[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üÊúÍï üÍú¾

ÚøÍÔ ûé þðð Íú¾

­:ù«å«Ò
:é òúï ýÍ þé ìøÒï ñ ñúÊ þøïíÝ òú¶ þ«ïÍå úé
 ¿òú¶ úé ÚøÍÔ ûé üÊúÍï üÍú¾ (
 ûõ öÍÛð è¾ ñ¡Íç þÒ» ûïÊ¡ ì» èú úé (
­þ ûõ «åú ¨åÈ þÒ ûÒé öó é» ¿þ «éÒó Íú¾ öó ó «¡ ð ðôξ
 ûÍ» ¨¸Íó ó ÛÅí ûÒð òúï Ñ ú¡ ¿òú ÚøÍÔ úé þøí þé ûðúÔð öÊ»Ò(
 ð¾ þð êÍÏ ûÒé óé Ñ» ÕÈÔ Òú Ïúð¿¼ó ÛÅí üóç« ó îíÝ ú ûëó
 ì ó ð Êð¾ ûõ ØÍå î þÒú» Ïïð ÕÈÔ öó ñéúí ó úé ÍÍçï öÊ»Ò
ñúÔð öÊ»Ò ÕÈÔ Òú ó« ó îé þÒ ûÝÍÔ ÊÅ ûõ ûôÎÊ Íó ó ð ûõ îíÝ
 þÒ òúï ðÈ Íú¾ þð¾ ñúÊúÍï ó ñúÊç«Þï úé Íó ( ¿òúªð é ú þ «éÒ» úð
 òúªð òúÊ ð öÊ»Ò þÒ ó «Í« Íó¾ ; ÚøÍÔ ûé Íú¾ ó» óé ÊÍå þÒú ûÒé
 ìÖó þÒ úðÊ Ñ êÍÏ þíó þðð öÊ»Ò é» ¿òúªð ú þ Íú«È Ñ
­òúøïÍå ñóðïï Íé ïÍå ¨ïÅÍï ó» ­òú þé¾
(Ê¡ ÍÊúÅ ñúÊí ÄÖ ÍµéË:ìøÒ)
­:ó»í
ðó «åú ¨Ï» þÒ íÒíÒ ûÒé Íó ͼÏú;ûç«ïöÊúçÞí ÆúÅÖ þøí þé Íú¾(
 ¨åÍÞï þÒ û ð Íó þ «ð» óé ¨ÞúÍÔ ð ÕÈÔ ì¶»( ­þ ûÍóÍÙ ûõ
 ­þ Ïø»ð ðð Íú¾ Íó ðúÊ ¨åÈ óé Ñ Ìªí ­þ û«éÒó ìÖÅ ûÊðóÊÈ
 òúï Ñ þ ûëÊ»Ò ðÍé ÍÍçï ñúÔð» éí û«ó òúªð ¨¸Íó òúï ûëÊ»Ò(
 ðð öÊ»Ò( ­òú ûÍóÍÙ ðó òúï Íú¾ ó» òúø» ûõéÍ ÛóÅíï ÚøÍÔ ûó ûõ
­«éÒÍé òúªð ÍÍçï öÊ»Ò óé ûÒé ÕÈÔ ÍÒóÊ þ î ìï Íú¾ ÊóÈ
[;ó]
[þë¡][ÏéÍï][¨Òͪå][þõÂú¾]

üó«åíÍçó
 úíÝíí«ïÅÍ ñúÊíÍçó ÊïÅï ðóï ïíÝ ¨ÍÙÅ ñ«Òé¾ îÛÝ ûø«åï :û«åï
URL: http://www.members.xoom.com/nauman