍÖ íúÅ
Ñ Íë ­þéÒ» úé Ê úÊå òóÏóÍ Íó òóÏïð îï« þÒ Ñ» ó
­¼ ýÍé Ê úÊå þÒ ìï þð¾ ó« þ ìï ð« Ѿ þé
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman