[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

¨çúçÅ ûé úóÙÍ ÊóÍÊ

­:ù«å«Ò
 þÒ ¨ÍÙÅ ûíÝ é òúï þíÒíÒ Ñ îÍé þøïíÝ òú¶ þ«ïÍå úé
Êó»óï òúªé òúï §úÊÅ ÍéÌ úóÙÍ ÊóÍÊ ûðÞú äúÍÔ ÊóÍÊ ìóçðï
 Ñ ­òúøïÍå ¨ïÅÍï ó» ûíúÖå« «Ò þé æúçÅ« æíÞ«ï þé Ñ ¿þ
 òúï ýÍ þé Ñ þ úë úé ñú ó¸ ó» ; þðôξ þé äúÍÔ ÊóÍÊ
þðôξ þé ÊóÍÊ Ñ é ó îóíÞï þÒúé ú é þ ðªé ú ÍÂúµ èú
öͪÚï ¨ÞúÍÔ ­þ èÍÔ ð« ó¸ ÄÍÚ Ñ ¿þ «ó ó¸ ú þÒ
­òúøïÍå ûøïðÍ Íé ïÍå ßíÚï þÒ ó» òúï ûðÔóÍ ûé
(ûÂÍé ËóÍ ÊúÔï» ûðóíé Æð» ïÚå ñÙïÍ ÊÔÍ ÊïÅï:ìøÒ)
­:ó»í
 ðïÏ òúï Ñ þ ú¡ òúï îúÍé ñ¡Íç îéÅ ó» þðôξ äúÍÔ ÊóÍÊ
þé Ñ ûõ âúÖ ûøóé Íó ûø¼í ð Êúç ûøóé ûé Ûåí Íó ¨øú ¨çó
Íéó ýÎõé öó é þ Íú«È óé ñïíÒï þøí Ñ­úïÍå ð ñúÞ«ï þøí
 ­þôξ ÊóÍÊ þ þÒ Ûåí ñ» Íó þéÍé ðï óé äÍÚ Ñ» Íé µú
Ñ òú þ«ªé Úíá öó òú þ«ªé ÊóÍÊ óé ûïúÍ ÊóÍÊ äÍÖ êóí ó»
 òúï «é Í ûé è¾ §úÊÅ Íó äúÍÔ îíÒï ó äúÍÔ üÍÈ é þøí
 úé ó« õéí îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûðí ñÝ þð ñú¸ÊÅï ë» òóÍÏ
íí ûíÖ Íó þ ÊóÍÊ û ûïúÍÊóÍÊ äÍÖ é õ« ð îóíÞï òúªð
 þð ñú¸ÊÅï Íó ñúÊ ñ¼ÍÏ þÒ ¨ª ÆÍÚ ûÒ ¿òúªð ÊóÍÊ îíÒó úíÝ
 ¨ÍúÈí ìøÊ ­òú ûõéí òú«é ûé òóâúÖ äí«Èï þé äúÍÔ ÊóÍÊ
 Ûåí äí«Èï òúï Ñ þ Í ìóïÞï Ôúï ñúÊ ñ¼ÍÏ îï« ðôξ
 Í¾ ÊóÍÊ ÍóéÌï òúï ìóÒ Ìªí ­òú þõéí þâúÖ þé ÊóÍÊ «Ò þé
 íí ìóÒÍú èúíÝ îÒíó öóíÖí Íë ­òúªð »ó ûøóé ûé ØÍ«Ý
 ­þ óâí ûõ ú ó« ; Êð äÍÖ ú þ ØÍ«Ý Í¾ ÚÈ âúÖ òúï
:úé ¨úóÍ òúï ¨Í» Þçó òúï äúÍÔ îíÒï
 Íó ÊÍï ó« þÂ𪾠òúï äúÍÔ ðúÊï » îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ
 òúï òó«ÒÍ îÊÈ Íó þ Íó þøë öΠ; òó«õ ûé òóÍõë òú«ÍóÝ
:þõ« þÍ Í¾ öó þøë ìúõ¾
íí ìóÒÍú ÊïÅï ú íí ìóÒÍ ú ÊïÅï ú
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ îóÊ Êí» äúÍÔ îíÒï)
îçÒí ùåÔ «é ûð¾ úíÝ íí «ïÅÍ ûéÒ ñúÊí ûç« §ÊÅï ÍóªÔï
:òú þ«ïÍå ÍúÍÅ« òúï îðÍúÈ öÍúÏ ûå
 ûðí ûíÝ îÒí ñï Üóðí Ìô ñú §úÊÅ öÌô ñï ÊóÖçïíó
èíÌûå æÍå ó Þúï» «úâíó ÚÈ Ûåí îíÒó úíÝ íí ûíÖ
øâí ñú îíÒó úíÝ íí ûíÖ öÊðÝ ÍÙÅíó ðÝ
 
 úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð é þ ú ÊóÖçï þðÍé ñú óé §úÊÅ ñ
 Ñ Íó þ Ïø» îÒ þÒ ÆÍÚ òóðóÊ ¨úá Íó ÚÈ Ûåí ; îíÒó
 òó ú ó øá þÒ ÍóÙÅ ó þð»úõ îÒ é òúªð æÍå ûøóé òúï
 èÔ ûøóé òúï þðó Ïø» þé ÊóÍÊ Ñ Ìªí­þ»úõ îÒ Íéó ÍÙÅ
­òúªð
(Ê¡ ìÖúå úóÙÍ úÍóðí ««éïí ó :¨ÅåÖ)
:úé ìçð þð úíÝ íí «ïÅÍ ØúÝ ûÙç òúï äúÍÔ ùåÔ
ûðí õú èúíÝ îÒí ìóç Ê»Òïí ¨íÈÊ Ì «ïçíÝ ñÝó
ÊïÅï ûíÝ «éøíï ó íí ûíÖó «éÍ ó íí «ïÅÍ
 
òó «ó ìÈÊ òúï Ê»Òï òúï » é þ ¨úóÍ þÒ ïçíÝ ¨ÍÙÅ Íó
 ûé Ñ Íó ¨ïÅÍ ûé íí Íó ûð ý ; ¡ ó îÒ òó «ªé ó«
 ÊóÍÊ Í¾ (îíÒó úíÝ íí ûíÖ) ÊïÅï þ«ÔÍå þé Ñ Íó íí òú«éÍ
­òú þ«»úõ
 ¯úë Îó ñóÍú ûïËúé ó«íÊÝ:ÝóÚï :ÅåÖ îóÊ ÖÅ)
(ñ«íï
 ­òú ûøó ûÍõ òú«é ûé çå ó §úÊÅ þÒ ìøÙå ó Êøóå þé ÊóÍÊ
:þ úë úé ìçð þÒ þíóÅ þé ûøÒð òúï äúÍÔ öóéÔï
­­­­
¨ÚÅ ó ¨óíÖ ÍÔÝ úíÝííûíÖ öÊÅó öóíÖ ûíÝ ûíÖ ñï
­­­­¨»ÍÊ ÍÔÝ í ¨ÞåÍ ó ¨øúÚÈ ÍÔÝ ðÝ (¨ÚÅ)
 
 èú ;ó ýÍúï ÕÈÔ ó» þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ úïÍå
 Íó ¼ þøïÍå ìÏð òú«ïÅÍ ÑÊ Í¾ Ñ ûíÞ« íí ¼ þôξ ÊóÍÊ «Íï
òúø» þøúÊÍé Êðí ¨»ÍÊ ÑÊ þé Ñ Íó ë ýÊ µï öðë ÑÊ þé Ñ
­þë  
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ)
 
ûõéí òúéúð ÑÊ ûé Ñ þ öÊúÏ Ûåí èú òúï ¨úóÍ Ñ òúï åÔ Íó
:úë úé ¨úóÍ þÒ þíóÅ þé ûÌïÍ« Íó öóéÔï Íó ûë òúø»
ûíó îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ ìç
öóíÖ ûíÝ îôÍ¸é «ïúçí îóú û Ñðíí
 
 Ò þÒ »ï ñÊ þé ¨ïúç úïÍå þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ
­¼ó ó þðôξ äúÍÔ ÊóÍÊ öÊúÏ þÒ Ò Í¾ »ï úÍç öÊúÏ þÒ
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ)
íí ûÙÍ Þé ñ û §úÊÅ ìúóÚ èú òúï öÍúáó ùåÔ Íó üÌïÍ« Íó
 ìóÒÍú ûé ØÍÝ þð òúï é òú þ«ïÍå ­þ ¨úóÍ þÒ ðÝ ûíÞ«
òúï ó« òó «ôξ ÊóÍÊ þÒ ¨Í¸é ; ¡ òúï îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí
ð«» é úïÍå ¿òóÊÍé Õ«Èï þøí þé ÊóÍÊ ÖÅ ð«é òúï äøÛó þð¾
 óÍé öÊúÏ Íë ð«» é úïÍå ­ÖÅ ûøõ«ó úé ØÍÝ þð òúï ­óÂ
 ð«» úïÍå ÖÅ äÖð é úé ØÍÝ þð òúï þøí ýÍªï« þ õ ó«
é úé ØÍÝ þð òúï ­þ õ þøí ýÍªï« ó« óÍé öÊúÏ Íë óÍé óÂ
 òúï þ õ þøí ýÍªï« ó« óÍé öÊúÏ Íë ó 𫻠úïÍå ûøª« óÊ
úïÍåó« òó «úÊ Íé Õ«Èï û þøí þé ÊóÍÊ ¨çó ìé é úé ØÍÝ þð
 ¼ ýÍé ¨íåé ûíÞ« íí ûé Íóï î ýÍªï« ó« þë óÍé Òú î« »
­¼ ýÊ ïÍå äÞï óé òóðë ýÍªï« Íó
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ öóéÔï íóÅ)
:ûøïÍå ¨úóÍ §úÊÅ èú òúï Í«ÈïÍÊ
ûíÝ ûíÖ ñï îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍ ìç Ñð ñÝ
 «ðÒ ñúðï¸ óðÌ ðÝ ííÅï ðï ¨íç«å öÊÅó öÍï
 
ÊóÍÊ öó Ñ Íó ôξ ÊóÍÊ «Íï èú ;ó ýÍúï þð Ñ» ûðÞú
­¼ ýÊ µï óé òóðë þé ÑÍ ûÒ þé Ñ ûíÞ« íí ó« úëóìóç
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ :Êí» ûïÔ úÔÅ Í)
 ìúóÚ þð ûïÔ ïÝ Í¾ Ñ ûõ« ÚÍÔ ûé þðó ìóç ÊóÍÊ òúï Ñ
­«ó òúªð ÊÍ ûõé þ «ó ìóç Ôúï ÊóÍÊ é õéí ÊÞ þé §úÊÅ
 ú Íó úëó îóíÞï ûõ ó¸ Íó Ïó» úóÙÍ ÊóÍÊ þÒ ¨úóÍ ñ
!òú¶ ÊóÍÊ ñú« òúï ¨çúçÅ ÊóÍÊ
  îíÒó úíÝ íí ûíÖ  ()  íó ûï ûðí ûíÝ íí ûíÖ  ()
­íí ìóÒÍ ú èúíÝ ïÒó öíÖ ()
 ¨¸ ú þÒ §úÊÅ ñ ó« þø»úÊ ÍÙ þÒ ÑÊ óé Ýóï»ï Ñ Ìªí
 äÞï òúøÚÈ Ñú« ¼ þøïÍå ìÏð òú«ïÅÍ Ñú« ûíÞ« íí é úëó
ìïÝ ïð þé Ñ òúéúð Ñú« Íó ¼ þøïÍå Êðí þ»ÍÊ Ñú« ¼ þøïÍå
­ûë òúø» üÊ éí òúï
þíó þðïÍå ñúóé Ñ þ ûíÞ« íí ó þðúÊ ó¸ ó Í» é þÍ Êú
 ó þðÍé èÔ òúï Ñ Íó òú (îíÒó úíÝ íí ûíÖ) ìóÒÍ þé Ñ
þé èÍÔ öó ú« èÍÔ óé Ñ þð Ñ» Íó þ ÍÒÈ ó øÈ ó îóÍÅï
 äúÍÞ« ûÒú ûé èÍÔ é þúø»úÊ ªé þÒ Ñ­«ð» òúªð ûõ ûðÞï
 Íó Íó óéÒ ð èÍÔï óé þíó þðôξ îíÒ ó öíÖ þÒ Ñ» óÊ éí
 ýÍï ó« ýÊ éí äúÍÞ« öó » þø» öÍ ÛóåÅï þÒ èÍÔ Ñ ÊóÈ
­þë òúÊ « òú«íª» ûé Ñ î þúø»úÊ Àúõ Ѿ
­:ù«å«Ò
:é òú þ«ïÍå úé ; íøÒï Ñ ñúÊ þøïíÝ
 îíÒó úíÝ íí ûíÖ íó ûï ûðí ûíÝ íí ûíÖ äúÍÔ ÊóÍÊ
íí ìóÒÍú èúíÝ ïÒ ó öóíÖ"
 ÊóÍÊ ÍëúÊ öóÝ þé ûïúÍ ÊóÍÊ Íó ¿òúªð ú þ æÚï þé §úÊÅ
­òúøïÍå ¨úðÝ ó» ìíÊï¿òúªð ú òú ¨¸ äúÍÔ
(ûÂÍé ûµøÒóÒ Ñú Ãú ûÒ û¾ úÚ Ê»Òï ßï» ñúíÖï:ñúíøÒ)
­:ó»í
Ñ òú þ«ªé Úíá öó òú þ«ªé ÊóÍÊ óé ûïúÍ ÊóÍÊ äÍÖ êóí ó»
 òóÍÏ òúï «é Í ûé è¾ §úÊÅ Íó äúÍÔ îíÒï ó üÍÈ é þøí
îóíÞï òúªð úéó« õéí îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûðí ñÝ þð ñú¸ÊÅï ë»
îíÒó úíÝ íí ûíÖÍó þ ÊóÍÊ û ûïúÍ ÊóÍÊ äÍÖ é õ« ð
 äúÍÔ ÊóÍÊ þð ñú¸ÊÅï Íó ñúÊ ñ¼ÍÏ þÒ ¨ª ­òúªð ÊóÍÊ
 ñ¼ÍÏ îï« ðôξ ¨ÍúÈí ìøÊ ­òúõéí òú«é ûé òóâúÖ äí«Èï þé
­òú þõéíÊóÍÊ «Ò þé Ûåí äí«Èï òúï Ñ ¶Í ìóïÞï Ôúï ñúÊ
 úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð òª» òúï òó«é ûé ¨ÍÙÅ üÊðóúÊ ÊóÈ
îíÒ ó úíÝ íí ûíÖ ó« þ «¡ ûïð îð îíÒó
 þÒ Ñ ­òú þ«õéí òúªð ûïúÍ ÊóÍÊ ë» ûÒé òú þ«õéí
 úÊ éí âúÖ ûøóé þÒ òúï òóâúÖ äí«Èï þé ÊóÍÊ é ó îóíÞï
­¼ þø»ó ìïÝ Í¾ îéÅ þé Êú»ï ñ¡Íç ó« þø»
Ïó» þðôξ äúÍÔ ÊóÍÊ þéÍé ðï äÍÚ ûé öÍóðï ðúÊï
­:ù«å«Ò
:òúï ýÍ þé þíøÒï Ñ ÜÍÔ ñú«åï ó ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍå úé
  ­õ« ó ¼í òúï Ê¡¨çúí úÍú ìÔÍïé Ê»Òï ûðÊï [ÍâÚ] üÍâÚ èú
:þ õéí îÒ Íó è¾ ÊóÍÊ òúï üÍâÚ Ñ
úíÝ íí ûíÖ ÅÖó íó ûï ûðí ûíÝ íí ûíÖ
íí ìóÒÍú üÊúÒú èúíÝ ïÒ ó öóíÖ îíÒó
 é þ ûõéí ¨ÍÝ ú òúï óÊÍ þÂúð þé îÒ ó ÊóÍÊ öóÝ þé Ñ
«Íï ÊÞ þé Þï» Ïïð óé äúÍÔ ÊóÍÊ Ñ ÕóÖÈí ÕÈÔ ó»
 ìÖÅ ìøÙå ÍïÔ þ þÒ ¼ þôξ þéÍé ÇÍ äÍÚ ûé öÍóðï ðúÊï
 îÒ ó ÊóÍÊ ú ªé Íó úÊ Í« óé üÍâÚ Ñ þð ÕÈÔ èú ­þë òó
 é òúï ¨ÍÝ ûé óÊÍ Íó þø» úé ¨¸ þÒ §úÊÅ ­þ òúªð ÆúÅÖ
 þøí Ñ þ òúªð òúï §úÊÅ ú ðôξ þéÍé ÇÍ äÍÚ ûé öÍóðï ðúÊï
­þ ó úõ¾ Öá Î òúï òóëóí ; þðÍ« óé üÍâÚ Ñ ­þ Úíá ú
 æíÞ«ï þé þðôξ þéÍé ÇÍ äÍÚ ûé öÍóðï ðúÊï îÒ ó ÊóÍÊ Ìªí
­òúøïÍå ÍÊÖ ìÅ íøÒï þÒ éÍï §úÊÅ
(ûÂÍé Ê¡ ¨çúí ûðÊï Ê»Òï îï ñúÒÅ ÊïÅï :ìøÒ)
­:ó»í
Ñ Íó úïÍå òúï îúÍé ñÍç þð ûíÞ« íí îéÅ þðôξ äúÍÔ ÊóÍÊ
 âúÖ ûøóé Íó ûø¼í òúªð Êúç ûøóé ûé Ûåí Íó ¨øú¶ ¨çó þðïÏ
öó é þ Íú«È óé ñïíÒï þøí Ñ úïÍå ð ñúÞ«ï þøí þé Ñ ûõ
  òú¶Â ÄÍÚ Ñ»
þ þÒ Ûåí ñ» Íó þéÍé ðï óé äÍÚ Ñ» Íé µú Íéó ýÎõé
 Úíá öó òú þ«ªé ÊóÍÊ óé ûïúÍ ÊóÍÊ äÍÖ êóí ó» ­þôξ ÊóÍÊ
òóÍÏ òúï «éÍ ûé §úÊÅ Íó îíÒï ó üÍÈ é þøí Ñ ­òú þ«ªé
îóíÞï òúªðúé ó« õéí îíÒó úíÝ íí ûíÖ ûðí ñÝ þð ñú¸ÊÅï ë»
îíÒó úíÝ íí ûíÖ Íó þ ÊóÍÊ û ûïúÍÊóÍÊ äÍÖ é õ« ð
 äúÍÔ ÊóÍÊ þð ñú¸ÊÅï Íó ñúÊ ñ¼ÍÏ þÒ ¨ª þøí Ñ ­òúªð ÊóÍÊ
 ñ¼ÍÏ îï« ðôξ ¨ÍúÈí ìøÊ ­òúõéí òú«é ûé òóâúÖ äí«Èï þé
 þé ÊóÍÊ «Ò þé Ûåí äí«Èï òúï Ñ þ ¶Í ìóïÞï Ôúï ñúÊ
»ó ûøóé ûé ØÍ«Ý Í¾ ÊóÍÊ ÍóéÌï òúï ìóÒ Ìªí ­òú þõéí þâúÖ
 Í¾ ÚÈ âúÖ òúï íí ìóÒÍ ú èúíÝ îÒíó öóíÖí Íë þ òúªð
¨Í» Þçó òúï äúÍÔ îíÒï ­þ óâí ûõ ú ó« ; ùÊð ú þ ØÍ«Ý
:þ ¨úóÍ òúï
 Íó ÊÍï ó« þÂ𪾠òúï úÚ ðúÊï » îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ
òúï òó«ÒÍ îÊÈ Íó þ Íó þøë öΠ; òó«õ ûé òóÍõë òú«ÍóÝ
 ÊïÅïú íí ìóÒÍú ÊïÅïú ñóÊðú þõ« þÍ Í¾ Íó þøë ìúõ¾
íí ìóÒÍú
(ûÂÍé ðÈ «é ûïúÊç :ÅåÖ îóÊ Êí» äúÍÔ îíÒï)
 «é ûð¾ úíÝ íí «ïÅÍ ûéÒ ñúÊí ûç« ¨ÍÙÅ §ÊÅï ÍóªÔï Íó
:òú þ«ïÍå ÍúÍÅ« òúï îðÍúÈ öÍúÏ ûå îçÒí ùåÔ
ûíÖ ûðí ûíÝ îÒí ñï Üóðí Ìô ñú §úÊÅ öÌô ñï ÊóÖçïíó
 øâí ñú èíÌ ûå æÍåó Þúï» «úâíó ÚÈ Ûåí îíÒó úíÝ íí
îíÒó úíÝ íí ûíÖ öÊðÝ ÍÙÅíó ðÝ
 
 úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð é þ ú ÊóÖçï þðÍé ñú óé §úÊÅ ñ
 Ñ Íó þ Ïø» îÒ þÒ ÄÍÚ òóðóÊ ¨úá Íó ÚÈ Ûåí ; îíÒó
 ò¶ó ú ó øá þÒ ÍóÙÅ ó þð»úõ îÒ é òúªð æÍå ûøóé òúï
­þ»úõ îÒ Íéó ÍÙÅ
(Ê¡ ìÖúå úóÙÍ úÍóðí ««éïí :¨ÅåÖ)
þé Þï» ­þ òúªð èÔ ûøóé òúï þðó Ïø» þé äúÍÔ ÊóÍÊ Ñ Ìªí
 ñ ÊÿÊ ó ­þ òúï §úÊÅ îéÅ þðôξ þÒ ¨Í¸é äúÍÔ ÊóÍÊ ñÊ
þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ é ûé ¨úóÍ §úÊÅ ú þð ûøÒð »ï
:úïÍå
úå öóíÖí ñï ûíÝ ó͸éå
 
­óÍé ôξ ÊóÍÊ þÒ ¨Í¸é ;ó ýÍúï ñÊ þé Þï» ûðÞú
(«Þï»í ìÙå ûå «Þï»í ØÍå »ï ñ ñðÒ)
 ûóíúÍ ñÈ ÙÍ ÊïÅ öÔ ðóï ¨ÍÙÅ ¨ðÒ ì îï ¨ÍÙÅ ûíÝ
þé äúÍÔ ÊóÍÊ Ñ òúï ïúÍéí «åúÛóí «é ûð¾ úíÝ íí «ïÅÍ
 þé Ñ­þ ÍóéÌï òúï ìóÒ é Òú» õéí óé þðôξ ÄÍÚ Ñ æíÞ«ï
 Ñ» ­òú¶ ¨¸ þÒ òó¸úÊÅ Í«Þï Íó ÆúÅÖ ó» òú¶ ýÊøå ÑúíÂ
­þúø¶Â ûðÍé ó« þÒ úé Úíá þð Ñ þ Í« ûÍâÚ þð ÕÈÔ
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman