[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]
 

íøÒï é þðïó  þõµóëð

­:ù«å«Ò
 þõµóëð êóí Âé ; þð¡îð îíÒóíóúíÝíí ûíÖ îÍé ÍóÙÅ
 þøí þé þðïó þõµóëð úé é òú þ«Íé ØÍ«Ý éí þ«ïó òúªð
 úé¿ þ ûø¡ ¨íúÙå ûé þðÍé Òú ú ¿ þ ú¡ îéÅ òúï §úÊÅ ûÒé
þé ñúÞ« ß« ú ñúÞ« ñúÞï»îªúíÝûíÞ«íí ñóÙÍ îÍé ÅÖ
 ííûíÖîÍéÍóÙÅ é þ ú ìóÒ ¿ þõ« þ«Íé Òú êóí òúï ÍóÊ
¿òúªð ú þ Ïø» ðïó þõµóëð; þððÒóé ûïÍëîÒþé îíÒó úíÝ
¿ûëó ûðͪï ûé ¡ òúøïÍå ¨úðÝ ó» ìÖåï
              (ûÊúÞÒ ñïÅÍí ìúï» ÊïÅï:ìøÒ)
­:ó»í
 ðíóï ¨ÍÙÅ ûíÝ þøí þé þðõéúÊ þÒ ìúÖå« ó» þíøÒï Ñ
 ûå ñúÞíÍúðï íÒÍ úíÝ íí «ïÅÍ ûóíúÍ ñÈ ÙÍ ÊïÅ öÔ
ûÒé­¼þø»ó ñðúïÚ íí ùÔð þø»úíÍé ÞíÚï ñúïõ ìúç«
 ûøóé ú ­þ ¨íª» ¨ ûé þðÍé ð ú þðÍé þé ìÞå ûÒé òúï ÍóÊ
 òúï ÍóÊ òå é þ ìóÖ ¨ÞúÍÔûøóé ú û ð Íó þ òúªð ìúíÊ
ÊóÈ òóëóí öÍïë ñìÖÍÊ ú ­óÍé ð ó« ó ð óÍé ó« ó î ú
è«òª» ­òú þ«Íé ¨åíÈïûé ìÞå ñÒÅ«Òï Í ó» þ ìóÖ «ÈÒ
­þ òúï ûïÔ ûó«åó« þ æíÞ« ¨íúÙå ûé Ñ Íó þðïó þõµóëð
ííìóÒÍúèúíÝííûíÖöÊõÔíñïûíóÜïÒÊðÝìçúñÅ«Òú
ßïÒíûðÞ«ïîõííìóçúî¸ííìóÒÍúèûðúݨÍçõðï«úð¸íÊðÝó
 ñóéúîíÒíúíÝðåñúðúÞíûíÝñúïõûÍåÛßÙóÊÞÍÖíó
«ð»í ûí í Êøç
 ñÒ íí ìóÒÍ ÊïÅï ñ ÊõÔ ûðÞú ¨ÊªÔ ïíé ª¾ òúï ñÌ ûðÞú
¨Íç¨çóþé ¨ÊªÔïíéýÍÒóÊ Íóíí ìóÒÍú èúíÝ íí ûíÖ Íé
 Í¾ òóõéð¡ òóðóÊ ñÈð þé òóõµóëð Íõ¾ ðôξ íí ìóÒÍú è ûðúÝ
Òú ó» þ Å«Òï ðªé ÍÖíó ßïÒí ûðÞ«ï îõíí ÊÞ þé þðõéÍ
ûé ¨ð» þë òó Êøç þøí þé Ñ îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ ë ýÍé
­äÍÚ
        (µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ ìó Êí» ûïÔ)
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman