[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

 ðôξ îÒ ó ÊóÍÊ Íéó ýÎõé

­:ù«å«Ò
 çúÍÚ þðôξ îÒ Íéó ýÎõé ; îíÒó íó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ
 íí ûíÖ ÍóÙÅ é «Ò þé ñúçú Ñ Íó þ ÀóÍï ó» ò ýÍï
 íí ûíÖ îÍé ÍóÙÅ úé ­òú þ« äúÍÔ« òúï Ñí»ï Ñ îíÒó úíÝ
 ñóÙÍ îÍé ÅÖ úé ¿ õ« «ó Òú ûõ òúï ¨úÅ ûé îíÒó úíÝ
Íó ¿þõ« þ«Íé Òú ûõ ñúÞ« ß« Íó ñúÞ« ñúÞï» îªúíÝ ûíÞ« íí
 òúï òóÒí»ï ÊÊÞ«ï òúï ¨çó û èú îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ úé
¿òú þ«éÒó ïÍå äúÍÔ« òúï òóÍªÔ äí«Èï
­:ó»í
 òúï Ñ þ ú¡ çíÚï òúï îúÍé ñ¡Íç îéÅ þðôξ þé îÒ ó ÊóÍÊ
ýÎõé ¨ú͸é ûé òóðïíÒï ­òúôξ òú ÄÍÚ Ñ» þ òúªð Êúç ûøóé
þé äúÍÔ §úÊÅ Ìªí ­þ û«õ»ïÒ õ óé þðôξ îÒ ó ÊóÍÊ Íéó
:»óï
ñÒÅ ííÊðÝ óõå ðÒÅ ñóïíÒïí üÍïå
­þ õ ûõ èúÊÏð þé íí öó þõ»ïÒ õ ñïíÒï þÒ» ûðÞú
           (/ ìðÅ ñ ÊïÅ îï ÊðÒï)
òúªð îÒó ÊóÍÊ Íé éÍ öÊúçÝ ú ñïíÒï ûøóé ­þ çúÍÚ õ ú ̪í
 äúÍÔ« òúï Ñí»ï Í îíÒó úíÝ íí ûíÖ îÍé ÍóÙÅ é þ «ôξ
­þ ùÍ«å ; òóðïíÒï ú ­òú þ«
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman