[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

þðªé íí ìóÒÍ ú èúíÝ îÒíó öóíÖí

¨çúçÅ ûé

­:ù«å«Ò
òúï ýÍ þé þíøÒï Ñ ñú«ï ÜÍÔ ñú«åï ó ñúÊ þøïíÝ òú þ«ïÍåúé
 ìóÒÍú èúíÝ íí ûíÖ Íó íí ìóÒÍ ú èúíÝ îÒíó öóíÖí é
è¾ ÍóÙÅ úé ¿þ ¨¸ þÒ òªéÍó þ þÒ é îÒ ó ÊóÍÊ ú íí
 äúÍÔ ÊóÍÊ ú òúï ðïÏ þé ñúÊÔÍ þøåíÈ ú îíÒó úíÝ íí ûíÖ
­òúøïÍå ¨úðÝ ó» «Ò þé ìúÖå« Íó ìøÊ ÆÙó ¿õ«
(öÊð èú:ìøÒ)
­:ó»í
 òúï ÍÍÊ þé ûíÞ« íí þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ îúÍé ûð òúï ºÍÞï
:úé ØÍÝ
¨úÚíó ¨óíÖíó íí ¨úÅ«í
:úïÍå þð ûíÞ« íí òúï ó» þé Ñ
«Í ó íí «ïÅÍó ûðíõú èúíÝ îÒí
 ûðíõú èúíÝ îÒí ­þ úë úÊ ÍÍç »ó ðôξ òúï Ïïð ÊõÔ«
üó«å ýÍï ­þ òúªð æÍå ûøóé òúï íí ûð ú èúíÝ îÒí Íó
íí òªú é õéí ú òúï §Å ûé ¨úÅ«í þð öÍúáó ûóÚÅÚ Í«ÈïÍÊ
 þÒ ð» ûð¾ éí ¼ þôξ òúªð þÒ ¨úð ûé þðÍé ìçð óé îé þé
­¼ ýÍé ¨úð ûé îÒ ùÔð
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ ìó Êí» ûïÔí ßï Í«ÈïÍÊ)
 èúíÝ îÒ ûð ú ó« þ îéÅ þðôξ ¨úÅ«í òúï Ïïð » Ìªí
 ­úëó ¨¸ ûõ îéÅ þðôξ
:é þ òúï îíÒï ó üÍÈ
þð íí !îíÒó úíÝ íí ûíÖ íí ìóÒÍú úé ØÍÝ þð îÍé ÅÖ
:úÊ îéÅ òúï òúï ñ¡Íç
ïúíÒ« óïíÒó úíÝ óíÖ óðï ñúÌíõú ú
(:¨ú¡ ÏÅ ()öÍóÒ)
ûÊ õéÒ ¨úÅ«í ûðÞú úÊ õéÒ òúï çúÍÚ þðôξ îÒ òúï Ñ
ûïúÍ ÊóÍÊ þð îíÒó úíÝ íí ûíÖ ÍóÙÅ ó« þø»úÊ õéÒ ûõÊóÍÊ
­úÊ õéÒ
 ûíÝ ñóíÖú «éøíï ó íí ñ íóç ÍúÒå«í «é îóÊ Êí» ûÍÈ)
(ïúíÒ« óïíÒó úíÝ óíÖ óðï ñúÌíõú ú ûðí 
 çúÍÚ îÒ þøí þé þðÍé ìïÝ Í¾ îúÍé ñ¡Íç ó îóíÞï þÒ Ñ ó«
­þ òúï ¨úÅ«í ó» þ ûªú
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman