[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

îéÅ þðõé ûÎõ»ó

­:ù«å«Ò
¿òúªð ú þ Ïø» ðõé üÎõ»ó ûé Ñðúõ Íó þø¼
­:ó»í
òó«Ò»ð þÒ ñ é òú öóÍéï þøí Ñ óÙÝ þé ðȾ Íó ð¸ï
 Üï«» ¨Ò»ð òúï òó«ð¡ Íó ûÎõ»ó é» þ «ó ÍÏë
­þ ûïúÍÅ« öóÍéï ú é þ ûªú îéÅ ûõ Ñ Ìªí ­þ «ó 

þ îÍÅ ûðÏ ¨Ôï

­:ù«å«Ò
 ýÍ þé þíøÒï Ñ ÜÍÔ ñú«åï ó îÍé þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
¿òúªð ú þ Ïø» ûðÏ ¨Ôï é òúï
(ûÂÍé ÊÈ öÊð:ìøÒ)
­:ó»í
:þ òúï Í«ÈïÍÊ ­þ îÍÅ ûðÏ ¨Ôï
ñóÞíï Êúí Æéð §úÊÅí ïúÍÅ« öÍé ñó äéí ùð«ïÒ Ìéó
 òúï äúÍÔ §úÊÅ ­þ ûïúÍÅ« öóÍéï ðíð ûðï þÒ « ûðÞú
­þ ûø¡ ¨ðÞí ; þíó þðÍé Òú
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ :Êí»)
«ï òúï ðÏ é ó íá Òú ¨óªÔ ; ÕÈÔ ûÒé Íë ñéúí
 ûð« ûóú ú ó ð ÊÊÞ«Ò ûé þðÍé ûÊÔ ú ó ÔúÊð þðó
 þðÍé Òú é þ ú Êúï ó« ­þ «éÒ òúªð » òó é ó ÍóÊ
:þ òúï Í«ÈïÍÊ ­¼ó ð ìó ûøóé ; þíó
úíÝ ìó ñ û»Íú ðÏí äÈ óíó
 ð ìó (; þíó þðÍé Òú) þ Êúï ó« ó äóÈ ðÏ Íë ûðÞú
­¼ó
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ :Êí»)
 ¨úÖÞï é úé íÖúå ûªú Íó ûé §Å ûå ; Ñ ûõ þð ûïÔ
¼ó ð öðë ó« ¼ ýÍé Òú þÒ ¨úð ûé þð þÒ þðó «ï òúï
­¼ó ͼªðë ó« ¼ ýÍé þÒ ÊÖç þé öÍúáó ¨Ìí Íë Íó
 îíÝ ûíÞ« ííó
20-01-68                                                                          

ðíË ûí òúï ñ òóÊÍï

­:ù«å«Ò
¿þ Òúé ðíË ûí òúï ñ òóÊÍï
(üÍÊç äÿÍíÊÝ:ìøÒ)
­:ó»í
 §úÊÅ ­þ îÍÅ ð𪾠ÍóúÏ ë» ûÒé òÿ¾ ú ñ èð òóÊÍï
­þ ûø¡ ¨ðÞí ; ìÞå Ñ òúï
¨õÔïíó ùÒðí ñúõÔïí Ñíí «é ûð¸ Êí» üÍÈ)
(ì»Íí
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman