[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

îÍÅ

¨ïÏï òúï ûð¾ïé ÑðÍóÔð

ðÍé

­:ù«å«Ò
!ÅÖ û«åï ð» îÍ«Åï
«Í ó íí «ïÅÍ ó îéúíÝ îÒí
 ûëó ÓÏóð ñúÝ òúøïÍå ¨úðÝ ó» þíøÒï ìúÌ »ÍÊðï
 ¨ú¸úÅ ûé ¯Ò¾øµ òúï ÑðÍóÔð äø ¯úµÒ òúï é þ ú íøÒï
 æíÞ« Ñ þ þÒ þÞÔ Ñ» æíÞ« Íúï Íó òó «Íé î þÒ
 ­þ òúªð í þÒ þðð öÍúáó þ«õé ûÊóÒ Íó ñúÊ ñúí üÊóÒ
 î»ð ¨ïÊÈ ûé òóïÏï þé äø ¯úµÒ î þÞÔ Ñ éðóúé
Ñ») óé òóïÏï þíó þð¡ þøð ðúÊ òúµõ óé ñ ûðÞú ­þ ðúÊ
 ¸ï ñïÒ ûÍ«åÊ óé ñ ­ð¼í (ó ¨ÍóÍÙ ûé ñ òúï þÞÔ
þðð öÍúáó Íõë óé òóïÏï ­ðÍé îÍå öÍúáó ͵øÍ øµ ͵óú¾ïé
ÑðÍóÔð ûé îÒç ûõ ûÒé Íó þ ìïÔ öÍúáó ðúÊ ØÍç þøí þé
òúï ¨ÍóÖ Ñ úé ó« òúªð æíÞ« ìéí þÞÔ ýÍï þÒ ûÒúí¾
¿îÍÅ ú þ Ïø» ûÍéóð ûÍúï
(üÍÊç ÙÍ îÏïÏ ÊïÅï:ìøÒ)
­:ó»í
þÒ çúÍÚ Ïø»ð ìóÖÅ þøïÍÒ îï« þé ÑðÍóÔð äø ¯úµÒ
 ûøóé òúï ÑðÍóÔð äø ¯úµÒ òúï ¨ÍóÖ Ñ Ìªí ­þ «ó û
­òúªð Ïø» ¨ïÏï
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman