[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

òóïúéÒ üÊóÒ »óÍï

ñú

­:ù«å«Ò
!ÅÖ û«åï ð» ûïÍéï
îéúíÝ îÒí
 »ÍÊðï öÊÍé ûÍ» ûé ñ«Òé¾ ¨ïóéÅ þøí þé üÍ úïÍÒ ()
 ­òú òúïúéÒ ìúÌ
 Òú þÒ îð (N.D.F.C) ѵúéåúµÍÒ êðóúÒ ÑðåúË ìðÔúð (äí)
 ûé ÜåÊ ûïóç óé þøïÍÒ öÊÔ ìÖÅ þÒ Ñ é þ «ó ÍÛ
 þÒ ÄÍÔ æÍå«ï ðÒ Í¾ Ñ ­þ «» úé ÁÍÈ Í¾ ¨úÍóÍÙ
 Íó þ ÍÍçï ßåðï ­þ «» úÊ (þ «ªé ÊóÒ é ó») ßåðï
­òúªð ûõ ñï ûøóé ñÖçð
 ÍÍú (Ï) ¯úéåúµÍÒ êðóúÒ (Ê) Ëðó ˾ó (À) ¯Ï¾Ë ÕÈ ()
ÍÍçï ßåðï ûÍóï Íó ðÒ ûõ ; òóïúéÒ öÍúáó ¯éúåúµÍÒ
­òúªð ìï«Å ûøóé ñÖçð Íó þ
 ¨ÈóÍå óÊúÍÈ òúï ìéÔ ûé ÕÖÅ ûé ѵðóú ûµ ûø¡ ñú ()
 ûõ òúï ÀðúÂÒéú èµÒ ÄÍÚ ûé ÕÖÅ þé òóÍÊ û»ð ÍëúÊ
 ¨ÈóÍå ûé ÕÖÅ ñ ­þ û«Í û«ó öÊúÏ îé ¨ïúç ­þ û«ó
ÕÖÅ þé òóÍÊ û»ð æÍå«ï ¨ïóéÅ þÒ úïÍÒ öÊÔ ìÖÅ þÒ
 ¨éÍÔ þð¾ óé ßåðï þíó þðíï þÒ òóÍÊ ñ Íó þ û«ÊúÍÈ
 Ñ ­þ «Í «ó öÊúÏ Íó îé ó» þ û«Íé îúÒç« òúï òóÍÊ
­þ ñï ûõ ñÖçð òúï
¿þ Ïø» ð¼í ú¾óÍ òúï òóïúéÒ îï« ñ úé
(ûåðÅ ÑÝ îúÒó:ìøÒ)
­:ó»í
 Ò ú þ öÍéÌ« òúï ìóÒ òóïúéÒ ûð«» ûé ¯ðïðÍóë
 §Å ûé ØÍç þð Í«ÈïÍÊ ÅÖ ­òú òúïúéÒ ûÊóÒ «ÖíÈ
ûøë ûé ñú äúÍÞ« ûé ÊóÒ òúï Ñ» þ ûé ìçð §úÊÅ ú òúï
óÍ óõå Þåð Í» ñúÊ
­þ ÊóÒ öó ¼ þø» úé ìÖÅ ßåð ó» Íé ýÊ ØÍç ûðÞú
(µøóé úÊúÔÍ «éï :ÅåÖ :Êí» Í«ÈïÍÊ)
þ Úíá ðªé ¨éÍÔ óé ñ ­òú üÊóÒ òúïúéÒ îï« ú ̪í
òúï òóïúéÒ ñ ­û«éÒ» ûé òúªð ñúÞï ÍÊçï ûé ßåð òúï ¨éÍÔ
 þ ÊóÒ öó ûë þø» ûé ìóÖó îçÍ ÊøÏ ó» öóÝ þé îçÍ ìÖ
­þ îÍÅ ûõ ð¼í ú¾óÍ òúï òóïúéÒ ñ Íó þ îÍÅ ÊóÒ Íó
 û«Í»« ñ» é þ ú íÚï ¨ÈóÍå óÊúÍÈ ûé (ÕÖÅ) ÏÍøúÔ
þ ûÍó ¨ÈóÍå óÊúÍÈ ûé òóÖÅ þé ñ òú ÏÍøúÔ þé òóÍÊ
 ìúÖå« òúï ¨ÍÈ þíª¾ þÒ þðÍé ¨ÈóÍå ÏÍøúÔ þé Ñ ó«
ð«é ÙÍç Íó ¼ þëí ð«é úïÍÒ òúï Ñ é þ û«» üÊ õÂ
 þø¾óÍ üÊóÒ ü͵éúå Íó ¼ó üÊóÒ ÙÍç þ ÍÛ ­¼ þø» úí
þé ÊóÒ Ñ öó ¼ ýÊúÍÈ ÏÍøúÔ ûõ ó» Ìªí ­ûë þø» ûø þÒ
 òú òúÊúÝó ûð«» ûé ¨ïÍÅ ûé ÊóÒ Íó ¼ó èúÍÔ òúï ÍóÍ
­þ Ïø»ð ðÊúÍÈ ÏÍøúÔ Ìªí ­òú ûõ þøí þé Ñ Ò öó
  ÕÖÅ þé Ñ ó« ó ð þÒ þ¾óÍ üÊóÒ î ýÍÊ Íë
 ¨ÈóÍå óÊúÍÈ ûé ÏÍøúÔ ó» òúï ¯úéÍï ñéúí ­þ Ïø» ðÊúÍÈ
­þ µÒ Íó ó» Ò ú ­þ û«ó
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman